P-stav fundet i muskel var en hændelig komplikation

Praktiserende læge får ikke kritik for anlæggelse af en p-stav, der i forbindelse med udskiftning blev konstateret liggende dybt. Det er velkendt, at en p-stav senere kan ”vandre”, hvilket er en hændelig komplikation til indgrebet.

Sagsnummer:

24DNU45

Offentliggørelsesdato:

15. april 2024

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • praktiserende læge Person1 (aut.ID. ████), Behandlingssted 1, for behandlingen.

Det betyder, at praktiserende læge Person1 udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling af praktiserende læge Person1 i Behandlingssted 1, den 21. februar 2019.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at praktiserende læge Person1 anlagde en p-stav forkert.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 21. februar 2019 anlagde praktiserende læge Person1 en p-stav af præparatet Nexplanon, som er et svangerskabsforebyggende depotpræparat, som blev placeret under huden i 21-årige ████s venstre overarm.

Det fremgår af klagen, at det i forbindelse med udskiftning af p-stav blev konstateret, at p-staven var anlagt forkert og for dybt.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra praktiserende læge Person1, at indgrebet blev udført i henhold til klinikkens retningslinjer.

BEGRUNDELSE

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere praktiserende læge Person1 for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

  • at indgrebet blev foretaget på relevant og tilstrækkelig vis, idet praktiserende læge Person1 ved anlæggelsen af p-staven fulgte den anbefalede vejledning, der foreligger i forhold til anlæggelse af Nexplanon.
  • at den omstændighed, at det senere blev konstateret, at p-staven ikke var placeret korrekt, ikke kan føre til kritik af praktiserende læge Person1s behandling, da det er velkendt, at staven senere kan ”vandre”, således at den fejlplaceres efterfølgende. Dette er en risiko, der rutinemæssigt oplyses om forud for anlæggelsen.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at praktiserende læge Person1 handlede i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af ████ den 21. februar 2019 i Behandlingssted 1.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn:

  • § 5, stk. 2, om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd