Læge videregav oplysninger til bobestyrer

Læge får kritik for at have videregivet oplysninger om en afdød patient til en bobestyrer til brug for en arvesag.

Sagsnummer:

23DNU05

Offentliggørelsesdato:

14. marts 2023

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Kategori:

Patientrettigheder

Der gives kritik til:

 • overlæge , for brud på sin tavshedspligt den 12. marts 2021.

Det betyder, at overlæge har handlet i strid med sundhedsloven.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over:

 • at overlæge har brudt sin tavshedspligt den 12. marts 2021 ved at videregive oplysninger om til en bobestyrer.

SAGSFREMSTILLING

Det fremgår af sagen, at dødsboet efter var taget under behandling af en bobestyrer. Bobestyreren anmodede den 15. februar 2021 Hospital om at få udleveret s journal. I anmodningen til Hospital havde bobestyreren henvist til, at han som bobestyrer havde ret til at få samme oplysninger som skifteretten. Han havde henvist til dødsboskiftelovens § 48, stk. 4, der har følgende ordlyd: ”Bobestyreren har i samme omfang som skifteretten adgang til at få oplysninger og bistand fra offentlige myndigheder”. Henvendelsen blev håndteret af en sekretær på Hospital, som ud fra henvendelsens ordlyd var af den opfattelse, at hospitalet var lovmæssigt forpligtet til at udlevere de af bobestyreren ønskede oplysninger. På den baggrund blev journalen udleveret.

Den 8. marts 2021 skrev en advokat på vegne af bobestyreren til Hospital for at få en udtalelse om, hvorvidt vidste, at hendes død var nærtforestående. Advokaten henviste til tidligere brev. En sekretær på Hospital forlagde spørgsmålet for overlæge , som udtalte sig om s helbredstilstand. Denne udtalelse blev sendt til advokaten, der handlede på vegne af bobestyreren den 12. marts 2021. 

Hospital har oplyst, at sekretæren samt overlæge ved udleveringen af oplysningerne har haft tillid til, at udleveringen kunne ske i overensstemmelse med gældende lov, da bobestyreren var udpeget af skifteretten, og da bobestyreren i sit brev henviste til at udleveringen skulle ske som følge af lov.

Overlæge har ikke udtalt sig til sagen.

BEGRUNDELSE

Reglerne om tavshedspligt

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundheds-personer og træffer afgørelse om, hvorvidt sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 9. Det står i klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Sundhedspersoner har tavshedspligt om de oplysninger, de får, når de behandler patienter. Tavshedspligten gælder for oplysninger om helbred og andre fortrolige oplysninger. Det står i sundhedslovens § 40.

Oplysninger om helbred er oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand. Det er også oplysninger om en persons kontakt til sundhedsvæsenet, for eksempel at en person har været indlagt eller er indlagt. Det fremgår af punkt 4.1 i vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

En sundhedsperson kan dog ifølge sundhedslovens § 43, stk. 1, give oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer, når patienten har givet sit samtykke. Et samtykke skal ifølge sundhedslovens § 44 være skriftligt.

En sundhedsperson kan i nogle tilfælde give oplysninger til myndigheder, organisationer og private personer, uden patientens samtykke. Det står i § 43, stk. 2, nr. 1, at oplysninger kan videregives uden samtykke, når der er pligt til det efter anden lovgivning. Det står i § 43, stk. 2, at oplysninger kan videregives uden samtykke, når det er nødvendigt for at varetage en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det fremgår af dødsboskifteloven § 92, stk. 2, at skifteretten på ethvert tidspunkt kan pålægge enhver at fremlægge dokumenter efter retsplejelovens regler om editionspligt og vidnepligt for tredjemand.

Det fremgår af dødsboskiftelovens § 48, stk. 1, at hvis det ikke vides, om en arving eller legatar er i live, eller at vedkommendes opholdssted ukendt, eller det er uklart, hvem der er arvinger, skal bobestyreren søge de nødvendige oplysninger herom tilvejebragt.

Det fremgår af dødsboskiftelovens § 48, stk. 4, at en bobestyrer har samme adgang, som skifteretten til at få oplysninger og bistand fra offentlige myndigheder.

En bobestyrers adgang til at få oplysninger og bistand fra offentlige myndigheder som skifteretten gælder kun oplysninger omfattet af dødsboskiftelovens § 48, stk. 1. Det betyder, at bobestyrer kun har adgang til at få oplysninger, hvis det ikke vides, om en arving eller legatar er i live, eller at vedkommendes opholdssted ukendt, eller det er uklart, hvem der er arvinger.

Disciplinærnævnets resultat

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere overlæge for at have givet oplysninger om til en bobestyrer.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at oplysningen om s helbredstilstand i tiden op til hendes død er en fortrolig oplysning.
 • at dødsboskifteloven alene indeholder en adgang for en bobestyrer til at kræve, at myndigheder udlevere oplysninger til brug for at finde og identificere arvinger og legatarer.
 • at dødsboskifteloven § 48, stk. 1 ikke indeholder en adgang for bobestyrer til at kræve, at myndigheder udleverer oplysninger i andre situationer. 
 • at der derfor ikke forelå en situation, hvor overlæge efter dødsboskiftelovens § 48, stk. 4 havde pligt til at udtale sig. 
 • at bobestyrerens interesse i at få oplysninger om til brug for en arveretssag ikke overstiger hensynet til s krav på fortrolighed.
 • at der ikke var andre lovlige grunde til, at kunne videregive oplysninger om .
 • at overlæge derfor ikke kunne give oplysningerne om til bobestyreren.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at overlæge handlede i strid med sundhedsloven.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9
 • § 3, stk. 1, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 40 om tavshedsbelagte oplysninger
 • § 43, stk. 2, nr. 1 og 2, om videregivelse uden patientens samtykke

Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn:

 • § 5, stk. 2, om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd

Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

 • Punkt 4.1 om helbredsoplysninger
 • Punkt 5.2 om videregivelse uden patientens konkrete samtykke