Manglende registrering til kosmetisk behandling

Speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch (aut. ID 08XSG) får kritik med indskærpelse for hårtransplantation uden registrering til at foretage kosmetisk behandling. (Offentliggøres pga. kosmetisk behandling og indskærpelse)

Sagsnummer:

24DNM35

Offentliggørelsesdato:

12. april 2024

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig privatpraksis

Type:

Behandling, Journalføring, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Afgørelser med navn

Kritik med indskærpelse

Speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch (aut. ID 08XSG) fra Hospital A, får kritik med indskærpelse for behandlingen i perioden fra den 21. juni til den 5. november 2018.

Ikke kritik

Speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch (aut. ID 08XSG) fra Hospital A, får ikke kritik for journalføringen og for indhentelsen af informeret samtykke.

1. klagepunkt

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling af speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch hos Hospital A, i perioden fra den 21. juni til den 5. november 2018.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er:

 • at en hårtransplantation ikke blev foretaget på relevant vis henset til operationsresultatet, herunder at transplanterede grafter faldt af, og at transplanterede hår ikke groede ud. Videre burde der have været planlagt en kontrolundersøgelse i forbindelse med hårtransplantationen.
 • at du fejlagtigt blev orienteret om, at det endelige operationsresultat først ville foreligge efter en periode på 3 år.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 21. juni 2018 henvendte du dig som 44-årig hos Hospital A, da du ønskede at få foretaget en hårtransplantation, efter at du de seneste 2 år havde oplevet øget hårtab i forbindelse med PCO, herunder særligt i tindingerne. Speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch foretog en objektiv undersøgelse og konstaterede, at du havde høje tindinger og var noget udtyndet i fronten, men at der i dette område var begyndende vækst af ca. 1 cm lange hår. Speciallægen vurderede, at der var indikation for at foretage en hårtransplantation med 600 grafter til at dække tindingerne, samt at der kunne transplanteres 600 grafter uden udtynding i donorområdet.   

Den 16. september 2018 fik du foretaget en hårtransplantation af speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch. I forbindelse med operationen blev det noteret, at der var aftalt 800 grafter høstet fra baghovedet til tindingerne, og at modtagerområde og donorområde blev optegnet præoperativt i samråd med dig. Der blev planlagt en kontrolundersøgelse efter 10-12 måneder.

Den 5. november 2018 var du til en kontrolundersøgelse, da du oplevede manglende følesans i området over donorstedet, ligesom du var begyndt at tabe flere hår. Du var desuden uforstående overfor, at du ikke havde fået transplanteret til midterpartiet. Speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch noterede, at hun mindede dig om, at der tidligere var blevet talt om midterområdet, og at du havde besluttet dig for at se tiden an, da dit hår var på vej tilbage i det centrale område. Speciallægen foretog en objektiv undersøgelse og konstaterede herved, at der i forhold til området svarende til kronen var en svær skælinfektion med massive mængder belægning i hovedbunden. Speciallægen informerede dig om, at skælinfektionen kunne være årsag til hårtabet, ligesom speciallægen informerede dig om behandling heraf.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af § 4, nr. 1 i Bekendtgørelsen om kosmetisk behandling, at vurdering af patienter forud for hårtransplantation og udførelse heraf i kosmetisk øjemed alene må udføres af læger med speciale i dermato-venerologi eller plastikkirurgi og med dokumenterede, relevante kvalifikationer.

Den fremgår videre af § 13, stk. 1 i Bekendtgørelsen om kosmetisk behandling, at Sundhedsstyrelsen efter ansøgning registrerer læger, som må udføre kosmetisk behandling efter §§ 4-6. Sundhedsstyrelsen registrerer endvidere, hvilke kosmetiske behandlinger, den registrerede læge foretager, samt på hvilket behandlingssted den kosmetiske behandling finder sted.

Det fremgår endvidere af § 14 i Bekendtgørelsen om kosmetisk behandling, at udførelse af de i §§ 4-6 nævnte kosmetiske behandlinger forudsætter, at vedkommende læge er registreret i Sundhedsstyrelsen.

Speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch har til brug for sagen oplyst, at hun ikke var uddannet speciallæge i perioden fra den 21. juni 2018 til den 5. november 2018, og at hun derfor heller ikke kunne blive registreret til at udføre kosmetisk behandling. Speciallægen har videre oplyst, at hun i stedet var registreret som medhjælp under en anden speciallæge i plastikkirurgi i forhold til hårtransplantationer. Speciallægen har desuden anført, at hun havde gennemgået teoretisk og praktisk oplæring ved Smartgraft, samt at hun havde undervist læger i Europa i hårtransplantation, hvilket hun oplyste overfor Sundhedsstyrelsen, hvorefter hun blev godkendt som medhjælp under en anden speciallæge i plastikkirurgi.

Vi har til brug for sagen kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på at få oplyst, hvad der var registreret i autorisationsregisteret vedrørende speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch i perioden fra den 21. juni til den 5. november 2018. Styrelsen for Patientsikkerhed har hertil oplyst, at speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch ikke havde nogen kosmetiske registreringer i perioden fra den 21. juni til den 5. november 2018, samt at dette både gælder i forhold til selvstændige tilladelser og tilladelser som medhjælp.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch for behandlingen.

Vi har lagt vægt på:

 • at speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch ikke var registreret til at foretage kosmetisk behandling i perioden fra den 21. juni til den 5. november 2018, hvormed hun ikke burde have vurderet dig den 21. juni 2018 forud for hårtransplantationen, ligesom speciallægen heller ikke burde have foretaget hårtransplantationen den 16. september 2018.
 • at konsultationen den 21. juni 2018 forud for hårtransplantationen og selve hårtransplantationen den 16. september 2018 ikke burde have været foretaget, idet speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch ikke havde den fornødne registrering til at måtte foretage dette. Vi finder herefter ikke grundlag for at foretage en vurdering af, om hårtransplantationen blev foretaget på relevant vis henset til operationsresultatet, herunder om transplanterede grafter faldt af, om transplanterede hår ikke groede ud, om der burde have været planlagt en kontrolundersøgelse i forbindelse med hårtransplantationen, samt om du fejlagtigt blev orienteret om, at det endelige operationsresultat først ville foreligge efter en periode på 3 år, idet indgrebet slet ikke burde have været foretaget.

Det forhold, at speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch har foretaget et kosmetisk indgreb, selvom hun ikke var registreret til at foretage kosmetisk behandling, er efter vores opfattelse en særlig skærpende omstændighed.

Speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch har derfor handlet væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig i perioden fra den 21. juni til den 5. november 2018 hos Hospital A.

Det skal samtidig indskærpes over for speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

2. klagepunkt

Du har klaget over, at speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch ikke har indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke fra dig forud for behandlingen på Hospital A, den 16. september 2018.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er:

 • at du ikke gav samtykke til, at speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch skulle foretage hårtransplantationen.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Du har anført, at du ikke gav samtykke til, at speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch skulle foretage hårtransplantationen. Du har videre anført, at du gav samtykke til, at en anden læge skulle udføre hårtransplantationen. Du har endvidere anført, at du fik oplyst på operationsstuen, at det var speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch, der skulle forestå hårtransplantationen.

Det fremgår af en udtalelse til brug for sagen fra speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch, at du fra start blev informeret om, at operationen skulle foretages under supervision af en anden læge, men ikke udelukkende af den anden læge.

Begrundelse

Ingen behandling må som udgangspunkt indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch for indhentelse af informeret samtykke.

Vi har lagt vægt på:

 • at du gav samtykke til, at speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch skulle foretage hårtransplantationen, idet du indvilgede i at få foretaget operationen, efter at du var blevet bekendt med, at denne skulle foretages af speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch, hvilket må betragtes som et stiltiende samtykke.

Speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch har derfor indhentet et informeret samtykke forud for den behandling, som du fik den 16. september 2018.

Det betyder, at indhentelse af informeret samtykke var i overensstemmelse med sundhedsloven.

3. klagepunkt

Du har klaget over, at speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch ikke journalførte korrekt ved behandlingen af dig hos Hospital A, den 16. september og den 5. november 2018.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er:

 • at det ikke blev journalført, at du skulle indkaldes til en kontrol.
 • at det den 5. november 2018 fejlagtigt blev journalført, at der var blevet talt om midterområdet, og at du havde besluttet, at du ville se tiden an i forhold til det centrale område, idet dit hår var på vej tilbage, og du derfor kun ønskede at få transplanteret til tindingerne.
 • at de kliniske fotos, som fremgår af patientjournalen, ikke er retvisende.

Sagsfremstilling

Den 5. november 2018 var du til en ekstra kontrolundersøgelse hos Hospital A, idet du oplevede manglende følesans i området over donorstedet, samt idet du var begyndt at tabe flere hår. Videre var du uforstående overfor, at du ikke havde fået transplanteret til midterpartiet. Speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch noterede, at hun mindede dig om, at der tidligere var blevet talt om midterområdet, og at du havde besluttet at se tiden an, idet dit hår var på vej tilbage i det centrale område, og at du derfor kun ønskede at få transplanteret til tindingerne. Speciallægen foretog en objektiv undersøgelse og konstaterede, at der i forhold til området svarende til kronen var en svær skælinfektion med massive mængder belægning i hovedbunden. Speciallægen informerede dig om, at skælinfektionen kunne være årsag til hårtabet, ligesom speciallægen informerede dig om behandling heraf.

Du har anført i din klage, at der er blevet manipuleret med de kliniske fotos.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om journalen blev ført i overensstemmelse med reglerne om journalføring og ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

Læger skal føre patientjournal over deres virksomhed.

Journalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Vurderingen af, om en oplysning er nødvendig foretages af den behandlende sundhedsperson og tager udgangspunkt i den aktuelle situation og de oplysninger, som sundhedspersonen har på tidspunktet for den behandling, der journalføres.

Afklaring af, hvorvidt det blev aftalt, at du ville se tiden an i forhold til det centrale område, idet dit hår var på vej tilbage, og at du derfor kun ønskede at få transplanteret til tindingen

Du har oplyst, at der ikke blev talt om eller aftalt, at du ville se tiden an i forhold til det centrale område, idet dit hår var på vej tilbage, og at du derfor kun ønskede at få transplanteret til tindingen.

I journalen står, at der blev talt om midterområdet, og at du havde besluttet, at du ville se tiden an i forhold til det centrale område, idet dit hår var på vej tilbage, og at du derfor kun ønskede at få transplanteret til tindingerne.

Vi har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Det skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen
 • at vi ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da vi træffer afgørelse på skriftligt grundlag. Vi har således ikke mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med vores behandling af sagen, som tilfældet er ved domstolene
 • at kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og vi finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Vi finder herefter grundlag for at fastslå, at der blev talt om midterområdet, og at du havde besluttet, at du ville se tiden an i forhold til det centrale område, idet dit hår var på vej tilbage, og at du derfor kun ønskede at få transplanteret til tindingerne.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch for journalføringen.

Vi har lagt vægt på:

 • at det ikke blev journalført, at du skulle indkaldes til en kontrol, da det ikke er et krav, at der skal foretages en planlagt opfølgning efter en behandling. Der er en praksis om, at man efter visse behandlinger planlægger en opfølgning, ligesom der typisk er en praksis om, at patienten kan henvende sig til den behandlende klinik og aftale opfølgning, hvis der ikke er lavet en fast aftale herom.
 • at det er vores vurdering, at der blev talt om midterområdet, og at du havde besluttet, at du ville se tiden an i forhold til det centrale område, idet dit hår var på vej tilbage, og at du derfor kun ønskede at få transplanteret til tindingen, hvorfor det var relevant at journalføre dette.
 • at vi til brug for sagen her gennemset de kliniske fotos, som fremgår af patientjournalen. Det er på baggrund heraf vores vurdering, at der ikke er grundlag for at fastslå, at disse ikke er retvisende.

Speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin journalføring af behandlingen af dig i perioden fra den 16. september og den 5. november 2018 hos Hospital A.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauchs titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort. Det skyldes, at der er tale om et kosmetisk indgreb, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende indikation, eller en behandling hvor hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet.

Afgørelsen vil videre blive offentliggjort, da vi har indskærpet over for speciallæge i plastikkirurgi Mathilde Therese Winther Breitenbauch at udvise større omhu i sit fremtidige virke.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed
 • 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 om kosmetisk behandling

 • 4, nr. 1 om kosmetisk behandling
 • 13, stk. 1 om registrering af kosmetisk behandling
 • 14 om registrering af kosmetisk behandling

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven

 • 15 om informeret samtykke
 • 16 om informeret samtykke

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

 • 3, stk. 1, nr. 2 om indskærpelse
 • 4, stk. 1 om kritik i forbindelse med kosmetisk behandling