Utilstrækkelig kronebehandling af tanden 6-

Privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani (aut.ID 018FR) får kritik for at cementere en krone uden tilstrækkelig kanttilslutning og for ikke at fjerne overskydende cement. (Offentliggøres pga. gentagen kritik).

Sagsnummer:

24DNM45

Offentliggørelsesdato:

7. juni 2024

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Kritik

Privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani (aut.ID 018FR) fra den tidligere tandlægeklinik Behandlingssted 1, får kritik for behandlingen og for manglende overdragelse af journalen hhv. den 11. juli 2022 og den 23. februar 2023.

1. klagepunkt

Du har klaget over, at du ikke modtog en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani hos den tidligere tandlægeklinik Behandlingssted 1, den 11. juli 2022.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er:

 • at du ikke modtog relevant og tilstrækkelig kronebehandling af tanden 6-, idet der blev efterladt overskydende cement under kronen.

Sagsfremstilling

Vi bemærker, at det ikke har været muligt at indhente journalmateriale fra klageperioden, hverken ved direkte henvendelse hos tandlæge Rashida Durrani eller ved henvendelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vi har derfor brugt oplysningerne i journalen fra ny tandlæge, hvis ikke vi har skrevet andet.

Du modtog den 11. juli 2022 behandling af tandlæge Rashida Durrani hos den tidligere tandlægeklinik Behandlingssted 1. Det fremgår af regning nr. 20206, at du på denne dato fik lavet en krone på den første store kindtand i højre side af underkæben (6-).

Du var på behandlingstidspunktet 29 år.

Du har oplyst, at der efterfølgende opstod symptomer fra tanden. Du kunne imidlertid ikke henvende dig hos tandlæge Rashida Durrani, idet hun på daværende tidspunkt var langtidssygemeldt. Herefter ophørte klinikken den 23. februar 2023.

Den 26. april 2023 blev du set af ny tandlæge. Det kunne i den forbindelse konstateres, at kronen ikke sluttede tæt distalt, og at der som følge heraf var opstået et behov for rodbehandling af 6- samt en ny krone.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har til brug for sagen indhentet og gennemset de relevante røntgenbilleder for behandlingen. Disse er – ligesom resten af sagens materiale – indhentet hos ny tandlæge.

Vores resultat

Behandlingen:

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandlæge Rashida Durrani for behandlingen.

Vi har lagt vægt på:

 • at der den 11. juli 2022 blev fremstillet en krone til tanden 6- af tandlæge Rashida Durrani. Der foreligger som sagt ikke journal-materiale fra klageperioden, så det er ikke til at vide, hvilke drøftelser eller behandlingsmæssige overvejelser, der blev gjort forud for krone-fremstilling og under selve behandlingen, hvorfor sagen alene kan afgøres på baggrund af materiale fra ny tandlæge.
 • at der ifølge røntgenbillederne fra ny tandlæge blev fremstillet en krone til 6-, hvor der dels ikke var tilstrækkelig kanttilslutning, og hvor der dels ses cementoverskud både mesialt og distalt på kronen.
 • at der således blev fremstillet en krone til 6-, som ikke er i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet der tilsyneladende ikke blev excaveret (fjernet caries) og fyldt i defekten under kronen, og der efterfølgende blev fremstillet og cementeret en krone, som ikke havde tilstrækkelig kanttilslutning, og hvor der ses cementoverskud både mesialt og distalt.

Tandlæge Rashida Durrani har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig den 11. juli 2022 hos den tidligere tandlægeklinik Behandlingssted 1.

2. klagepunkt

Du har klaget over, at privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani ikke journalførte korrekt hos den tidligere tandlægeklinik Behandlingssted 1, den 23. februar 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • at journal og røntgenbilleder ikke blev overdraget til Styrelsen for Patientsikkerhed til fortsat opbevaring, da klinikken ophørte den februar 2023.

Sagsfremstilling

Du modtog den 11. juli 2022 behandling af tandlæge Rashida Durrani hos den tidligere tandlægeklinik Behandlingssted 1. Du fik på denne dato lavet en krone på den første store kindtand i højre side af underkæben (6-).

Da der efterfølgende opstod symptomer fra tanden, måtte du henvende dig hos ny tandlæge, idet tandlæge Rashida Durrani på daværende tidspunkt var langtidssygemeldt, hvorefter klinikken ophørte den 23. februar 2023.

Du har forsøgt at indhente journal og røntgenbilleder hos både tandlæge Rashida Durrani og hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Det har imidlertid ikke været muligt at fremskaffe materialet.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om journalen blev ført i overensstemmelse med reglerne om journalføring og ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

Tandlæger skal føre patientjournaler over deres virksomhed. Det følger af autorisationslovens § 21, stk. 1.

Når en privat tandlægeklinik ophører, og tandlægeklinikken ikke overdrages til fortsat drift, skal patientjournalerne overdrages til Styrelsen for Patientsikkerhed til fortsat opbevaring i mindst 10 år (opbevaringsperioden). Det følger af journalføringsbekendtgørelsens § 35, stk. 1 og § 38, stk. 1.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandlæge Rashida Durrani for manglende opbevaring af journalen inden for opbevaringsperioden.

Vi har lagt vægt på:

 • at du har forsøgt at indhente journal og røntgenbilleder hos både tandlæge Rashida Durrani og hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Det har imidlertid ikke været muligt for dig at fremskaffe materialet.
 • at vi ligeledes har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, som har oplyst, at de på nuværende tidspunkt ikke har modtaget patientjournaler fra tandlæge Rashida Durrani. Styrelsen for Patientsikkerhed har samtidig oplyst, at de heller ikke forventer at modtage dem, da tandlæge Rashida Durrani ikke har reageret på deres mange henvendelser.

Tandlæge Rashida Durrani har derfor handlet i strid med journalføringsbekendtgørelsens regler om overdragelse af patientjournalen, idet hun ved klinikkens ophør den 23. februar 2023 undlod at sikre opbevaring af journalen i mindst 10 år.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af tandlæge Rashida Durranis titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort, da det er femte gang inden for de sidste 5 år, vi giver kritik til tandlæge Rashida Durrani. Således gav vi kritik til tandlæge Rashida Durrani i afgørelse af den 4. februar 2020, i afgørelse af den 12. maj 2020, i afgørelse af den 8. februar 2022 og i en anden afgørelse af den 4. juni 2024. Afgørelserne har imidlertid tidligere været offentliggjort. De offentliggøres derfor ikke igen.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatnings-adgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed
 • 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

 • 3, stk. 1, nr. 3, om tre gange kritik inden for 5 år
 • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser