Mangelfuld opfølgning på føleforstyrrelser

Privatpraktiserende tandlæge Anders Thorkild Sagbakken (aut. ID 0BBF4) får kritik for ikke på et tidligere tidspunkt at følge op på føleforstyrrelser efter fjernelse af visdomstænder i underkæben. (Offentliggøres pga. kritik med indskærpelse)

Sagsnummer:

24DNM16

Offentliggørelsesdato:

11. marts 2024

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Kritik med indskærpelse

Privatpraktiserende tandlæge Anders Thorkild Sagbakken (aut. ID 0BBF4) fra Behandlingssted 1 får kritik med indskærpelse for behandlingen den 29. april 2022.

Kritik

Privatpraktiserende tandlæge Anders Thorkild Sagbakken (aut. ID 0BBF4) fra Behandlingssted 1 får kritik for behandlingen den 26. april 2022.

Ikke kritik

Privatpraktiserende tandlæge Person1 (aut. ID ████) fra Behandlingssted 1 får ikke kritik for behandlingen og for information om og bistand til anmeldelse til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

1. klagepunkt

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Anders Thorkild Sagbakken og privatpraktiserende tandlæge Person1 hos Behandlingssted 1, i perioden fra den 26. april 2022 til den 1. marts 2023.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • privatpraktiserende tandlæge Anders Thorkild Sagbakken ikke fjernede visdomstænderne i underkæben på tandlægefaglig forsvarlig vis
 • privatpraktiserende tandlæge Person1 først henviste ████ til hospitalsregi for nerveskader efter 11 måneder.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 26. april 2022 fik 21-årige ████ operativt fjernet sine visdomstænder i underkæben (8- og -8) af privatpraktiserende tandlæge Anders Thorkild Sagbakken hos Behandlingssted 1. I begge sider af underkæben blev visdomstanden fjernet i ét helt stykke uden komplikationer.

Den 29. april 2022 ringede ████ til Behandlingssted 1 og talte med privatpraktiserende tandlæge Anders Thorkild Sagbakken. ████ fortalte, at hun havde føleforstyrrelser i højre side af tungen og på indersiden af kinden i venstre side. ████ kunne fornemme tryk på højre side af tungen og kunne mærke mere nu end for to dage siden. Tandlæge Anders Thorkild Sagbakken oplyste, at generne sandsynligvis ville gå over igen, men at det tog et til to år for opheling. Han oplyste også om risikoen for permanent skade og at der i dette tilfælde kunne søges tandskadeerstatning. Der blev aftalt kontrol på klinikken 12 måneder senere.

Den 2. maj 2022 blev ████ tilset akut af en anden sundhedsperson på tandklinikken på grund af smerter. Privatpraktiserende tandlæge Person1 så med.

Den 1. marts 2023 fik ████ foretaget en statusundersøgelse af tandlæge Person1. ████ havde stadig føleforstyrrelser og nedsat smagssans. Det blev aftalt, at ████ skulle henvises til hospitalsregi med henblik på udredning og eventuelt behandling. Henvisningen blev sendt samme dag.

Det fremgår af klagen, at ████ har fået nerveskader i højre og venstre side af den nedre del af hendes ansigt efter fjernelsen af visdomstænderne i undermunden. Det fremgår også af klagen, at tandlæge Person1 først henviste ████ til behandling for nerveskader i hospitalsregi 11 måneder senere, og at dette var for sent og skulle være gjort tidligere.

Privatpraktiserende tandlæge Person1 har udtalt, at hun henviste ████ til hospitalsregi cirka 10 måneder efter skaden opstod, da hun ved en regelmæssig undersøgelse konstaterede, at der ikke var tilfredsstillende heling efter nerveskaden. Det fremgår videre af udtalelsen, at nerveskader ofte vil forbedres spontant over tid og særligt indenfor de første 12 måneder, hvorfor henvisning ofte afventes.

Privatpraktiserende tandlæge Anders Thorkild Sagbakken har udtalt, at han var opmærksom på lejringen af visdomstanden -8 og den tætte relation til nerven. Han har også udtalt, at ████ var til en fokusundersøgelse på tandklinikken fire måneder efter visdomstændernes fjernelse, kontrollerede for nerveskader. Han har videre oplyst, at han ikke er fast tandlæge på klinikken og at det er helt naturligt at kontrollen foretages af patientens sædvanlige tandlæge. Tandlæge Anders Thorkild Sagbakken har desuden oplyst, at det er anerkendt faglig standard, at observere denne slags skader og kun henvise til en hospitalsafdeling med det samme ved decideret afrivning og større føleforstyrrelser.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har til brug for sagen indhentet og gennemset de relevante røntgenoptagelser for behandlingen.

Bevisafvejning vedrørende gener

Det fremgår af klagen, at ████ikke havde gener fra visdomstænderne i underkæben forud for fjernelsen af visdomstænderne.

Det fremgår af journalen, at ████forud for fjernelsen af visdomstænderne oplyste, at hun havde oplevet gener fra visdomstænderne flere gange.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Disciplinærnævnet finder herefter grundlag for at fastslå, at ████ forud for fjernelsen af visdomstænderne oplyste, at hun havde oplevet gener fra visdomstænderne i underkæben.

Vores resultat

Behandlingen udført af tandlæge Anders Thorkild Sagbakken:

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Anders Thorkild Sagbakken for behandlingen den 26. og 29. april 2022.

Vi har lagt vægt på, at:

 • tandlægen ikke fjernede visdomstanden 8- på tandlægefaglig forsvarlig vis. Tandlægen burde have optaget supplerende røntgenoptagelser af visdomstanden 8- i form af et oversigtsrøntgenbillede (OTP) eller en 3D-røntgenoptagelse (CBCT) forud for fjernelsen af tanden den 26. april 2022. Det skyldes, at røntgenbillederne af den 9. december 2021 viste, at visdomstanden 8- var placeret dybt i kæben og lå tæt på følenerven i underkæben. Ved fjernelse af visdomstænder er det nødvendigt at klarlægge tandens placering i forhold til følenerven og derved træffe beslutning om, hvordan tanden bør fjernes.
 • tandlægen ikke fjernede visdomstanden -8 på tandlægefaglig forsvarlig vis den 26. april 2022. Tandlægen burde have henvist ████ til en specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi med henblik på fjernelse af visdomstanden -8. Det skyldes, at en 3D-røntgenoptagelse fra marts 2022 viste en nervenær placering af visdomstandens rod med en delvis knogleadskillelse (ossøes adskillelse) mellem tanden og nervekanalen. 3D-røntgenoptagelsen viste også, at visdomstandens rod trykkede let på nervekanalen i underkæben. Der var derfor en øget risiko for nerveskader ved fjernelsen.
 • tandlægen burde have planlagt yderligere opfølgning på et tidligere tidspunkt end 12 måneder efter fjernelsen af visdomstænderne 8- og -8. Det skyldes, at ████ den 29. april 2022 telefonisk oplyste tandlægen om, at hun havde føleforstyrrelser ved to følenerver (n. lingualis og n. buccalis) i højre side og en følenerve (n. alveolaris inferior) i venstre side af underkæben. Ved udtalte føleforstyrrelser (her tre ud af seks nerver), som opstår efter fjernelse af visdomstænder, bør der ved den mindste tvivl tages kontakt til en specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi for sparring eller eventuel henvisning.

Privatpraktiserende tandlæge Anders Thorkild Sagbakken har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ den 26. april 2022 hos Behandlingssted 1.

Vi vurderer, at det er en skærpende omstændighed, at der ikke blev fulgt op på ████s føleforstyrrelser på et tidligere tidspunkt. Specielt det forhold, at tandlægen ikke gav ████ en tid til en klinisk vurdering af føleforstyrrelserne hos ham, da de talte i telefon vedrørende føleforstyrrelserne den 29. april 2022.

Privatpraktiserende tandlæge Anders Thorkild Sagbakken har derfor handlet væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ den 29. april 2022 hos Behandlingssted 1.

Privatpraktiserende tandlæge Anders Thorkild Sagbakken skal samtidig udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Behandlingen udført af tandlæge Person1:

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Person1 for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • det var tandlægefagligt forsvarligt, at tandlæge Person1 ikke henviste ████ til hospitalsregi den 2. maj 2022, da hun så med, mens en anden sundhedsperson på klinikken tilså ████. Det skyldes, at ████ ikke nævnte noget om føleforstyrrelser ved denne konsultation. ████ netop havde fået fjernet visdomstænderne 8- og -8 seks dage forinden. Det er ikke usædvanligt, at have smerter efter fjernelsen af visdomstænder. Ved undersøgelsen foretaget af en anden sundhedsperson sås der ingen pus eller hævelse, men god opheling. Der var begrænset gabeevne. Det var relevant, at ████ blev anbefalet af træne ved at bruge to fingre til at presse kæben langsomt op og skylle med klorhexidin.
 • tandlæge Person1 på relevant vis henviste ████ til hospitalsregi med henblik på udredning og eventuelt behandling den 1. marts 2023. Det var relevant, fordi ████ stadig havde føleforstyrrelser og nedsat smagssans.

Privatpraktiserende tandlæge Person1 har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ den 2. maj 2022 og den 1. marts 2023 hos Behandlingssted 1.

2. klagepunkt

Der er klaget over, at privatpraktiserende tandlæge Anders Thorkild Sagbakken ikke foretog en korrekt journalføring af behandlingen af ████ hos Behandlingssted 1, den 26. april 2022.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • det fremgår af journalen, at ████havde haft forudgående gener fra visdomstænder, hvilket ikke er korrekt
 • det fremgår af journalen, at tandlæge Anders Thorkild Sagbakken informerede ████om risikoen for nerveskade forud for fjernelsen af visdomstænderne i underkæben (8- og -8), hvilket ikke er korrekt.

Sagsfremstilling

Den 26. april 2022 fik ████fjernet de to visdomstænder i undermunden (8- og -8) af tandlæge Anders Thorkild Sagbakken. Samme dag blev det noteret i journalen, at ████havde oplyst, at hun havde oplevet gener fra visdomstænderne flere gange.

Det blev også noteret i journalen, at tandlægen forud for fjernelsen af visdomstænderne gennemgik behandlingsforløbet samt risici i form af smerter, hævelse, infektion, dry socket og nerveskade. Derudover blev det noteret i journalen, at tandlægen informerede om prisen for behandlingen og at ████samtykkede til behandlingen.

Det fremgår af klagen, at ████fik foretaget en 3D-scanning forud for fjernelsen af visdomstænderne, fordi der var en nerve tæt på visdomstandens rod. I den forbindelse oplyser ████, at hun spurgte ind til risikoen for nerveskade, hvortil tandlægen svarede, at der ikke var noget at være bekymret for.    

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om journalen blev ført i overensstemmelse med reglerne om journalføring og ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

Tandlæger skal føre patientjournal over deres virksomhed.

Journalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Vurderingen af, om en oplysning er nødvendig foretages af den behandlende sundhedsperson og tager udgangspunkt i den aktuelle situation og de oplysninger, som sundhedspersonen har på tidspunktet for den behandling, der journalføres.

Det kan være nødvendigt at journalføre oplysninger om en patients sygehistorie og hvilke oplysninger, der er givet til en patient forud for behandlingen.

Der henvises til bevisafvejningen vedrørende gener under 1. klagepunkt.

Bevisafvejning vedrørende risikoen for nerveskade

Det fremgår af klagen, at tandlæge Anders Thorkild Sagbakken ikke oplyste ████om risikoen for nerveskade før han fjernede visdomstænderne i underkæben.

Det fremgår af journalen, at tandlæge Anders Thorkild Sagbakken blandt andet oplyste ████om risikoen for nerveskade før han fjernede visdomstænderne i underkæben.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

 • oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Disciplinærnævnet finder herefter grundlag for at fastslå, at tandlæge Anders Thorkild Sagbakken oplyste ████om risikoen for nerveskade før han fjernede visdomstænderne i underkæben.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere tandlæge Anders Thorkild Sagbakken for journalføringen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • det var relevant at journalføre, at ████ havde haft forudgående gener fra visdomstænder. Det skyldes, at vi finder grundlag for at fastslå, at ████ forud for fjernelsen af visdomstænderne oplyste, at hun havde oplevet gener fra visdomstænderne i underkæben. Det var relevant at journalføre denne oplysning, da det er en oplysning om ████s sygehistorie, hvilket kan være nødvendig at journalføre.
 • det var relevant at journalføre, at ████ var informeret om risikoen for nerveskade forud for fjernelsen af visdomstænderne 8- og -8. Det skyldes, at vi finder grundlag for at fastslå, at tandlæge Anders Thorkild Sagbakken informerede ████ om risikoen for nerveskade forud for fjernelsen af visdomstænderne 8- og -8. Det var relevant at journalføre denne oplysning, fordi det var nødvendigt for tandlægen at dokumentere på hvilket grundlag, der var samtykket til behandlingen.

Tandlæge Anders Thorkild Sagbakken har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af ████ den 26. april 2022 hos Behandlingssted 1.

3. klagepunkt

Der er klaget over, at privatpraktiserende tandlæge Person1 ikke vejledte ████korrekt om muligheden for at søge erstatning den 1. marts 2023.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • tandlæge Person1 ikke vejledte om anmeldelse af skaden til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning på relevant vis.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 1. marts 2023 fik ████ foretaget en statusundersøgelse af privatpraktiserende tandlæge Person1 hos Behandlingssted 1. ████ oplyste, at hun stadig havde føleforstyrrelser og nedsat smagssans. Generne var kommet efter fjernelsen af de to visdomstænder i undermunden knap et år forinden. Det blev aftalt, at skaden skulle anmeldes til patientskadeforsikringen.

Det fremgår af klagen, at tandlæge Person1 vejledte ████ forkert i forhold til erstatning og anmeldelse af skaden. Det fremgår videre af klagen, at tandlægen oplyste, at tandlægen skulle anmelde skaden og at ████ ikke skulle foretage sig noget. Endvidere fremgår det af klagen, at sagen ikke behandles hvis ████ ikke også anmelder sagen.

Begrundelse

Autoriserede sundhedspersoner, der i sin virksomhed bliver bekendt med skader, som må antages at kunne give ret til erstatning efter klage og erstatningsloven, skal informere patienten herom og i fornødent omfang bistå med anmeldelse til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Vores resultat

Behandlingen:

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Person1for information om og bistand til anmeldelse til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Vi har lagt vægt på, at:

 • tandlæge Person1 på relevant vis vejledte ████ om muligheden for at søge erstatning den 1. marts 2023. Det skyldes, at tandlægen vejledte om, at skaden kunne anmeldes til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Desuden anmeldte tandlægen skaden til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. En tandlæge har pligt til at informere om muligheden for at søge erstatning, hvis tandlægen mener, at patienten har fået en skade som følge af en behandling. Tandlægen skal i fornødent omfang bistå med anmeldelsen til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Tandlægen har ikke pligt til at orientere om, hvordan Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning behandler sagen og hvilke oplysninger, de har behov for at indhente fra patienten.

Privatpraktiserende tandlæge Person1 har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin information om og bistand til anmeldelse til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning til ████ den 1. marts 2023 hos Behandlingssted 1.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af Anders Thorkild Sagbakkens titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort, da vi har indskærpet over for Anders Thorkild Sagbakken at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed
 • 23 om bistand til anmeldelse ved erstatningsberettigende skader

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed
 • 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.)

 • 11 om journalens indhold
 • 15 om faglige og medicinske oplysninger
 • 17 om information og samtykke

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

 • 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse