Mangelfuld information om fund ved knæoperation

Speciallæge i ortopædisk kirurgi Jan Beck Mikkelsen (aut.ID 00GRR) får kritik for utilstrækkelig information om fund ved en knæoperation og behandlingen heraf. (offentliggøres pga. gentagen kritik)

Sagsnummer:

24DNM56

Offentliggørelsesdato:

28. juni 2024

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Ikke Kritik

Speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen (aut. ID 00GRR) fra Behandlingssted 1, får ikke kritik for indhentelse af informeret samtykke.

Kritik

Speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen (aut. ID 00GRR) fra Behandlingssted 1, får kritik for behandlingen den 18. september 2023.

1. klagepunkt

Du har klaget over, at speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen ikke har indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke fra dig forud for en operation på Behandlingssted 1, den 18. september 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • du ikke forud for en knæoperation blev informeret om andet end, at du havde en meniskskade.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 18. september 2023 fik du foretaget en knæoperation af speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen på Behandlingssted 1.

Forinden var du på e-mail dateret den 27. juni 2023 informeret om fundene på en MR-skanning og tilbudt en operation. Speciallægen noterede, at der i e-mailen skulle oplyses om, at MR-skanningen viste en delvis overrivning af korsbåndstransplantatet, en menisklæsion, moderat slidgigt midt i knæet og en fri ledmus.

Den 18. september 2023 blev du forud for indgrebet informeret om risiko for blødning og infektion, og at der kunne komme ømhed fortil i knæet og hævetendens. Du samtykkede til behandlingen.

Du skriver i din klage, at du ikke forud for indgrebet blev informeret om risikofaktorer, smerter, infektionsmuligheder og heller ikke, at man ved en

lokalbedøvelse ikke kan opnå det samme, som ved en fuldbedøvelse.

Begrundelse

Ingen behandling må som udgangspunkt indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne. Patienten har også ret til at få information om risiko for komplikationer og bivirkninger ved en behandling. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger.

Vurderingen af, hvornår der skal gives information, beror derfor på sundhedspersonens skøn. En sundhedsperson skal som udgangspunkt give information om alvorlige og ofte forekommende komplikationer. Der kan derimod som udgangspunkt ikke stilles krav om, at sundhedspersonen informerer om bagatelagtige og sjældent forekommende komplikationer.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen for indhentelse af informeret samtykke.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du blev relevant og tilstrækkeligt informeret om omfanget af din skade forud for en knæoperation udført den 18. september 2023 af speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen på Behandlingssted 1. Det skyldes, at du på e-mail dateret den 27. juni 2023 blev informeret om fundene og tilbudt en operation. På operationsdagen den 18. september 2023 indhentede speciallægen et informeret samtykke, hvor du blev oplyst om både alvorlige og hyppige komplikationer i form af infektion, blødning, hævelse, ømhed og smerter efter indgrebet. Informationen før indgrebet var tilstrækkelig henset til, at der var tale om et mindre indgreb.

Speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen har derfor indhentet et informeret samtykke forud for den behandling, som du fik den 18. september 2023.

2. klagepunkt

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling af speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen på Behandlingssted 1, i den 18. september 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • du ikke under og efter knæoperationen fik oplyst, hvordan det gik/ var gået.
 • du ikke blev relevant smertedækket under operationen
 • operationen ikke blev udført relevant og tilstrækkeligt, herunder at den ikke afhjalp din smerteproblematik.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 18. september 2023 fik du foretaget en kikkertoperation i dit højre knæ på grund af mange gener fra knæet. En MR-skanning havde forinden vist en korsbåndsskade, en meniskskade, slidgigt og fri brusk/knoglevæv (også kaldet ledmus). Der blev også konstateret en cyste i bagerste del af knæleddet

Indgrebet blev foretaget af speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen på Behandlingssted 1.

I forbindelse med indgrebet blev du lokalbedøvet med 60 ml Xylokain 1%.

Der blev ved indgrebet i højre knæ fundet en skade i den bagerste del af indvendige menisk samt en stram slimhindefold i det indvendige ledkammer. Der blev også her konstateret begyndende slidgigt uden frie brusk/knoglestykker, og der var en delvis overrivning af forreste korsbånd. Der blev herefter foretaget en oprensning i knæleddet og en tilretning af meniskskaden.

Efter operationen blev der lagt en plan for, hvordan du måtte bevæge og belaste fra den næste dag. Knæbandagen kunne fjernes om fire til fem døgn, og plasterstripsene skulle fjernes ved kontrollen efter to uger. Du skulle forvente sygemelding i en til to uger. 

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen for følgende behandling.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du ikke efter indgrebet blev relevant og tilstrækkeligt oplyst om, hvordan indgrebet var gået. Det skyldes, at du ikke blev informeret om, hvad der var fundet, ud over den ledmus, der var set på MR-skanningen, og som ikke kunne lokaliseres og fjernes. Du burde være informeret om, at der også var andre fund og burde være informeret om den anvendte behandling heraf.

Vi vurderer samtidig, at der ikke er grundlag for at kritisere speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen for følgende behandling.

Vi har lagt vægt på, at:

 • der var ikke grundlag for, at du under operationen skulle informeres om, hvordan det gik, og hvad speciallægen fandt. Det skyldes, at det ikke er gældende praksis, at en kirurg skal informere om sine fund under selve indgrebet, da dette kan forlænge operationstiden og forstyrre kirurgens koncentration.
 • du blev relevant smertedækket under operationen. Det skyldes, at du blev smertedækket efter gældende praksis med en anerkendt type bedøvelse og dosering. Det er desuden gældende praksis at foretage en knæoperation, som den du fik udført, i lokalbedøvelse. Nogle patienter finder indgreb i lokalbedøvelse ubehagelig, da man kan mærke kirurgens håndtering af leddet og af og til kan få ubehag og enkelte smertejag. Ved anvendelse af fuld bedøvelse ville indgrebet ikke være blevet udført anderledes.
 • operationen blev udført relevant og tilstrækkeligt. Det skyldes, at det var i overensstemmelse med gældende praksis at foretage en kikkertundersøgelse og i den forbindelse at fjerne menisklæsionen. Menisken er en hesteskoformet båndskive af bindevæv, der fungerer som støddæmper og stabiliserende faktor i knæet. Menisken kan revne ved vridtraumer eller ved langvarigt slid.
 • speciallægen foretog en grundig gennemgang af knæets øvrige strukturer, hvor der ikke fandtes grundlag for andre behandlingstiltag, end dem der blev foretaget, som var oprensning i knæleddet og en tilretning af meniskskaden. Det var relevant at lade slidgigtforandringerne, den ikke synlige ledmus og bakercysten urørt. De sete slidgigtforandringer var ikke tilgængelige for behandling og havde ikke et omfang, der gav grundlag for åben kirurgi i stedet for kikkertoperation. Slidgigt i knæet er en langsomt fremadskridende tilstand, der primært behandles med en afventende holdning, relevant træning og milde smertestillende tabletter. Først ved svær slidgigt med mange og langvarige smerter, vil der være grundlag for større åben kirurgi med ledudskiftning. Bakercysten, der var set på en MR-skanning, var blot et symptom på den generelle irritationstilstand i knæet og kunne og skulle ikke fjernes kirurgisk. Det skyldes, at cysten ikke var så stor, at der var et symptomgivende tryk på benets kar og nerver. I så fald havde et større åbent indgreb været påkrævet, hvilket ikke var relevant i dit tilfælde.
 • der var desuden ikke grundlag for at foretage kirurgisk behandling af de konstante lette til moderate slidgigtforandringer i knæets inderste(mediale) kammer. Bruskforandringer af slidgigttype ikke er mulige at udbedre med kikkerteknik. Den sete delvise overrivning af forreste korsbånd krævede heller ikke aktiv kirurgisk behandling, da du ikke havde klager over løshed/knæsvigt. Den på MR-skanningen sete ledmus blev ikke fundet og fjernet, hvilket du på relevant vis blev oplyst om i forbindelse med indgrebet. Ledmus, set på billeddiagnostik og bedømt som løse, lader sig ikke altid identificere og fjerne. I dette tilfælde var det ud fra billeddiagnostikken sandsynligt, at den sete ledmus var fastsiddende utilgængelig mellem forreste og bagerste korsbånd. Du havde ikke forudgående tegn til egentlig løs ledmus i form af mekaniske aflåsninger af knæet, og derfor var det acceptabelt ikke at gøre yderligere.

Den omstændighed, at operationen ikke afhjalp din smerteproblematik, er ikke ensbetydende med, at du blev fejlbehandlet. Det skyldes, at det var relevant at foretage en kikkertoperation med henblik på at afhjælpe dine smerter, og operationen blev udført sundhedsfagligt forsvarligt, hvor der blev foretaget de indgreb, der var relevante og mulige henset til fundene ved undersøgelsen.

Speciallæge i ortopædkirurgi Jan Beck Mikkelsen har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig den 18. september 2023 hos Behandlingssted 1.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og på sundhed.dk med angivelse af Jan Beck Mikkelsens titel, navn og autorisationsID.

Afgørelsen vil blive offentliggjort, da Jan Beck Mikkelsen har fået kritik mere end to gange inden for de sidste 5 år. Således gav vi kritik til Jan Beck Mikkelsen i afgørelserne af den 31.08.2021, 30.11.2021, 25.02.2022, 11.10.2022 og 10.03.2023. Disse afgørelser har imidlertid tidligere været offentliggjort. De offentliggøres derfor ikke igen.

Patientens navn og alle andre navne, herunder stednavne og identificerbare navne på sygehuse og afdelinger, vil blive anonymiseret ved offentliggørelsen.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 17 om offentliggørelse af afgørelse om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed

Bekendtgørelse nr. 247 af 12. marts 2024 af sundhedsloven:

 • 15 om informeret samtykke
 • 16 om informeret samtykke

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.:

 • Punkt 2.3 om samtykkets indhold
 • Punkt 3.3. om risiko for komplikationer og bivirkninger

Bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klagesager på sundhedsområdet

 • 3, stk. 1, nr. 3 om tre gange kritik inden for 5 år
 • 9, stk. 2 om tidligere offentliggjorte afgørelser