Manglende henvisning trods lægefaglig indikation

Praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh får kritik for ikke at udarbejde en henvisning af en patient til en hudlæge, selv om han havde noteret, at der var indikation herfor. (offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

23DNM78

Offentliggørelsesdato:

7. november 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • Praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh (aut. ID 00SRP) for behandlingen den 14. november 2018.

Det betyder, at praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh i ████ den 14. november 2018.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ████ ikke modtog en henvisning til en hudlæge henset til sine vorter
 • at ████ ikke modtog en behandling til at få forebyggende behandling mod HIV.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 14. november 2018 blev 53-årige ████ tilset af praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh i ████, da ████ ville have en henvisning til en hudlæge på grund af sine vorter og en henvisning til et hospital til med henblik på at få et forebyggende behandlingstilbud mod HIV (PrEP). Læge Mohammad Taghi Nouhravesh noterede, at ████ skulle have en henvisning til en hudlæge. Lægen noterede videre, at ████ havde talt med en læge på et hospital, som havde sagt, at han kunne blive henvist til forebyggende behandling for HIV uden at være i risikogruppe. Læge Mohammad Taghi Nouhravesh afviste hans ønske om henvisning til et hospital til forebyggende behandling for HIV, da der ikke blev oplyst om grund hertil i form af oplysning om homoseksualitet, ubeskyttet sex eller anden grund. ████ afbrød derefter konsultationen og oplyste i den forbindelse, at han ville skifte læge.

Praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh lavede derefter ikke en henvisning til en hudlæge eller til et hospital.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at ████ oplyste, at han var homoseksuel, hvorfor han ønskede en henvisning til PrEP med henblik på at få et forebyggende behandlingstilbud mod HIV for at beskytte sig selv og sine partnere under ubeskyttet sex.

Det fremgår af journalen, at ████ ikke oplyste, at han var homoseksuel og havde ubeskyttet sex, hvorfor læge Mohammad Taghi Nouhravesh ikke fandt grundlag for at henvise ham til et forebyggende behandlingstilbud mod HIV.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at disciplinærnævnet bemærker, at journalmaterialet bærer præg af, at der under konsultationen den 14. november 2018 var modstridende oplysninger om, hvorvidt ████ var homoseksuel og havde ubeskyttet sex, hvorefter konsultationen blev afbrudt af ████.
 • at disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • at kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Disciplinærnævnet finder herefter ikke grundlag for at tilsidesætte journalen eller for at fastslå, at ████ oplyste, at han var homoseksuel og havde ubeskyttet sex.

Henvisningen til en hudlæge

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh for manglende henvisning til en hudlæge.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at læge Mohammad Taghi Nouhravesh noterede, at der var lægelig indikation for henvisning til en hudlæge, men at henvisningen ikke blev sendt grundet afbrydelse af konsultation med oplysning fra ████ om, at han ville finde en ny læge.
 • at det er lægelig standard at sende en henvisning afsted, hvis der bliver fundet en lægelig indikation herfor, hvorfor læge Mohammad Taghi Nouhravesh den 14. november 2018 burde have henvist ████ til en hudlæge henset til hans vorter, uagtet at der eventuelt var opstået et skænderi imellem dem, og uagtet at konsultationen blev afbrudt med oplysning fra ████ om, at han ville skifte læge.

Henvisningen til PrEP med henblik på en forebyggende behandling mod HIV

Disciplinærnævnet kan oplyse, at der ikke er officielle retningslinjer for henvisninger til PrEP (Pre-exposure prophylaxis) med henblik på at få et forebyggende behandlingstilbud mod HIV før februar 2019, hvorfor der ikke var officielle retningslinjer til henvisning til PrEP på tidspunktet for konsultationen den 14. november 2018.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at en række kriterier i form af alder og det fysiske helbred skal være opfyldt, før en henvisning til PrEP kan ske. Patienten skal være over 18 år, have en normal nyrefunktion, acceptabel lever- og knoglemarvsfunktion samt være indstillet på at følge gældende retningslinjer i forhold til behandlingen. Desuden skal patienten være i risikogruppen, hvorefter denne skal være HIV-negativ og blandt andet tilhøre gruppen af mænd, der har sex med mænd eller gruppen af transkvinder eller transmænd, der har sex med mænd og haft ubeskyttet analt samleje med mindst to mandlige partnere inden for de sidste 12 uger.

Disciplinærnævnet vurderer imidlertid, at der ikke er grundlag for at kritisere praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh for manglende henvisning til PrEP henblik på at få et forebyggende behandlingstilbud mod HIV.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at der på tidspunktet for konsultationen den 14. november 2018 ikke var officielle retningslinjer for henvisninger til PrEP med henblik på at få et forebyggende behandlingstilbud mod HIV, men at det var relevant behandling at indhente oplysninger om, hvorvidt ████ var i risikogruppen forud for en henvisning til PrEP,
 • at ████ ikke oplyste, at han var homoseksuel og havde ubeskyttet sex, men at læge Mohammad Taghi grundet afbrydelse af konsultationen ikke fik foretaget en tilstrækkelig undersøgelse forud for henvisningen til PrEP, hvorfor det var relevant ikke at henvise ████ efter konsultationen, fordi det var uvist, om han opfyldte kriterierne for en henvisning til PrEP.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ den 14. november 2018 i sin klinik.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Vejledninger

Anbefalinger vedrørende ibrugtagning af PrEP af 26. februar 2019