For sen henvisning til ultralydsundersøgelse

Læge Foad David Salman (aut. ID 066TR) burde på et tidligere tidspunkt have henvist til en ultralydsundersøgelse, da han havde mistanke om fremmedlegeme i patientens finger.

Sagsnummer:

24DNM49

Offentliggørelsesdato:

7. juni 2024

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

 • reservelæge Foad David Salman (aut. ID 066TR), Afdeling A, Hospital A, for behandlingen den 1. april 2021.

Det betyder, at reservelæge Foad David Salman ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling af Reservelæge Foad David Salman på Afdeling A, Hospital A den 1. april 2021 og den 6. april 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der gik for lang tid, før en splint i fingeren blev opdaget og behandlet.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████ på 40 år blev den 1. april 2021 af ████ henvist til Afdeling A, Hospital A, efter hun havde fået en splint fra et spejl i fingeren. Reservelæge Foad David Salman undersøgte fingeren og fandt ikke en splint, men et hæmatom (en blodansamling). Reservelægen ordinerede herefter behandling med antibiotika og en stivkrampevaccine. ████ skulle kontakte egen læge eller 1813 ved infektion og egen læge for at få en henvisning til en ultralydsskanning for at undersøge, om der var et fremmedlegeme i fingeren.

Den 6. april 2021 blev ████ af egen læge henvist til Afdeling A, Hospital A, med henblik på at få fjernet en glassplint i fingeren. Reservelæge Foad David Salman undersøgte fingeren og ordinerede en CT-skanning. CT-skanningen viste, at der var en splint i fingeren, som på grund af placeringen skulle fjernes med ultralyd. Reservelægen henviste til denne behandling på et andet sygehus.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen den 6. april 2021.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at det var relevant, at reservelægen på ny mistanke om et fremmedlegeme i fingeren foretog en ultralydsskanning, der bekræftede dette og herefter relevant henviste ████ til et andet hospital med henblik på akut fjernelse af fremmedlegemet.

Disciplinærnævnet vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere reservelæge Foad David Salman for behandlingen den 1. april 2021.

Disciplinærnævnet har herved lagt vægt på:

 • at der gik for lang tid, før en splint i fingeren blev opdaget og behandlet, idet reservelægen den 1. april 2021 burde have henvist til en ultralydsskanning med henblik på afklaring, da han efter en undersøgelse af fingeren fortsat havde mistanke om et fremmedlegeme. Ved mistanke om et fremmedlegeme er det ikke tilstrækkeligt at anbefale en henvendelse til egen læge med henblik på at få foretaget en ultralydsundersøgelse, idet den undersøgende læge selv bør henvise til en ultralydsskanning.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at reservelæge Foad David Salman handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████  den 1. april 2021 og den 6. april 2021 på Afdeling A, Hospital A.

Nævnets beslutning

Afgørelsen er truffet af et flertal. Nævnsmedlemmerne Nævnsmedlem A og Nævnsmedlem B har afgivet følgende mindretalsudtalelse:

Vi mener ikke, reservelæge Foad David Salman har handlet under faglig standard i sin behandling af ████ den 1. april 2021.

 • Foad David Salman var reservelæge, dvs. yngre læge uden speciallægeuddannelse eller længere ophold på afdelingen. Mindre ’procedurefejl’, som den oplevede, vil kunne forventes, når lægens erfaring tages i betragtning.
 • Når det skal afgøres, om en behandling er under faglig standard, er udgangspunktet ikke nødvendigvis den bedst mulige behandling.
 • Der blev givet relevant information om tegn på infektion og videre håndtering heraf.
 • Konsekvenserne af den manglende ultralydsundersøgelse i den akutte fase var ubehagelige, men ikke alvorlige.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed