Tilstrækkeligt med samtykke fra én forælder

Praktiserende læge får ikke kritik for alene at indhente samtykke fra en forælder inden HPV-vaccine af en 13-årig pige.

Sagsnummer:

24DNU06

Offentliggørelsesdato:

11. februar 2024

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • sygeplejerske Person1 (aut.ID ████), Behandlingssted 1, for indhentelse af informeret samtykke.

Det betyder, at sygeplejerske Person1 indhentede samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at sygeplejerske Person1 ikke indhentede et informeret samtykke fra ████ forud for HPV-vaccinationen af ████ hos Behandlingssted 1, den 21. maj 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at HPV-vaccinationen af ████ skete uden samtykke fra hendes mor, som også er forældremyndighedsindehaver
 • at der ikke blev givet relevant informationer om virkning og bivirkninger til HPV-vaccinen.

SAGSFREMSTILLING

Den 21. maj 2021 blev 13-årige ████ vaccineret med en HPV-vaccine af sygeplejerske Person1 i Behandlingssted 1. ████s far og forældremyndighedsindehaver var med til konsultationen.

████s mor var ligeledes forældremyndighedsindehaver.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke punkt 2.3 og 3.3, at sundhedspersonen som udgangspunkt skal give information om alvorlige og ofte forekommende komplikationer. Når der er tale om alvorlige og sjældent forekommende eller bagatelagtige og ofte forekommende komplikationer, skal sundhedspersonen ofte give information herom. Der kan som udgangspunkt ikke stilles krav om, at sundhedspersonen skal informere om bagatelagtige og sjældent forekommende komplikationer. Vurderingen, af hvornår der skal gives information, beror dermed på sundhedspersonens skøn.

Det fremgår af sundhedslovens § 17, stk. 1, at en patient, der er fyldt 15 år, selv kan give informeret samtykke til behandling.

Disciplinærnævnet finder derfor, at det modsætningsvist fremgår af sundhedslovens § 17, at hvis en patient er under 15 år, så skal forældremyndighedens indehavere informeres og samtykke til behandlingen.

Det fremgår desuden af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., punkt 2, at det er forældremyndighedsindehaver, der skal give samtykke til behandlingen, hvis patienten er under 15 år.

Disciplinærnævnet bemærker, at der ikke i sundhedslovgivningen udtrykkeligt er taget stilling til, hvornår behandling kræver samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere. Disciplinærnævnet henviser til, at forældreansvarsloven indeholder regler om forældremyndighedsindehavernes beslutninger vedrørende barnets forhold. Det er disciplinærnævnets opfattelse, at gældende ret på sundhedsområdet må findes ved at fortolke sundhedslovens regler i lyset af reglerne i forældreansvarsloven.

Det fremgår af forældreansvarslovens § 3, at når forældre har fælles forældremyndighed, så kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet bopælen skal være.

Dette betyder efter disciplinærnævnets opfattelse, at der hvor der er fælles forældremyndighed, skelnes mellem ”væsentlige beslutninger” og ”overordnede forhold i barnets daglige liv”. Udgangspunktet er, at væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold kræver enighed mellem forældrene, hvis de har fælles forældremyndighed. Visse forhold må betragtes som så indgribende for barnet, at begge forældre skal være enige herom. Dette gælder for eksempel beslutninger vedrørende væsentlige lægelige indgreb, herunder væsentlig medicinsk behandling samt større kirurgiske indgreb. Bopælsforælderen kan derimod træffe beslutninger om overordnede forhold vedrørende barnets daglige liv på egen hånd. Større spørgsmål af dagligdags karakter kan en bopælsforælder tage stilling til alene. Dette gælder f.eks. beslutninger vedrørende barnets daglige velbefindende, herunder om barnet skal gå til skolepsykolog, i en skilsmissegruppe eller lignende.

Det er endvidere disciplinærnævnets opfattelse, at det er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om en sundhedsperson altid skal indhente informeret samtykke fra begge forældre til et barn under 15 år, når der er fælles forældremyndighed, eller om det efter omstændighederne kan udelades.

Det fremgår af klagen, at ████s mor ikke gav samtykke til HPV-vaccinen, og at hun på et tidligere tidspunkt havde oplyst lægehuset om, at hun ikke ville give samtykke til en HPV-vaccine til sin datter. Det fremgår videre af klagen, at der ikke blev givet tilstrækkelig information omkring vaccinationen, da ████ og hendes far var af den opfattelse, at HPV-vaccinen beskyttede mod alle HPV vira og dermed, at det ikke er muligt at udvikle livmoderhalskræft, samt at der ikke blev givet viden om, hvad risici var med og uden behandling før en vaccinationsmodtager fyldte 15 år.

Der foreligger ikke oplysninger i journalen om, at der blev indhentet et informeret samtykke, eller tidligere oplysninger om, at ████ ikke ønskede at give samtykke til vaccinationen.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra sygeplejerske Person1, at hun informerede om virkning og bivirkning til HPV-vaccinen til ████ og hendes far, som var forældremyndighedsindehaver.

Det fremgår videre af udtalelsen, at sygeplejerske Person1 ikke spurgte til forældremyndighedsindehavernes enighed om vaccinationen, og at der på intet tidspunkt i løbet af konsultationen blev givet udtryk for uoverensstemmelser mellem forældrene. 

Der foreligger således modstridende oplysninger fra ████ og sygeplejerske Person1 om, hvorvidt der blev informeret om virkning og bivirkninger angående HPV-vaccinen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden.
 • at disciplinærnævnet ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • at kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og nævnet finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

Disciplinærnævnet finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at der ikke blev givet information til ████ og hendes far om virkning og bivirkninger til HPV-vaccinen.   Disciplinærnævnet lægger derfor sygeplejerske Person1s udtalelse til grund.

Disciplinærnævnet lægger videre til grund, at der alene blev indhentet informeret samtykke fra ████ far, men ikke fra hendes mor, som ligeledes var forældremyndighedsindehaver. Disciplinærnævnet lægger til grund, at sygeplejerske Person1 ikke var bekendt med, at moren ikke ønskede at give samtykke til vaccinationen.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere sygeplejerske Person1 for indhentelsen af informeret samtykke.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at vaccinationer i medfør af børnevaccinationsprogrammet, som indbefatter HPV-vaccinen, er en væsentlig medicinsk behandling, der kræver enighed fra begge forældremyndighedsindehavere. Det er dog disciplinærnævnets vurdering, at væsentligheden kan gradueres, og at børnevaccinationsprogrammet er i den lave ende af væsentlig medicinsk behandling, da vaccinen generelt er anbefalet af sundhedsmyndighederne, og der bookes tid med henblik på vaccination. Det er derfor i overensstemmelse med normen, at indhente et udtrykkeligt samtykke fra den ene forældremyndighedsindehaver.
 • at det var i overensstemmelse med sædvanlig praksis, at sygeplejerske Person1 informerede om virkning og bivirkninger til HPV-vaccinen den 21. maj 2021 inden vaccinen blev givet til ████, idet der inden vaccination med HPV-vaccine skal informeres om almindelig kendte og forventede bivirkninger. Ifølge Sundhedsstyrelsen virker HPV-vaccinen kun, hvis man bliver vaccineret før man bliver smittet, og dermed skal vaccinen gives så tidligt som muligt, og helst inden seksuel debut. Derfor anbefales det, at HPV-vaccination gives til piger i 12-års alderen. Det er ikke forventeligt, at den der vaccinerer skal informere om dækningsgrad eller eventuelle fordele og ulemper ved at blive vaccineret i en bestemt alder. Der blev således givet tilstrækkelig information om virkning og bivirkninger forud for vaccinationen.
 • at den sundhedsfaglige person som forestår vaccinationen må gå ud fra, at forældremyndighedsindehaverne er enige, når den ene kommer med barnet med henblik på vaccination, medmindre at personen er gjort bekendt med andet. Sygeplejerske Person1 indhentede tilstrækkeligt samtykke, da hun indhentede samtykke fra ████s far, som var den ene forældremyndighedsindehaver, da sygeplejersken ikke var bekendt med uenigheden blandt ████s forældre.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at sygeplejerske Person1 handlede i overensstemmelse med sundhedsloven ved sin indhentelse af informeret samtykke forud for vaccinationen af ████ den 21. maj 2021 hos Behandlingssted 1.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven

 • 15 om informeret samtykke
 • § 16 om informeret samtykke
 • § 17 om informeret samtykke ved mindreårige

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.:

 • Punkt 2.1 om samtykkekompetence
 • Punkt 2.3 om samtykkets indhold
 • Punkt 3.3. om risiko for komplikationer og bivirkninger

Bekendtgørelse nr. 1768 af 30. november 2020 om forældreansvarsloven:

 • 3 om samtykke ved væsentlige beslutninger hos forældremyndighedsindehaver

Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn:

 • § 5, stk. 2, om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd