Manglende henvisning til yderligere undersøgelser

Speciallæge Anette Røsli De Vallier (aut.ID 001Y5) får kritik for ikke at have henvist patient til yderligere undersøgelser på trods af, at det ikke var muligt at se spiralsnorene i livmoderhalsen ved en ultralydsscanning.

Sagsnummer:

24DNM58

Offentliggørelsesdato:

28. juni 2024

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Der gives kritik til:

  • speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier (aut. ID 001Y5), Behandlingssted 1, den 25. august 2020.

Det betyder, at speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse. 

KLAGEN

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling af speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier i Behandlingssted 1, den 25. august 2020.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ████ ikke blev tilstrækkeligt undersøgt, idet der ikke blev iværksat yderligere undersøgelse af hende med henblik på afklaring af, om hendes spiral var beliggende uden for livmoderen.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 25. august 2020 var 29-årige ████ til konsultation hos speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier i Behandlingssted 1, hvortil hun var henvist grundet blødningsforstyrrelser under anvendelse af en hormonspiral. Ved konsultationen blev der optaget sygehistorie for ████, herunder at hun cirka to år tidligere havde født vaginalt, og at hun knap halvandet år tidligere havde fået oplagt en hormonspiral, hvorpå hun frem til efteråret 2019 havde haft ophør af blødning (amenoré). Det blev hertil oplyst, at ████ fra efteråret 2019 frem til foråret 2020 havde haft menstruationslignende blødning cirka hver anden uge, og at hun de seneste 2-3 måneder havde haft normale menstruationer hver 4. uge, svarende til blødning 5-7 dage ud af 30 dage. ████ oplyste ved konsultationen, at hun aktuelt var velbefindende, og at hun hverken havde pletblødninger, øget udflåd eller smerter. Speciallægen foretog herefter en objektiv gynækologisk undersøgelse samt en ultralydsundersøgelse af ████. På baggrund af undersøgelserne orienterede speciallægen ████ om, at der sås normale forhold i hendes lille bækken, og at hormonspiralen ikke kunne genfindes. ████ oplyste, at hun ville overveje genanlæggelse af hormonspiral, og at hun ville konsultere sin praktiserende læge angående dette. ████s forløb blev herefter afsluttet.

Det fremgår af klagen, at ████ blev ultralydsscannet ved konsultationen hos speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier, og at speciallægen på baggrund af denne undersøgelse konkluderede, at spiralen var faldet ud. Det er hertil oplyst, at ████ stillede spørgsmål til, om dette kunne være rigtigt, da hun ikke selv havde opdaget det, og at speciallægen svarede ja til dette. Spiralen var ikke i ████s livmoder, så ergo var den faldet ud. Det fremgår videre af klagen, at det ved en efterfølgende røntgenundersøgelse af ████s bækken blev konstateret, at hendes spiral lå uden for livmoderen. ████ har hertil oplyst, at man bør ændre praksis for, hvad man gør i en situation som den konkrete, og at man bør lede, indtil andet er bevist, når patienten ikke selv har set, at spiralen er faldet ud. ████ har endvidere anført, at man i en situation som den foreliggende bør henvise patienten til røntgenundersøgelse af bækkenet eller alternativt lave en udvendig ultralydsundersøgelse af maven.

Det fremgår desuden af en udtalelse til sagen fra speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier, at hun på baggrund af ████s henvisning (hvori hendes praktiserende læge har beskrevet en synlig spiralsnor), sygehistorien og de kliniske fund vurderede, at spiralen måtte være blevet afstødt uden ████s opmærksomhed. Det fremgår videre af udtalelsen, at ████s menstruationer på undersøgelsestidspunktet var normaliserede, og at speciallægen derfor ikke mistænkte, at spiralen var beliggende uden for livmoderen. Speciallægen fandt på den baggrund ikke grundlag for at henvise ████, en fertil kvinde, til yderligere billeddiagnostisk undersøgelse.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at ████ ikke blev relevant og tilstrækkeligt behandlet, idet hun blev afsluttet af speciallægen uden henvisning til yderligere undersøgelse, selv om spiralsnorene ikke kunne ses i hendes livmoderhals, ligesom spiralen ikke kunne findes ved den foretagne ultralydsscanning.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at de fleste bortkomne spiraler er udstødt gennem kvindens livmoderhals, og at sandsynligheden for, at en hormonspiral falder ud, er mellem 1-10 %. 

Disciplinærnævnet kan videre oplyse, at det følger af gældende retningslinjer fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), at bortkomne spiraler altid bør eftersøges, da spiraler ligesom andre fremmedlegemer, som eksempelvis P-stave, TVT-bånd og vaginale mech, kan migrere i kroppen. Migration (”vandring”) af spiraler uden perforation ved oplægning forekommer således også. Det kan hertil oplyses, at migration af en spiral ikke altid medfører smerter, men der vil jævnligt forekomme symptomer, hvis spiralen eroderer ind i organer eller fra arvæv. Migrerende spiraler finder ofte år efter oplægningstidspunktet. 

  • at speciallægen, henset til ovenstående, burde have henvist ████ til yderligere billeddiagnostisk undersøgelse med henblik på at få be- eller afkræftet mistanken om, at hormonspiralen var faldet ud.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ den 25. august 2020 i Behandlingssted 1.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed