Utilstrækkelige plastfyldninger på fortænder

Privatpraktiserende tandlæge Vibeke Bastue (aut. ID 016N1) får kritik for utilstrækkelige plastfyldninger på fortænderne i forbindelse med afslutning af en tandreguleringsbehandling (offentliggøres pga. kritik for kosmetisk behandling)

Sagsnummer:

24DNM46

Offentliggørelsesdato:

7. juni 2024

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Kritik

Privatpraktiserende tandlæge Vibeke Bastue (aut. ID 016N1) fra Behandlingssted 1 får kritik for behandlingen den 21. marts 2023.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling af privatpraktiserende tandlæge Vibeke Bastue på Behandlingssted 1, i perioden fra den 28. november 2022 til den 21. marts 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • tandretningen ikke blev udført i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard
 • der er blevet filet for meget på fortænderne, og at den efterfølgende plastbehandling ikke blev udført æstetisk tilfredsstillende.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Du blev i perioden fra den 28. november 2022 til den 21. marts 2023 behandlet af privatpraktiserende tandlæge Vibeke Bastue på Behandlingssted 1. Du var på det tidspunkt 43 år gammel.

Den 28. november 2022 fik du påsat Lite Wire i overkæben fra tænderne 6+ til +6 (den forreste del af tandbuen).

Den 19. december 2022 blev der foretaget kontrol. Du oplyste, at du ikke havde haft gener efter, at bøjlen blev sat på, men at du mente, at der opstod mellemrum mellem tænderne, og at tænderne havde en grim form.

Den 10. januar 2023 blev der igen foretaget kontrol. Det var tandlæge Vibeke Bastues vurdering, at tænderne begyndte at stå pænt i fronten. Der blev ligeledes konstateret tungepres mod fronten.

Den 7. februar 2023 blev der igen foretaget kontrol. Tandbuen blev vurderet til at stå pænt, og du oplyste, at du ikke led af muskelspændinger mere. Du mente også, at tungepresset var blevet mindre (tungepres er et fænomen, hvor tungen presser på tænderne under tale og ved synkning).

Den 7. marts 2023 blev der igen foretaget kontrol. Tandlægen vurderede, at behandlingen kunne færdiggøres den efterfølgende gang, hvorfor der blev foretaget en scanning til retentionstråd. Du ville gerne have formen på fortænderne ændret med plast, hvilket blev aftalt, at det kunne gennemføres gangen efter.

Den 21. marts 2023 blev behandlingen afsluttet. Lite Wire blev fjernet, og der blev efterfølgende påsat en retentionstråd (ståltråd bag på tænderne for at holde dem på plads). Du var tilfreds med, at tænderne var blevet lige, men var ikke tilfreds med tændernes form. Der blev derfor lagt plast på fortænderne.

Du har til sagen oplyst, at tandlæge Vibeke Bastue skulle have slebet på tænderne, lavet grimme fortænder, og at tandretningen skulle være utilfredsstillende.

Vi har til brug for sagen indhentet en tandlægefaglig besigtigelsesrapport af 22. februar 2024.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har modtaget partshøringssvar fra dig og fra privatpraktiserende tandlæge Vibeke Bastue. Partshøringssvaret er indgået i den samlede vurdering af sagen.

Vi har til brug for sagen indhentet og gennemset de relevante røntgenbilleder for behandlingen.

Vores resultat

Behandlingen:

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Vibeke Bastue for plastbehandlingen af fortænderne.

Vi har lagt vægt på, at:

 • plastfyldningerne på de to store fortænder i overkæben ikke blev foretaget på relevant vis. Plasten på forfladerne af tænderne blev lavet med et unødvendigt stort fyldningsoverskud og med dårlig kanttilslutning. Den anvendte plast havde ligeledes ikke den samme farve som den oprindelige tand, hvorfor tænderne fremstod gullige. Højre store fortands plasthjørne (1+ flade 2) er ligeledes en anelse transparent og ikke udformet æstetisk tilfredsstillende
 • tandlægen har oplyst, at plastfyldningerne på fortænderne foretaget den 21. marts 2023 ikke var færdige og skulle færdiglaves ved konsultationerne den 27. og 29. marts 2023. Det er dog vores opfattelse, at tandlægen havde mulighed for at udbedre fyldningerne den 24. marts 2023, hvor du blev set og udtrykte utilfredshed med resultatet. Du meldte senere afbud til tiderne den 27. og 29. marts 2023, men det er vores opfattelse, at tandlægen på det tidspunkt havde haft mulighed for at udbedre plastfyldningerne ved konsultationen den 24. marts 2023.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Vibeke Bastue for tandreguleringsbehandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • da der alene skulle foretages retning af de forreste tænder i overkæben, var det relevant at anvende Lite Wire-systemet, da det er velegnet til tandregulering af de forreste tænder af kosmetiske hensyn, som var tilfældet for dig. Vi vurderer, at behandlingsresultatet i overkæben er tilfredsstillende.

Den omstændighed, at du efterfølgende mener at have fået et mindre attraktivt resultat, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var kritisabel. Det skyldes, at der formentlig kunne have været behov for en mere omfattende forventningsafstemning mellem dig og tandlægen i forhold til, hvilket behandlingsresultat der kan opnås med en mindre tandreguleringsbehandling, som den du fik gennemført.

 • beslibningerne af de seks forreste tænder i overkæben (tænderne 321+123) var nødvendige for at gennemføre den ønskede tandregulering og for at opnå et tilfredsstillende kosmetisk resultat. Beslibningerne vurderes at være foretaget på relevant vis for at sikre, at tænderne kunne rettes ind til at stå pænt på en lige linje. Beslibningerne har desuden mindsket ”sort trekantsdannelser”, som er den åbne kontakt helt oppe ved tandkødsranden mellem tænderne.

Privatpraktiserende tandlæge har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig den 21. marts 2023 på Behandlingssted 1. Tandlægen har dog handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard i den resterende del af perioden.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af privatpraktiserende tandlæge Vibeke Bastues titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort. Det skyldes, at der er tale om et kosmetisk indgreb, hvor det kosmetiske hensyn udgør den afgørende indikation, eller en behandling hvor hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Nævnets beslutning

Afgørelsen er truffet af et flertal. Nævnsmedlemmerne Nævnsmedlem A og Nævnsmedlem B har afgivet en mindretalsudtalelse:

Patienten møder 24/3-23 med udtalte gener og smerter fra kæbemuskler.

Tandlægen vælger at lytte på sygehistorien og påbegynde smertebehandling.

Det er fagligt korrekt ved denne konsultation at fokusere på smerter og ikke på kosmetik.

Patienten har ny tidsaftale den 27/3-23, som der meldes afbud til, og behandlingen afbrydes.

Tandlægen er enig i, at plastfyldningerne på 1+1 ikke er kosmetisk pæne og tilbagebetaler honoraret herfor.

Kosmetiske behandlinger er ikke ”en konsultations”-behandlinger med en proces og en dialog mellem behandler og patient.

Patienten vælger at afbryde behandlingen, hvorfor tandlægen ikke kan omlave plastfyldningerne.

Der skal ikke gives kritik, og der er allerede foretaget tilbagebetaling.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

 • 4, stk. 1 om kritik i forbindelse med kosmetisk behandling