Manglende reaktion på mistanke om neuroborreliose

Praktiserende læge Niels Henrik Riewerts Eriksen (Aut.ID 0025H) får kritik med indskærpelse for ikke at henvise patient til sygehus ved mistanke om neuroborreliose. (Offentliggøres pga. kritik med indskærpelse)

Sagsnummer:

24DNM29

Offentliggørelsesdato:

11. april 2024

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Kritik med indskærpelse

Praktiserende læge Niels Henrik Riewerts Eriksen (Aut.id 0025H) fra Behandlingssted 1 får kritik med indskærpelse for behandlingen, den 26. januar 2023.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling af praktiserende læge Niels Henrik Riewerts Eriksen (Aut.ID 0025H) hos Behandlingssted 1, i perioden fra den 13. januar til den 2. februar 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • du ikke blev relevant medicineret for borrelia
  • du burde have været tilset på et sygehus henset til dine symptomer med lammelse.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Du var 46 år på behandlingstidspunktet.

Du blev den 13. januar 2023 tilset af praktiserende læge Niels Henrik Riewerts Eriksen i Behandlingssted 1, da du havde tics ved øjnene og nedsat følelse i venstre side, som havde stået på i et omkring et døgn. Du havde ikke feber eller udslet på huden. Der blev ordineret blodprøver for antistoffer af borrelia og infektionstal, som to dage senere blev konstateret positiv. Efterfølgende blev du opstartet i en behandling af en anden læge.

Den 26. januar 2023 blev du tilset igen i klinikken af praktiserende læge Niels Henrik Riewerts Eriksen, hvor der blev bemærket forbedringer efter kur med Pen-V. Der blev konstateret let højresidig ansigtslammelse.

Du har til sagen oplyst, at du havde lammelse i venstre side af ansigtet, hvor praktiserende læge Niels Henrik Riewerts Eriksen tog blodprøver af dig og sendte dig hjem. Tre dage efter fik du besked på, at du nok havde borrelia, og at der var medicin på apoteket. Videre fremgår, at medicinen efterfølgende viser sig ikke at være egnet til borrelia. 14 dage efter endt antibiotika behandling, havde du stadig delvis lammet i ansigtet, og læge Niels Henrik Riewerts Eriksen sendte dig hjem med besked på at komme igen 1 uge senere, hvis lammelsen fortsatte. Slutteligt fremgår, at lægen havde fejlbehandlet dig og spildt 3 uger, og at du måske ikke havde været så hårdt ramt af neuroborrelia efter, hvis du havde fået den rette behandling fra start.

Praktiserende læge Niels Henrik Riewerts Eriksen har til sagen oplyst, at du var kendt med kronisk trigeminusneuralgi fra 2010, hvor du var belastet af kroniske smerter, hvorfor den kliniske undersøgelse ikke kunne medføre mistanke om neuroborreliose. Videre har lægen oplyst i en tilføjelse til sagen, at han ikke havde mistanke til neuroborreliose, da han i så fald havde indlagt patienten. Slutteligt har lægen oplyst i en tilføjelse til sagen, at lægen ved konsultation den 26. januar konstaterede bedring, hvilket ikke kunne have været tilfældet, hvis der havde været tale om neuroborreliose.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har modtaget partshøringssvar fra praktiserende læge Niels Henrik Riewerts Eriksen (Aut.id 0025H). Partshøringssvaret er indgået i den samlede vurdering af sagen.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge Niels Henrik Riewerts Eriksen for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • du ikke blev relevant behandlet den 13. januar 2023 henset til dine symptomer. Dette fordi der blev taget blodprøver for antistoffer mod borrelia, hvilket indikerede, at praktiserende læge Niels Henrik Riewerts Eriksen havde mistanke om borrelia, selv om der ikke var fund ved undersøgelsen, der begrundende mistanken. Idet der var mistanke til borreliainfektion, var der videre mistanke til neuroborreliose, da der var symptomer fra nervesystemet. Ved mistanke om neuroborreliose burde lægen derfor have henvist til et sygehus for yderligere undersøgelse.
  • du ikke blev relevant behandlet den 26. januar 2023 henset til dine symptomer. Dette fordi praktiserende læge Niels Henrik Riewerts Eriksen burde have henvist dig til et sygehus, idet du frembød med ansigtslammelse og idet borreliatesten var positiv, hvilket burde have givet en begrundet mistanke om neuroborreliose. Dette uagtet af, at du oplevede en lille bedring af lammelserne og bedring af den behandling, der var iværksat tidligere. På baggrund heraf blev du ikke relevant medicineret, da du burde have været henvist til et sygehus, som ved fund af neuroborreliose havde opstartet behandling efter sygehusets retningslinjer, og derfor var det ikke sundhedsfagligt forsvarligt, at du blev anbefalet at afvente yderligere bedring. Slutteligt var det uden relevans at inddrage oplysningerne om kronisk trigeminusneuralgi, da der burde være begrundet mistanke om neuroborreliose.

Disciplinærnævnet kan hertil oplyse, at infektion med borreliabakterien fra flåter primært ses i to former. Den første og mest hyppige er borrelia erytema migrans, hvilket ses som et karakteristisk udslæt efter flåtbid og diagnosticeres udelukkende ud fra en klinisk diagnose og ikke med blodprøvetagning. Borrelia erytema migrans behandles ret hyppigt i almen praksis med tabletbehandling med antibiotika. Den anden er neuroborreliose, som er en infektion i centralnervesystemet. Mistanken rejses blandt andet, hvis en patient frembyder med lammelser eller tilstande med nervesmerter. Hvis patienten både frembyder med smerter og med lammelse, bør der opstå en begrundet mistanke. Neuroborreliose kan ikke af- eller bekræftes med en blodprøve. Ved mistanke om neuroborreliose, skal der henvises til en specialafdeling, da diagnosen kræver en rygmarvsprøve for at kunne bekræftes.

Disciplinærnævnet vurderer, at det er en skærpende omstændighed, at der den 26. januar 2023 blev konstateret ansigtslammelse, hvorfor der var begrundet mistanke om neuroborreliose.

Praktiserende læge Niels Henrik Riewerts Eriksen har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig den 13. januar 2023 og væsentligt under normen ved behandling af dig den 26. januar 2023 hos Behandlingssted 1.

Praktiserende læge Niels Henrik Riewerts Eriksen skal samtidig udvise større omhug i sit fremtidige virke.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af Niels Henrik Riewerts Eriksens titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort, da vi har indskærpet over for praktiserende læge Niels Henrik Riewerts Eriksen at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

  • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

  • 3, stk. 1, nr. 2 om kritik med indskærpelse