Ulovlige opslag i bekendts elektroniske journal

Sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet (aut. ID 06H4T) får kritik for elektronisk indhentning af oplysninger. Sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet havde en personlig relation til klager, som han ikke var sygeplejerske for (offentliggørelse pga. indskærpelse)

Sagsnummer:

23DNM62

Offentliggørelsesdato:

13. september 2023

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Faggruppe:

Sygeplejersker

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik med indskærpelse til:

 • sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet (aut. ID 06H4T), for indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag i perioden fra den 1. februar til den 11. april 2023.

Det betyder, at sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet har handlet i strid med sundhedsloven.

Det skal desuden indskærpes over for sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Klagen

Der er klaget over, at:

 • sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet indhentede oplysninger i ████s elektroniske journal uden samtykke 20 gange i perioden fra den 1. februar til den 11. april 2023.

Sagsfremstilling

████ har oplyst, at hun var indlagt på ████. Sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet, som arbejder på en anden afdeling, har uberettiget slået op i hendes journal 20 gange i perioden fra den 1. februar til den 11. april 2023. Sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet var hendes vejleder på 6. semester på sygeplejerskeuddannelsen. Sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet har ikke haft nogen grund til at kigge i hendes journal, og da de ikke havde et godt forhold under hendes uddannelse, bad hun specifikt om ikke at blive indlagt på den afdeling, hvor han arbejdede. Dette blev accepteret, men alligevel slog han op i hendes journal 20 gange.

████ har vedhæftet skærmbilleder, hvoraf det fremgår, at sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet har slået op i hendes journal den 1., den 2., den 5., den 8., den 10., den 13., den 15., den 16., den 18., den 21., den 27. februar, den 1., den 3., den 7., den 15., den 20., den 22., den 24., den 30. marts og den 11. april 2023.

Sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet har oplyst, at ████ i første omgang blev indlagt på den afdeling, hvor han arbejdede. ████ blev opkørt i mødet med ham og påstod, at han skulle have slået hende. Hun blev derfor rykket til et andet afsnit. I sin egenskab som vejleder for ████ er det rigtigt, at deres relation ikke var den bedste. Anklagerne imod ham var usande, men påvirkede ham meget negativt med mange frustrationer og søvnløse nætter. Han følte sig magtesløs og slog derfor op i ████s journal for at se, om hun stadig var indlagt. Sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet har oplyst, at han fortalte det til oversygeplejersken. Det var en fejl, som han har lært af. Det vil på ingen måder gentage sig. Han har desuden skulle forklare sig over for ledelsen og oplysningerne er lagt på hans personalesag.

Disciplinærnævnet lagt til grund, at sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet indhentede oplysninger i ████s elektroniske journal 20 gange i perioden fra den 1. februar til den 11. april 2023.

Disciplinærnævnet har også lagt til grund, at ████ ikke havde givet sit samtykke til, at sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet kunne indhente oplysninger i hendes elektroniske journal.

Begrundelse

Reglerne om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoner. Disciplinærnævnet træffer afgørelse om, hvorvidt sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 9. Det står i klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Reglerne i sundhedslovens kapitel 9 handler blandt andet om lovligheden af indhentning af oplysninger i patientjournaler, når indhentningen sker i elektroniske systemer.

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling kan fx være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke. Det står i sundhedslovens § 42 a.

Sundhedspersoner kan også i andre situationer indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det gælder fx, hvis indhentningen er nødvendig for at varetage en åbenbar almen interesse, eller det sker af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre. Det står i sundhedslovens § 42 a, stk. 2.

Det er dog et krav, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens ret til selv at bestemme.

Sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Det kan i nødvendigt omfang ske med patientens samtykke. Det står i sundhedslovens § 42 d.

Sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det kan fx ske, når sundhedspersonen har brug for oplysningerne til at evaluere sin egen indsats i behandlingen.

Disciplinærnævnets resultat

Disciplinærnævnet vurderer, at sygeplejerske Ivar Renaldo Houvets indhentning af oplysninger i ████s elektroniske journal ikke var lovlig.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • oplysninger i ████s elektroniske journal er fortrolige oplysninger, fordi det er oplysninger om ████s helbred.
 • sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet ikke indhentede oplysninger i journalen i forbindelse med aktuel behandling af ████.
 • der ikke var andre lovlige grunde til, at sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet kunne indhente oplysninger i journalen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet har handlet i strid med sundhedsloven ved sin indhentning af oplysninger om ████ ved elektronisk opslag i perioden fra den 1. februar til den 11. april 2023.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er skærpende omstændigheder, fordi sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet havde en personlig relation til ████, og det burde have været åbenbart for sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet, at han ikke måtte slå op i oplysninger vedrørende ████, som han ikke på tidspunktet for opslagene var sygeplejerske for. 

Det skal desuden indskærpes over for sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Offentliggørelse

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på www.sundhed.dk og www.stpk.dk med angivelse af titel, navn og autorisationsID, for så vidt angår sygeplejerske Ivar Renaldo Houvet. Dette følger af klage- og erstatningslovens § 17, og af § 3, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger vil blive anonymiseret ved offentliggørelse.

Regler

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 2, stk. 1 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9
 • 3, stk. 1 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9
 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 5 om behandlingsbegrebet
 • 40 om fortrolige oplysninger
 • 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling
 • 42 a, stk. 2, om indhentning af oplysninger til varetagelse af en åbenbar almen interesse
 • 42 d, stk. 1, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling med patientens samtykke
 • 42 d, stk. 2, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling uden patientens samtykke

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet:

 • 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse