Utilstrækkelig behandling med ekstensionsbro

Privatpraktiserende tandlæge Mia Bath Søndergaard (aut.ID 0695M) får kritik for utilstrækkelig undersøgelse af tanden +3, der skulle fungere som bropille. (Offentliggøres pga. gentagen kritik).

Sagsnummer:

24DNM43

Offentliggørelsesdato:

7. juni 2024

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Kritik

Privatpraktiserende tandlæge Mia Bath Søndergaard (aut.ID 0695M) fra den tidligere tandlægeklinik Behandlingssted 1, Adresse 1, By 1, får kritik for behandlingen den 28. november 2019.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Mia Bath Søndergaard hos den tidligere tandlægeklinik Behandlingssted 1, Adresse 1, By 1, den 28. november 2019.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er:

 • at du ikke modtog relevant og tilstrækkelig brobehandling i venstre side af overkæben (regio +2,3,4), idet tanden +3 ikke var egnet til at udgøre bropille.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis ikke vi har skrevet andet.

Du modtog den 28. november 2019 behandling af privatpraktiserende tandlæge Mia Bath Søndergaard hos den tidligere tandlægeklinik Behandlingssted 1, Adresse 1, By 1. Du fik på denne dato lavet en 3-leddet bro i venstre side af overkæben (regio +2,3,4).

Du var på behandlingstidspunktet 53 år.

Du var forud for klageperioden (i oktober 2019) blevet set til statusundersøgelse på klinikken, hvor en tandplejer havde konstateret, at broen regio +3,4,5,6,7,8 var løs af 1.-2. grad.  Tandplejeren havde også konstateret, at der var behandlingskrævende caries i både +3 og +8.

Den 28. november 2019 modtog du således behandling af tandlæge Mia Bath Søndergaard. Du fik fjernet to tænder i overkæben (+5 og +8), og du fik lavet en ny bro +2,3,4, hvor +2 og +3 blev brugt som bropiller. Tanden +3 var i den forbindelse blevet behandlet med en støbt stiftopbygning.

Ved en statusundersøgelse i august 2023 (hos en anden tandlæge på klinikken) kunne det konstateres, at broen +2,3,4 nu også var løs. Det blev vurderet, at +3 havde en dubiøs (tvivlsom) prognose, idet der ikke var meget tandsubstans tilbage under broen. Du blev informeret om, at du formentlig kommer til at miste +3, hvorfor der blev talt om fremtidig erstatning af tænderne i dette område (venstre side af overkæben).

Du har oplyst, at +3 var for lille og derfor ikke egnet til at udgøre bropille. Du mener, at dette var årsagen til, at broen gik løs.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlings-tidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har til brug for sagen indhentet og gennemset de relevante røntgenbilleder.

Vores resultat

Behandlingen:

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Mia Bath Søndergaard for behandlingen.

Vi har lagt vægt på:

 • at der ved statusundersøgelsen i oktober 2019 blev optaget tre røntgenbilleder af tænderne +2,3,4,5. Den første røntgenoptagelse viser, at der var caries til knogleniveau i tanden +3, og at tanden tilmed var rodbehandlet. Det er imidlertid ikke hele rodspidsen, der er med på billedet. Herudover viser røntgenoptagelsen, at tanden +2 var intakt. Den anden røntgenoptagelse viser ligeledes, at der var caries til knogleniveau i +3, og at tanden var rodbehandlet. Heller ikke på dette billede er rodspidsen af +3 med. Herudover viser røntgenoptagelsen, at tanden +5 var rodbehandlet, og at dette var sket ved en retrograd rodbehandling (= en ”omvendt” rodbehandling, hvor den betændte rodspids fjernes og rod-kanalen fyldes ”nedefra”). Tanden havde betændelse på rodspidsen og ned langs roden. Endelig viser den tredje røntgenoptagelse, at der var caries totalis i tanden +8. Tandlæge Mia Bath Søndergaard burde have taget et røntgenbillede, som viser hele tanden +3 - herunder også rod-spidsen - for at være sikker på, at der ikke var en rodspidsbetændelse på tanden.
 • at tandlæge Mia Bath Søndergaard valgte at lave en ekstensionsbro +2,3,4 (= en bro, hvor det bagerste led svæver), hvor tænderne +2 og +3 blev brugt som bropiller. Tanden +2 er en lille, svag fortand, mens +3 er en god, stærk tand, som normalt vil være egnet til bropille. I dette tilfælde var +3 imidlertid både diagnosticeret med caries til knogleniveau og rodbehandlet.
 • at tandlæge Mia Bath Søndergaard ganske vist lavede en støbt stift-opbygning af tanden +3 med henblik på at styrke brokonstruktionen. Hun undlod imidlertid at tage et røntgenbillede i forbindelse med stift-udboringen, hvilket hun burde have gjort for at kontrollere, at stiften havde den rigtige retning, og at stiften var lang nok.
 • at tandlæge Mia Bath Søndergaard ifølge journalen undlod at kontrollere, om broen var helt på plads, og om der var tilstrækkelig kanttilslutning. Hun undlod også at kontrollere sammenbiddet på broen. Ved behandling med en ekstensionsbro er det meget vigtigt, at kontakten på ekstensions-leddet (det led som svæver) ikke er for hård. Herudover undlod hun også at kontrollere den approximale kontakt (kontakten til nabo-tanden).
 • at tandlæge Mia Bath Søndergaard valgte at lave en brokonstruktion, som havde en dubiøs prognose. Det er ikke i sig selv kritisabelt, at hun valgte at bruge tanden +3 som bropille, men hun burde have undersøgt tanden ordentligt, inden hun benyttede den. Hun burde således have sikret sig, at stiften var lang nok, og at tanden var uden betændelse på rodspisen. Hun burde også have sikret sig, at det var muligt at præparere så langt ned omkring tandsubstansen, at broen kunne få fast omkring denne.

Privatpraktiserende tandlæge Mia Bath Søndergaard har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af den 28. november 2019 hos den tidligere tandlægeklinik Behandlingssted 1, Adresse 1, By 1.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af Mia Bath Søndergaards titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort, da det er sjette gang inden for de sidste 5 år, vi giver kritik til tandlæge Mia Bath Søndergaard. Således gav vi kritik til tandlæge Mia Bath Søndergaard i afgørelse af den 12. december 2023, i afgørelse af den 22. februar 2024 og i tre afgørelser af den 23. februar 2024. Disse afgørelser har imidlertid tidligere været offentliggjort. De offentliggøres derfor ikke igen.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatnings-adgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

 • 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
 • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser