Manglende oversendelse af journal

Privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani får kritik for ikke at oversende patientjournalen til Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med klinikophør. (offentliggørelse pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

24DNM47

Offentliggørelsesdato:

7. juni 2024

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Journalføring

Kategori:

Afgørelser med navn

Kritik

 • Privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani (aut. ID 018FR) fra tandlægeklinikken Adresse 1, By 1 får kritik for manglende overdragelse af din journal.

Klage

Du har klaget over, at din journal ikke blev overdraget korrekt af privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani hos tandlægeklinikken Adresse 1, By 1, den 23. februar 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • din patientjournal ikke blev overdraget til Styrelsen for Patientsikkerhed eller til din nye praktiserende tandlæge, da tandlægeklinikken Adresse 1, ophørte.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at tandlægeklinikken Adresse 1, By 1, ophørte den 23. februar 2023, og ikke blev overdraget til fortsat drift.

Det fremgår videre af sagen, at privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani ikke overdrog din patientjournal korrekt, da tandlægeklinikken ophørte den 23. februar 2023.

Din nye privatpraktiserende tandlæge har til sagen oplyst, at de har anmodet om oversendelse af din patientjournal både telefonisk og via EDI den 13. marts 2023, men at de aldrig modtog journalen.

Vi har til brug for sagen kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed og efterspurgt, om din patientjournal er blevet overdraget til dem. Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund heraf oplyst, at de ikke har modtaget din journal. 

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om journalen blev ført i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring, og svarer til kravene i journalføringsbekendtgørelsen.

Det fremgår af journalføringsbekendtgørelsens § 46, stk. 1, at hvis en patient vælger et andet behandlingssted inden for samme faggruppe, uden at dette sker ved praksisophør eller praksisoverdragelse, skal patientjournalen, hvis patienten giver samtykke hertil, overdrages til det nye behandlingssted til fortsat opbevaring indtil udløbet af opbevaringsperioden.

Det fremgår desuden af journalføringsbekendtgørelsen § 38, stk. 1, at når et behandlingssted, hvor privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling, ophører, og behandlingsstedet ikke er overdraget til fortsat drift, skal patientjournalerne overdrages til Styrelsen for Patientsikkerhed til fortsat opbevaring inden for opbevaringsperioden. Det fremgår videre af § 38, stk. 3, at pligten til at overdrage patientjournalerne påhviler ledelsen på det behandlingssted, der er ophørt.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani for journalføringen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani ikke havde pligt til at overdrage din journal til din nye privatpraktiserende tandlæge, idet de først anmodede om oversendelse af journalen efter, at tandlægeklinikken Adresse 1, By 1, var ophørt,
 • det dog påhvilede privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani, som ejer af tandlægeklinikken Adresse 1, By 1, at overdrage din patientjournal til Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med klinikkens ophør den 23. februar 2023, så din nye privatpraktiserende tandlæge havde mulighed for at rekvirere patientjournalen derfra,
 • privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani ikke overdrog din patientjournal til Styrelsen for Patientsikkerhed umiddelbart efter, at tandlægeklinikken Adresse 1, By 1, ophørte.

Privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani har derfor handlet i strid med journalføringsbekendtgørelsens regler om overdragelse af patientjournalen.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af privatpraktiserende tandlæge Rashida Durranis titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort, da det er fjerde gang inden for de sidste 5 år, vi giver kritik til privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani. Således gav vi kritik til privatpraktiserende tandlæge Rashida Durrani i afgørelse af den 4. februar 2020, i afgørelse af den 12. maj 2020 og i afgørelse af den 8. februar 2022. Disse afgørelser er således også omfattet af offentliggørelsesordningen.

Afgørelserne af den 4. februar 2020, 12. maj 2020 og 8. februar 2022 er dog allerede offentliggjorte og vil derfor ikke blive offentliggjort igen.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed
 • 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.)

 • 38 om overdragelse ved ophør, lukning, konkurs og lignende
 • 46 om overdragelse med patientens samtykke

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

 • 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
 • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser