Manglende henvisning til røntgenundersøgelse

Speciallæge Anette Røsli De Vallier (aut.ID 001Y5) får kritik for ikke at have henvist patient til røntgenundersøgelse med henblik på at afklare, om hormonspiral var beliggende udenfor livmoderen, da det ikke var muligt at lokalisere hormonspiralen ved en ultralydsundersøgelse.

Sagsnummer:

24DNM59

Offentliggørelsesdato:

28. juni 2024

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Afgørelser med navn

Afgørelse

Der gives kritik til:

  • Speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier (aut. ID 001Y5), Behandlingssted 1, for behandlingen den 2. oktober 2019.

Det betyder, at speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling af speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier i Behandlingssted 1, den 2. oktober 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • at ████ ikke blev henvist til røntgenundersøgelse med henblik på afklaring af, om hendes spiral var beliggende uden for livmoderen.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 2. oktober 2019 var 26-årige ████ til konsultation hos speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier i Behandlingssted 1, hvortil hun var henvist grundet blødningsproblematik, idet hun oplevede kontaktblødning efter samleje samt uregelmæssig blødning.

Ved konsultationen blev der optaget sygehistorie for ████, herunder at hun havde født sit første barn i januar 2019 ved en vaginal fødsel, og at hun i forbindelse med 8-ugers undersøgelsen efter fødslen fik anlagt en hormonspiral. De første par måneder efter oplægningen af spiralen havde hun pletblødninger, og i de seneste to måneder havde hun oplevet blødningsforstyrrelser og gentagne kontaktblødninger. Hun havde hos sin praktiserende læge fået foretaget en såkaldt cervixcytologisk undersøgelse, som viste normale celler. Da spiralsnoren ikke kunne ses i livmodermunden blev ████ henvist med henblik på kontrol af spiralens placering.

Speciallægen foretog en herefter en objektiv gynækologisk undersøgelse, en kikkertundersøgelse af livmoderhalsen samt en ultralydsundersøgelse. På baggrund af undersøgelserne informerede speciallægen ████ om, at der sås normale forhold, og at spiralsnoren og selve hormonspiralen ikke kunne lokaliseres. Det blev noteret, at hormonspiralen formodentlig var blevet afstødt i forbindelse med de blødningsforstyrrelser, som ████ havde haft. Der blev medgivet ny tid til opfølgning i december 2019.

Det fremgår desuden af en udtalelse til sagen fra speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier, at hun på baggrund af ████ henvisning vedr. blødningsproblematikken og de kliniske fund vurderede, at spiralen måtte være blevet afstødt uden ████ opmærksomhed.

Begrundelse

Disciplinærnævnet behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på, at:

  • ████ ikke blev relevant og tilstrækkeligt behandlet, idet hun ikke fik foretaget en røntgenoversigt over maven for at fastslå hvorvidt hormonspiralen var beliggende udenfor livmoderen.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at det følger af gældende retningslinjer fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), at såfremt spiralen ikke lokaliseres ved en ultralydsundersøgelse, og hvis ikke patienten selv har observeret at spiralen er faldet ud, så vil det næste skridt i udredningen almindeligvis være at foretage en røntgenoversigt over maven.

  • at speciallægen, henset til ovenstående, burde have undersøgt ████ med røntgen med henblik på at fastslå, hvorvidt hormonspiralen var beliggende udenfor livmoderen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at speciallæge i gynækologi og obstetrik Anette Røsli De Vallier handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ den 2. oktober 2019 i Behandlingssted 1.

Regler

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

  • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed