Manglende underretning til kommunen

Vagtlæge Darius Gruodis (aut. ID 00RTP) får kritik for ikke at sende en underretning til kommunen. Under en konsultation fremkom oplysninger, som gav grundlag for at mistænke, at et barn havde været udsat for overgreb. (Offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

24DNM54

Offentliggørelsesdato:

28. juni 2024

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Afgørelse

Der gives kritik til:

  • praktiserende læge Darius Gruodis (aut. ID 00RTP), Behandlingssted 1, for behandlingen den 8. august 2022.

Det betyder, at praktiserende læge Darius Gruodis ikke opfyldte sin oplysnings- og indberetningspligt.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge Darius Gruodis hos Behandlingssted 1, den 8. august 2022.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ████ ikke modtog en relevant behandling, idet lægen ikke lavede en underretning til kommunen.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen, medmindre andet er anført.

Den 8. august 2022 var 13-årige ████ sammen med sin mor til konsultation hos praktiserende læge Darius Gruodis i Behandlingssted 1 som følge af en bekymring. Ved konsultationen blev der beskrevet få tilfælde, hvor ████s papfar (ikke ægte biologisk far) havde puttet ████ i sengen til natten, og at papfaderen i den forbindelse blandt andet havde taget på hende. ████ blev ved konsultationen observeret som smilende med god kontakt, og hun virkede hverken deprimeret eller angst. Det blev ved konsultationen videre oplyst, at ████ ikke længere så sin papfar, og at hendes mor var blevet skilt fra ham i april samme år. Det blev videre oplyst, at ████ først dagen forinden havde fortalt sin mor om de nævnte forhold. Den praktiserende læge noterede herefter, at der ikke var noget bevis for de beskrevne forhold, og han henviste herefter ████ til vurdering i sygehusregi.

Det fremgår blandt andet af klagen, at klager (████s mor) tog ████ med til lægeklinikken, fordi ████ havde fortalt, at hendes tidligere papfar havde rørt hende steder, man ikke må røre børn. Ved konsultationen åbnede ████ sig op og fortalte om det passerede, men lægen viste ingen forståelse for dette og tog hende ikke seriøst. Klager har hertil oplyst, at lægen efter hendes opfattelse stillede spørgsmålstegn ved ████s forklaring, og at lægen ikke var imødekommende over for ████, da hun fortalte om at være blevet misbrugt.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra praktiserende læge Darius Gruodis, at det ikke passer, at ████s mor ved konsultationen oplyste, at ████ var blevet mishandlet af sin papfar. Der var ved konsultationen i virkeligheden tale om meget usikre informationer, hvor moderen var stille, og ████ intet sagde. Den praktiserende læge har hertil oplyst, at han ikke fik nogle oplysninger, der gjorde sagen mistænkelig. Det er videre oplyst, at ████ og hendes mor herudover kom til læge mange måneder efter en eventuel hændelse.

Det fremgår desuden af ovennævnte udtalelse, at den praktiserende læge ved konsultationen lyttede til, hvad både ████ og moderen sagde, men at de intet sagde udover ”måske”, ”ja”, ”nej, lang tid siden”. ████ og moderen sagde således intet konkret, og det, der måske var sket, var hændt for mange måneder siden. Endelig fremgår det af udtalelsen, at en læge bør anmelde enhver form for mistanke om overgreb på børn, men at der ved den omhandlede konsultation ikke fremkom nok til en sådan ”mistanke”. Den praktiserende læge har hertil oplyst, at han dog gav moderen ”the benefit of the doubt” og derfor henviste ████ til Behandlingssted 2. 

Begrundelse

Disciplinærnævnet behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

En autoriseret sundhedsperson er forpligtet til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til den offentlige sundhed afkræves vedkommende af sundhedsmyndighederne, og til at opfylde den oplysnings- og indberetningspligt, der i øvrigt påhviler vedkommende efter lovgivningen. Det følger af autorisationslovens § 19.

Sundhedspersoner og andre personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte, eller at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb. Det følger af servicelovens § 153, stk. 1, nr. 1 og 4.

Autoriserede sundhedspersoner, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, er således forpligtede til at opfylde den underretningspligt, der påhviler dem i henhold til servicelovens § 153.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge Darius Gruodis for behandlingen. 

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at de oplysninger, som den praktiserende læge fik kendskab til og journalførte ved konsultationen, var meget konkrete og detaljerede, og at disse oplysninger var egnede til at fremkalde en mistanke om, at ████ kunne have været udsat for seksuelle overgreb. Det blev ved konsultationen således oplyst, at ████s papfar havde taget/rørt ████ på brysterne og ved numsen i forbindelse med, at han havde puttet hende i seng til natten, og at der tillige havde været tilfælde, hvor papfaderen havde haft sin penis ved ████s ben.
  • at den praktiserende læge som overskrift på journalnotatet for den omhandlede konsultation skrev ”Mistanke om at der har været en form for delvis seksuel mishandling”, og at den praktiserende læge således havde en mistanke om, at ████ havde været udsat for en eller anden form for seksuelt overgreb
  • at den praktiserende læge på baggrund af sin mistanke om mulige seksuelle overgreb burde have lavet en underretning til kommunen herom, idet han som læge har en skærpet underretningspligt.

En underretning er en henvendelse om bekymring for børns eller unges trivsel og udvikling med henblik på, at kommunen iværksætter de fornødne tiltag.

Praktiserende læger har en skærpet underretningspligt, når de efter et konkret skøn finder grundlag for en bekymring, og underretningspligten indtræder blot ved mistanke. Det er således ikke en forudsætning for en underretning, at lægen forinden har forsøgt at afhjælpe et eventuelt problem. Det er heller ikke en forudsætning for en underretning, at der er bevis for det, som lægen får informationer om, ligesom det er uden relevans, at lægen har en formodning om, at de bekymrende oplysninger om barnets/den unges trivsel er givet som led i en verserende forældremyndighedssag eller anden tvist mellem forældrene. Det er kommunens opgave at vurdere dette efter modtagelse af en underretning.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge Darius Gruodis handlede i strid med autorisationslovens § 19 ved ikke at foretage en underretning til kommunen vedrørende ████ den 8. august 2022 hos Behandlingssted 1.

Regler

Disciplinærnævnet har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • 19 om oplysnings- og indberetningspligt

Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. august 2023 af lov om social service (serviceloven):

  • 153 om underretningspligt