For høj dosis ADHD-medicin og uklar ordination

Speciallæge i psykiatri John Henrik Jurlander (aut.ID 002KD) får kritik for at starte patient med for høj dosis Concerta og for at udskrive flere recepter samtidig, der kunne misforstås (offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

24DNM09

Offentliggørelsesdato:

9. februar 2024

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Kritik

Speciallæge i psykiatri, John Henrik Jurlander (aut. ID 002KD) fra Behandlingssted 1 får kritik for behandlingen i perioden fra den 6. september til den 22. september 2022.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling af speciallæge i psykiatri John Henrik Jurlander hos Behandlingssted 1, Adresse 1, i perioden fra den 15. august 2022 til den 17. januar 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • speciallæge i psykiatri John Henrik Jurlander aflyste flere konsultationer, så du ikke modtog relevant opfølgning
 • dosering af Concerta ved opstart og optrapning af behandling ikke var relevant og sundhedsfaglig forsvarlig.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 15. juni 2022 blev du som 22-årig henvist til psykiatrisk vurdering med henblik på opstart af medicinsk behandling. Du er kendt med diagnosen ADHD.

Den 15. august 2022 var du til første konsultation hos speciallæge i psykiatri John Henrik Jurlander, Behandlingssted 1, Adresse 1. Din sygehistorie, dispositioner og tidligere psykiske forhold blev gennemgået. Der blev endvidere foretaget DIVA-test samt en objektiv psykisk vurdering, og det blev vurderet, at diagnosen var forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed (ADD). Der blev derudover bestilt blodprøver og EKG.

Den 6. september 2022 fandtes blodprøver og parakliniske undersøgelser normale, og der blev opstartet behandling med Concerta depottabletter.

I patientjournalen fremstår ordinationen den 6. september 2022 som en dobbeltordination af Concerta 36 mg.

Vi har til brug for sagens behandling indhentet oplysninger fra FMK (Fælles Medicinkort), hvoraf det fremgår, at der blev lagt to recepter ud på 36 mg Concerta som begge kunne indløses den 6. september 2022.

Den 13. september 2022 oplyste du, at du oplevede bivirkninger af medicinen, hvorefter du blev rådet til at stoppe medicineringen.

Den 22. september 2022 var du til fornyet konsultation, hvor det blev konstateret, at du havde taget en for høj dosis medicin. Der var under konsultationen uenighed om, hvorvidt du selv havde taget en forhøjet dosis eller den var blevet ordineret. Doseringsmulighederne blev gennemgået, og du blev oplyst om, at du efter 14 dage kunne prøve 36 mg om morgenen og 18 mg. om eftermiddagen, under forudsætning af, at der ikke optrådte bivirkninger.

I patientjournalen fremstår ordinationen den 22. september 2022 som en dobbeltordination af Concerta 36 mg i kombination med en dobbeltordination Concerta 18 mg.

Af de indhentede oplysninger fra FMK fremgår, at der er lagt to recepter ud på 36 mg Concerta samt to recepter ud på 18 mg Concerta, som alle kunne indløses den 22. september 2022. 

Der foreligger ikke yderligere journalmateriale fra perioden, og ifølge den indsendte sms-korrespondance fra dig, blev de øvrige tider i perioden aflyst. Disciplinærnævnet har derfor lagt dette til grund for vurderingen.

Det fremgår af din klage, at speciallæge i psykiatri John Henrik Jurlander aflyste flere konsultationer i perioden.

Det fremgår af en udtalelse fra speciallæge i psykiatri John Henrik Jurlander, at det er korrekt, at der i perioden har været ændringer i dine tider, hvilket skyldes sygdom og dødsfald i familien.

Det fremgår også af din klage, at speciallægen besluttede, at du skulle starte på 36 mg Concerta, hvorefter du hver femte dag skulle trappe op, indtil du indtog 108 mg pr. dag. Dette besluttede speciallægen, selvom du havde fortalt, at du tidligere ikke havde haft succes med Concerta.

Det fremgår af en udtalelse fra speciallæge i psykiatri John Henrik Jurlander, at ordinationen var på Concerta 36 mg dagligt.

Det fremgår yderligere af et partshøringssvar fra speciallæge i psykiatri John Henrik Jurlander, at dosis var fastsat til 36 mg efter dit ønske, da du havde være i højdosis behandling før.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i psykiatri John Henrik Jurlander for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du ikke modtog en relevant og tilstrækkelig behandling. Dette idet den ordinerede opstartsdosis af Concerta på 36 mg var for høj. Concerta er et lægemiddel mod ADHD/ADD og opstartsdosis anbefales eksplicit til 18 mg dagligt.

Concerta er et sædvanligt anvendt lægemiddel til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD). Det er kendt som en effektiv, men samtidig også en bivirkningsbefængt type medicin. Ved anvendelse af Concerta skal den behandlingsansvarlige læge udvise forsigtighed for at undgå unødvendigt høje doser af methylphenidat, som er i Concerta. Den anbefalede startdosis af Concerta til voksne, der ikke aktuelt tager methylphenidat eller til voksne, der tager andre stimulerende stoffer end methylphenidat, er 18 milligram en gang dagligt.

Den omstændighed, at der er uenighed om, hvorvidt det var speciallæge John Henrik Jurlander der planlagde opstartsdosis på 36 mg Concerta, eller det var dit eget ønske at starte på denne dosis, ændrer ikke på vores vurdering af sagen. Vi har lagt vægt på, at der i journalen ikke er anført en begrundelse for at afvige fra den anbefalede dosis. Det er endvidere lægens ansvar at den iværksatte behandling er sundhedsfaglig relevant og forsvarlig. 

 • ordinationen af Concerta ikke fremstod tilstrækkelig klar og entydig, og derved har kunnet misforstås. Dette idet der den 6. september 2022 er udstedt to recepter på Concerta 36 mg, hvorfor det fremstår uklart om de 36 mg skulle gives en eller to gange dagligt. Ordinationerne har således kunne misforstås af både dig som patient og af det apotek som har udleveret medicinen. Det samme gør sig gældende for den 22. september 2022, hvor der er udstedt to recepter på Concerta på 36 mg i kombination med to recepter på Concerta 18 mg.

Speciallæge John Henrik Jurlander har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig i perioden fra den 6. september til den 22. september 2023 hos Behandlingssted 1.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere speciallæge i psykiatri John Henrik Jurlander for den øvrige behandling.

Vi har lagt vægt på, at:

 • dine efterfølgende behandlingstider blev aflyst og flyttet flere gange grundet sygdom hos speciallægen, hvilke samlet set var sundhedsfaglig forsvarligt. Du var henvist til vurdering og behandling af ADHD, og var opstartet i medicinsk behandling. Der var ikke øvrige forhold som indikerede et akut behandlingsbehov, ligesom du flere gange blev vejledt om muligheden for at søge anden psykiater.

Speciallæge John Henrik Jurlander har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved den øvrige behandling. 

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af John Henrik Jurlanders titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort, da det er fjerde gang inden for de sidste 5 år, vi giver kritik til speciallæge John Henrik Jurlander. Således gav vi kritik til speciallæge John Henrik Jurlander i to afgørelser dateret den 29. september 2022, og i afgørelse dateret den 8. marts 2022. Disse afgørelser vil derfor også blive offentliggjort, da de er omfattet af offentliggørelsesordningen.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

 • 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
 • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser