Fejlmedicinering med antibiotika ved mycoplasma

Praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh får kritik for at fejlmedicinere med engangsdosis antibiotika mod sygdommen mycoplasma, da engangsdosis medfører risiko for, at patienten udvikler resistens. (offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

23DNM79

Offentliggørelsesdato:

7. november 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

  • praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh (aut. ID 00SRP), Lægeklinikken ████, for behandlingen den 10. august 2022.

Det betyder, at praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh hos Lægeklinikken ████, den 10. august 2022.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ████ blev fejlmedicineret med Azithromycin mod kønssygdommen mycoplasma.  

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 10. august 2022 blev 27-årige ████ telefonisk konsulteret af praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh, Lægeklinikken ████. Han blev oplyst om, at han var testet positiv for kønssygdommen mycoplasma genitalium. Den praktiserende læge ordinerede Azithromycin mod sygdommen. Der blev ordineret 2 x 500 mg som engangsdosis.

Det fremgår af klagen, at ████ blev fejlmedicineret med Azithromycin, og at dette medførte makrolid resistens.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh, at en resistenstest foretaget dagen forinden hos et andet behandlingssted ikke påviste nogen mutationsbetinget resistens mod makrolider, herunder Azithromycin. På den baggrund blev der ordineret Azithromycin den 10. august 2022. Det fremgår videre, at der efterfølgende blev foretaget en kontroltest, som viste, at ████ stadig havde mycoplasma på trods af behandling med Azithromycin. Det fremgår endeligt, at det andet behandlingssted foretog en ny kontroltest af mulig resistens, og at der denne gang blev påvist en mutation hos ████, som medførte makrolid-resistens, herunder resistens over for Azithromycin. 

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh fejlmedicinerede ████ ved at give en engangsdosis på 2 x 500 mg Azithromycin mod kønssygdommen mycoplasma. Ved behandling af mycoplasmainfektioner skal der gives 500 mg første dag og derefter 250 mg de efterfølgende fire dage. Behandlingen skal således vare i alt fem dage.

Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at kønssygdommen mycoplasma skyldes infektion af en bakterie, der ligner klamydiabakterien. Azithromycin er et antibiotikum af typen makrolid, som blandt andet anvendes til behandling af klamydia- og mycoplasmainfektioner. Ved klamydiainfektioner er dosis 1000 mg som engangsdosis, mens dosis ved mycoplasmainfektioner skal være henholdsvis 500 mg første dag og derefter 250 mg de følgende fire dage. Årsagen til den længere behandlingstid ved mycoplasmainfektioner er, at en engangsdosis af Azithromycin kan forårsage, at patienten udvikler resistens over for antibiotikummet.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge Mohammad Taghi Nouhravesh handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ den 10. august 2022 hos Lægeklinikken ████.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed