Mangelfuld objektiv undersøgelse

Læge Foad David Salman (aut. ID 066TR) får kritik for ikke at foretage en relevant og tilstrækkelig undersøgelse på kvinde efter fald i hjemmet.

Sagsnummer:

24DNM48

Offentliggørelsesdato:

7. juni 2024

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Kritik

Læge Foad David Salman (aut. ID 066TR) fra Afdeling A, Hospital A får kritik for behandlingen den 5. september 2023.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling af læge Foad David Salman på Afdeling A, Hospital A, den 5. september 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • Du ikke blev relevant og tilstrækkeligt undersøgt og behandlet.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 5. september 2023 var du på Afdeling A, Hospital A, efter at du var faldet i dit hjem. På daværende tidspunkt var du 63 år. Læge Foad David Salman foretog en objektiv undersøgelse, hvor der ikke blev konstateret nogle brud eller behandlingskrævende skader. Derefter blev du udskrevet til eget hjem.

Det fremgår af klagen, at du senere blev indlagt, da hjemmesituationen var uholdbar. Du blev herefter undersøgt, og fik herunder foretaget en røntgenundersøgelse, hvor det kunne konstateres, at du havde et brud på dit bækken.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har modtaget partshøringssvar fra Læge Foad David Salman. Partshøringssvaret er indgået i den samlede vurdering af sagen.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere læge Foad David Salman for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • Læge Foad David Salman ikke foretog en relevant og tilstrækkelig undersøgelse, da der ikke blev foretaget en fuld objektiv undersøgelse din tilstand taget i betragtning. Du var kendt med demens og Parkinson, du havde kraftige smerter, der krævede behandling med Fentanyl, og du kunne ikke beskrive, hvad der var sket, og hvor dine smerter var lokaliseret. På baggrund af dette var det nødvendigt at foretage en fuld objektiv undersøgelse for at udelukke skader, der ikke var synlige. Læge Foad David Salmans undersøgte din ryg og dit højre knæ, der ikke gav mistanke om fraktur. Dog kan skader på hoften maskeres ved smerter andre steder, hvorfor en fuld objektiv undersøgelse var nødvendig.
  • Læge Foad David Salman ikke iværksatte relevant og tilstrækkelig behandling, da han udskrev dig, og du blev fragtet hjem med liggende transport. Da læge Foad David Salman ikke havde sikret sig, at du kunne mobiliseres inden hjemtransporten, burde der have været iværksat yderligere tiltag med henblik på din tilstand og sygehistorie.
  • Samlet set blev du ikke relevant og tilstrækkeligt undersøgt og behandlet af læge Foad David Salman, da han burde have foretaget en fuld objektiv undersøgelse samt iværksat relevant behandling herefter. Din sygehistorie og tilstand burde have givet grundlag for en skærpet opmærksomhed på skjulte skader, og læge Foad David Salman burde have sikret sig, at du var tilstrækkeligt mobiliseret, så det var forsvarligt at udskrive dig.

Læge Foad David Salman har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig den 5. september 2023 på Afdeling A, Hospital A.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af læge Foad David Salmans titel, navn og autorisations ID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort, da det er tredje gang inden for de sidste 5 år, vi giver kritik til læge Foad David Salman. Således gav vi kritik til læge Foad David Salman i afgørelse af den 9. december 2019 og i afgørelse af den 1. marts 2023. Disse afgørelser vil derfor også blive offentliggjort, da de er omfattet af offentliggørelsesordningen.

Den førstnævnte afgørelse har imidlertid tidligere været offentliggjort. Denne offentliggøres derfor ikke igen.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

  • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

  • 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
  • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser