Utilstrækkelig kronebehandling af tanden 6-

Privatpraktiserende tandlæge Mia Bath Søndergaard (aut.ID 0695M) får kritik for at krone en tand (6-) med tydeligt tegn på rodspidsbetændelse. (Offentliggøres pga. gentagen kritik).

Sagsnummer:

24DNM44

Offentliggørelsesdato:

7. juni 2024

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Kritik

Privatpraktiserende tandlæge Mia Bath Søndergaard (aut.ID 0695M) fra den tidligere tandlægeklinik Behandlingssted 1, får kritik for behandlingen i perioden fra den 29. juni til den 30. juli 2020.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Mia Bath Søndergaard hos den tidligere tandlægeklinik Behandlingssted 1, i perioden fra den 29. juni til den 30. juli 2020.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er:

  • at det ikke var relevant at sætte en krone på tanden 6-, idet et forudgående røntgenbillede viste tydeligt tegn på rodspidsbetændelse.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis ikke vi har skrevet andet.

Du modtog i perioden fra den 29. juni til den 30. juli 2020 behandling af privatpraktiserende tandlæge Mia Bath Søndergaard hos den tidligere tandlægeklinik Behandlingssted 1.

Den 29. juni 2020 blev der optaget et periapikalt røntgenbillede af tanden 6-. Det er kendetegnende for sådanne røntgenoptagelser, at de viser hele tanden, dvs. også tandens rødder.

Den 14. juli 2020 blev der lavet en ny, stor plastfyldning i 6- (som dækkede alle fem flader af tanden), og der blev påsat en midlertidig krone. Den endelige MK-krone blev herefter cementeret den 30. juli 2020.

Den 29. november 2023 – ca. 3,5 år efter cementering af kronen – henvendte du dig igen på klinikken (som i mellemtiden havde skiftet navn og ejer), fordi du havde tabt kronen. Ny tandlæge kunne i den forbindelse konstatere, at der på røntgenbilledet fra den 29. juni 2020 ses en tydelig apikal opklaring (tegn på rodspidsbetændelse) på 6-.

Ny tandlæge mener derfor ikke, at tandlæge Mia Bath Søndergaard burde have sat en krone på tanden.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har til brug for sagen indhentet og gennemset de relevante røntgenbilleder for behandlingen.

Vores resultat

Behandlingen:

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandlæge Mia Bath Søndergaard for behandlingen.

Vi har lagt vægt på:

  • at du ikke modtog relevant og tilstrækkelig behandling, da du i perioden fra den 29. juni til den 30. juli 2020 fik lavet en krone på tanden 6-. Det fremgår tydeligt af røntgenbilledet fra den 29. juni 2020, at der var en apikal opklaring (tegn på rodspidsbetændelse) på 6-.
  • at tanden 6- blev rodbehandlet i 2016, hvorfor det er forventeligt, at den apikale proces (rodspidsbetændelsen) ville være helet i 2020. Det havde således været relevant at omlave rodbehandlingen eller kirurgisk at fjerne betændelsesprocessen, inden tanden blev forsynet med en krone.

Tandlæge Mia Bath Søndergaard har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig i perioden fra den 29. juni til den 30. juli 2020 hos den tidligere tandlægeklinik Behandlingssted 1.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af Mia Bath Søndergaards titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort, da det er syvende gang inden for de sidste 5 år, vi giver kritik til tandlæge Mia Bath Søndergaard. Således gav vi kritik til tandlæge Mia Bath Søndergaard i afgørelse af den 12. december 2023, i afgørelse af den 22. februar 2024, i tre afgørelser af den 23. februar 2024 og i den anden afgørelse af den 4. juni 2024. Afgørelserne fra før den 4. juni 2024 har imidlertid tidligere været offentliggjort. De offentliggøres derfor ikke igen.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatnings-adgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

  • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

  • 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
  • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser