Overmedicinering med Pregabalin

Praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh (aut.ID 00SRP) får kritik, fordi han udskrev en for høj dosis af Pregabalin over en længere periode. (Offentliggørelse pga. gentagen kritik og kritik med indskærpelse)

Sagsnummer:

23DNM77

Offentliggørelsesdato:

7. november 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik med indskærpelse til:

  • praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh (aut. ID 00SRP), Lægerne ████, i perioden fra den 18. januar 2021 til den 5. november 2022, for behandlingen.

Det betyder, at praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det skal desuden indskærpes over for praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Klagen

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh hos Lægerne ████, i perioden fra den 18. januar 2021 til den 5. november 2022.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • det ikke var relevant, at der blev udskrevet Pregabalin over en længere periode, som ████ blev afhængig af og som påvirkede hans personlighed og hjerne.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████ på 27 år fik den 18. januar 2021 udleveret lægemidlet Pregabalin (Lyrica), som han allerede var i behandling med grundet rygsmerter.

Den 22. januar 2021 anmodede ████ igen om recept på Pregabalin, som imidlertid blev afvist, da han den 18. januar 2021 havde fået medicin til 14 dage.

I perioden fra den 18. januar 2021 til den 5. november 2022 fik ████ 25 recepter på Pregabalin 300 mg med forskellige antal pakninger, som varierede mellem 1 til 10.

Den 1. januar 2022 var ████ indlagt med krampeanfald grundet indtagelse af 6-7 Pregabalin tabletter samt kokain og hash.

Den 18. september 2022 var ████ indlagt igen grundet krampeanfald efter indtagelse af 8 Pregabalin tabletter.

Det fremgår af klagen, at praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh mente, at ████ havde brug for Pregabalin, som han havde udskrevet over 49 udleveringen af med flere pakker per udlevering. ████ blev afhængig af det, og følte det blev til et misbrug, herunder at han havde fået personlighedsskade som følge heraf, og at han ikke længere kunne fungere uden Pregabalin. Slutteligt fremgår, at han blev indlagt 5 gange med kramper grundet medicinen, og at han havde fået oplyst, at hans hjerne havde taget skade.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh, at ████ initialt opstartede i Pregabalin grundet rygsmerter efter en ulykke i 2020. Videre fremgår, at det kunne bekræftes, at han havde fået for mange Pregabalin recepter udstedt fra klinikken, da der havde været et hul i deres system, således at patienten havde brugt online receptfornyelse flere gange, hvorefter der i klinikken var blevet trykket godkend af uransagelige årsager. 

Begrundelse

Disciplinærnævnet behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet har til brug for sagen indhentet en oversigt over FMK (Det Fælles Medicinkort), hvor medicinordinationerne vedrørende Pregabalin fremgår.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at Pregabalin ikke direkte fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Videre fremgår af vejledningens punkt 3.4, at visse obstiperende midler, antiparkinsonmidler, antihistaminer, præparater med virkning på centralnervesystemet og opioidholdige hostemidler kan være afhængighedsskabende og indgå i et misbrug. Disciplinærnævnet vurderer, at Pregabalin er omfattet af vejledningens punkt 3.4, da det har virkning på centralnervesystemet. Slutteligt fremgår af punkt 3.4, at en læge ved ordination af disse lægemidler skal være opmærksom på, om der foreligger risiko for at fremkalde eller vedligeholde afhængighed, og patienten skal informeres herom.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

  • det ikke var relevant, at der blev udskrevet Pregabalin til ████ over en længere periode. Dette idet praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh i perioden fra den 24. marts 2021 til 26. oktober 2022 udskrev 4592 tabletter á 300 mg, hvilket ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, da behandlingen burde have været ophørt på et tidligere tidspunkt henset til behandlingsindikation og sygehistorie. Videre idet doseringen af pregablin var pålydende omkring 8 tabletter eller 2400 mg per døgn i en periode på 580 dage, hvilket ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, da den maksimale døgndosis var pålydende 600 mg. Endvidere idet Pregabalin er et lægemiddel med misbrugs- og afhængighedspotentiale, da Pregabalin har virkning på centralnervesystemet, hvilket praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh burde have været opmærksom på, herunder særligt idet ████ havde været indlagt flere gange med krampeanfald grundet overdosering af Pregabalin samt indtagelse af kokain og hash.

Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at Pregabalin er et lægemiddel, som er registreret til behandling af både epilepsi, angst og smerter. De almindelige bivirkninger er træthed, svimmelhed og hovedpine. I nogle tilfælde kan der forekomme sløret syn, faldtendens, gangforstyrrelser mv. Ved overdosering med Pregabalin, er de sædvanlige symptomer søvnighed, konfusion, agitation og rastløshed. Krampeanfald og koma er rapporteret som bivirkninger, men er sjældent forekommende.

Det forhold, at der blev udskrevet en døgndosis på 4 gange den maksimale døgndosis, og videre at dette fortsatte i en periode på 580 dage, er efter disciplinærnævnets opfattelse en særlig skærpende omstændighed.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh handlede væsentlig under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ i perioden fra den 18. januar 2021 til den 5. november 2022 hos Lægerne ████.

Det skal samtidig indskærpes over for praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhraveshs titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort, da det er tredje gang inden for de sidste 5 år, vi giver kritik til praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh. Således gav vi kritik til praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh i afgørelse af den 15. november 2018 og i afgørelse af den 26. september 2022. Disse afgørelser vil derfor også blive offentliggjort, da de er omfattet af offentliggørelsesordningen.

Videre bliver afgørelsen offentliggjort, da vi har indskærpet over for praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 17 om offentliggørelse af afgørelser om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

  • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af

afgørelse m.v. i klagesager på sundhedsområdet

  • 3, stk. 1, nr. 3 om kritik for overtrædelse af sundhedslovgivningen for tredje gang inden for 5 år
  • 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse

Vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende

Lægemidler

  • Punkt 3.4 om andre lægemidler med misbrugs- eller afhængighedspotentiale