Relevant at anvende ibuprofen efter maveoperation

Speciallæge får ikke kritik for at have givet NSAID-præparatet ibuprofen efter en gastric sleeve operation. Det var dermed ikke i strid med normen for almindelig anerkendt faglig standard af give NSAID-præparat efter et kirurgisk indgreb i maven.

Sagsnummer:

23DNU18

Offentliggørelsesdato:

24. maj 2023

Speciale:

Mave-tarm sygdomme, kiruriske, Kirurgi, Sygepleje

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • speciallæge i mave/tarmkirurgi A (aut. ID ), speciallæge i mave/tarmkirurgi B (aut. ID ) og sygeplejerske C (aut.ID ), , for behandlingen.

Det betyder, at de involverede sundhedspersoner udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling af speciallæge i mave/tarmkirurgi A, speciallæge i mave/tarmkirurgi B og sygeplejerske C på , i perioden fra den 7. december til den 14. december 2022.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • det ikke var sundhedsfagligt korrekt at ordinere smertestillende medicin i form af ibuprofen, idet var blevet opereret i maven
 • der ikke blev reageret tilstrækkeligt på s smerter.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 7. december 2022 fik 34-årige foretaget en maveoperation (gastric sleeve) på . Efter operationen ordinerede speciallæge i mave/tarmkirurgi B ibuprofen mod smerter. 

Den 13. december 2022 var i kontakt med speciallæge i mave/tarmkirurgi A, da hun de seneste to-tre dage havde haft galdestenslignende smerter og smerter i øvre del af maven under brystkassens nederste rand med udstråling til ryg og skulder. oplyste, at anfaldene kunne vare i flere timer, men at hun ikke havde feber eller misfarvet afføring, og at hun spiste og drak. Derudover havde hun tarmfunktion, og havde taget Oxynorm med nogen lindring. Derudover oplyste hun, at hun mellem anfaldene havde det godt, og at der de første dage efter operationen ikke havde været nogle problemer. Speciallæge i mave/tarmkirurgi A bestilte en ultralydsskanning af maven med henblik på at undersøge for galdesten eller anden sygdom og bestilte derudover også blodprøver.

Den 14. december 2022 ringede til vagttelefonen på , hvor hun snakkede med sygeplejerske C. oplyste ved samtalen, at hun fortsat havde smerter og nu også havde feber. Sygeplejerske C tog kontakt til speciallæge i mave/tarmkirurgi A, som anbefalede, at skulle kontakte lægevagten.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik at vide på sygehuset, at hun ikke måtte tage ibuprofen, når hun var blevet opereret i maven.

Begrundelse

Disciplinærnævnet behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at tog telefonisk kontakt til flere gange efter sin operation, idet hun havde stærke smerter, og at sygeplejerske C i den forbindelse anbefalede hende morfin mod smerterne. Det fremgår af s partshøringssvar, at hun ikke kun tog ibuprofen i fire dage, men at speciallæge i mave/tarmkirurgi A sagde, hun skulle fortsætte, så hun endte med at tage ibuprofen i en uge.

Det fremgår af journalen, at var i kontakt med speciallæge i mave/tarmkirurgi A den 13. december 2022, da hun havde smerter. Det fremgår videre af journalen, at var i kontakt med sygeplejerske C den 14. december 2022, idet hun fortsat havde smerter. Det fremgår ikke af journalen, at hun blev anbefalet morfin. Derudover fremgår det af den 7. december 2022, at hun skulle tage ibuprofen i fire dage.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Disciplinærnævnet finder herefter grundlag for at fastslå, at var i kontakt med speciallæge i mave/tarmkirurgi A og sygeplejerske C henholdsvis den 13. og den 14. december 2022, og at der ikke blev anbefalet smertestillende medicin i form af morfin. Disciplinærnævnet finder videre grundlag for at fastslå, at der den 7. december 2022 blev ordineret ibuprofen til fire dage, og at ordinationen ikke blev forlænget derefter.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere speciallæge i mave/tarmkirurgi B for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • det ikke var i strid med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at speciallæge i mave/tarmkirurgi B ordinerede smertestillende i form af ibuprofen, da der i et postoperativt forløb er behov for smertestillende medicin. havde fået foretaget en gastric sleeve operation. Der er en række medicinske studier, hvor det efterprøves, om NSAID har indflydelse på komplikationer i form af dårlig heling efter kirurgi. Der er dog generelt ikke sikker evidens for, at ibuprofen eller NSAID giver øgede komplikationer efter kirurgi.

Nævnet kan oplyse, at postoperative smerter oftest behandles med en kombination af præparater fra tre forskellige grupper af smertestillende medicin. Paracetamol, NSAID og opioider. Ibuprofen hører under gruppen NSAID. NSAID virker perifert, hvilket vil sige der, hvor smerten opstår og mindsker behovet for opioider, der kan have meget alvorlige bivirkninger.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i mave/tarmkirurgi B handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 7. december 2022 på .

Disciplinærnævnet vurderer videre, at der ikke er grundlag for at kritisere speciallæge i mave/tarmkirurgi A for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • speciallæge i mave/tarmkirurgi A reagerede relevant på s smerter den 13. december 2022, idet der blev spurgt ind til hendes symptomer med henblik på at vurdere, om der var indikation for et akut tilsyn. havde symptomer i form af anfaldsvise smerter, som kunne lindres ved smertestillende. Hun havde ikke feber, havde tarmfunktion, ikke misfarvet afføring, og hun kunne spise og drikke.
 • det på baggrund af s symptomer var i overensstemmelse med praksis, at speciallæge i mave/tarmkirurgi A mistænkte galdestensanfald og bestilte en ultralydsundersøgelse og blodprøver for at afklare hendes tilstand. Der var ikke noget ved s tilstand eller symptomer, der indikerede, at undersøgelserne skulle foretages akut. Blodprøverne blev foretaget dagen efter, og svaret forelå samme dag kl. 18.27. Svarene viste, at havde et forhøjet infektionstal.
 • speciallæge i mave/tarmkirurgi A reagerede relevant på s henvendelse den 14. december 2022, hvor hun oplyste, at hun fortsat havde smerter og nu også feber. Svaret på blodprøverne forelå ikke på dette tidspunkt, da tog telefonisk kontakt kl. 18.03. På baggrund af hendes tilstand med tilkommet feber og fortsatte smerter var det i overensstemmelse med praksis, at speciallæge i mave/tarmkirurgi A anbefalede hende at kontakte lægevagten med henblik på et akut tilsyn og vurdering af hendes ændrede symptomer.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i mave/tarmkirurgi A handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af i perioden fra den 7. december til den 14. december 2022 på .

Disciplinærnævnet vurderer endelig, at der ikke er grundlag for at kritisere sygeplejerske C for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • sygeplejerske C reagerede tilstrækkeligt på s henvendelse den 14. december 2022, idet hun tog kontakt til speciallæge i mave/tarmkirurgi A med henblik på lægefaglig vurdering.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at hvis en patient fremtræder med symptomer, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt patienten skal tilses, skal sygeplejersker kontakte eller henvise til en læge for at afklare, om der er behov for en vurdering og indikation for, at patienten skal tilses eller henvises til vurdering. Hvis der skal ordineres smertestillende medicin, skal dette også gøres af en læge, da en sygeplejerske ikke har ordinationsret. 

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at sygeplejerske C handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 14. december 2022 på .

Regler

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

 • 5, stk. 2, om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd