Utilstrækkelig orientering ved cupforløsning

Der blev ikke tilstrækkeligt orienteret i forbindelse med en fødsel med forløsning med sugekop. Den fødende skulle have været orienteret specifikt om afvigelsen i form af syv træk med sugekoppen mod de sædvanlige tre til fire træk.

Sagsnummer:

24DNU47

Offentliggørelsesdato:

30. april 2024

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Overlæge Person1 (aut. ID ████) fra Afdeling A, Hospital A, får kritik for behandlingen den 31. juli 2021.

Ikke kritik

Overlæge Person1 (aut. ID ████) fra Afdeling A, Hospital A, får ikke kritik for indhentelse af informeret samtykke den 31. juli 2021.

1. klagepunkt

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling af overlæge Person1 på Afdeling A, Hospital A, den 31. juli 2021.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • der blev trukket i sugekoppen syv gange i stedet for de tre gange, som det var aftalt.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 31. juli 2021 kom du ind på Afdeling A, Hospital A. Du var førstegangsfødende i graviditetsuge 41+3.

Kl. 21.15 kom overlæge Person1 på stuen. Der blev anlagt en sugekop, hvor der blev foretaget syv træk, hvor barnets hoved fulgte med ud. Sugekoppen faldt herefter af, og der blev foretaget et klip, hvorefter barnet blev født.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vedrørende maksimalt antal træk med sugekop

Det fremgår af klagen, at du fik at vide, at der ville blive trukket maksimalt tre gange i sugekoppen, men at der blev trukket syv gange, uden at barnet blev forløst.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra overlæge Person1, at der er tale om en misforståelse fra din side, da det, som blev aftalt var, at hvis der ikke var fremgang efter tre træk i sugekoppen, så ville man stoppe.

Der er dermed modstridende oplysninger fra dig og overlæge Person1 om hvorvidt der forud for anlæggelsen af sugekop blev aftalt, at der maksimalt ville blive trukket tre gange. Der er ikke flere oplysninger i sagen, der kan støtte den ene forklaring frem for den anden.

Disciplinærnævnet har ikke mulighed for at få sagen oplyst mere, fordi nævnet afgør sagen på skriftligt grundlag. Nævnet har heller ikke mulighed for at afhøre parter og vidner ved behandlingen af sagen. Kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og tvivlen skal derfor komme sundhedspersonen til gode.

Disciplinærnævnet kan derfor ikke fastslå, at der forud for anlæggelsen af sugekop blev aftalt, at der maksimalt ville blive trukket tre gange.

Vedrørende orientering om afvigelse fra normalen

Du har oplyst i et partshøringssvar fra dig af den 27. juli 2022, at du oplevede den sidste del af fødslen som et overgreb, og at der ikke var forstående kommunikation mellem overlæge Person1 og dig.

Det fremgår ikke af journalen, at du blev orienteret om, hvorfor der skete en afvigelse fra normalen, da der blev foretaget syv træk i sugekoppen.

Vi lægger på baggrund af dine oplysninger til grund, at der ikke skete en orientering af dig vedrørende afvigelsen fra normalen i forbindelse med, at der blev foretaget syv træk i sugekoppen.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere overlæge Person1 for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • det ikke var uforsvarligt, at der blev foretaget syv træk med en sugekop. Vi kan hertil oplyse, at det ikke er almindeligt at foretage syv træk med en sugekop, men at det normale antal træk for at få barnet født derimod bør være tre til fire træk. Det er dog formuleret i de nationale retningslinjer, at der under visse omstændigheder kan være mulighed for at trække f.eks. op til seks gange i sugekoppen, og at dette antal ikke bør overstiges. I behandlingsstedets egne retningslinjer fremgår det, at mere end seks træk ikke anbefales. I begge retningslinjer er der benyttet et ordvalg, som ikke helt udelukker, at der kan være en snæver mulighed for at gå ud over de seks træk, om end dette ikke anbefales. Den omstændighed, at der i dette konkrete tilfælde blev foretaget ét træk yderligere, end hvad retningslinjerne foreskriver, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var kritisabel. Dette er på grund af, at der i ganske særlige situationer kan være tilfælde, hvor det at foretage et ekstra træk, kan være en bedre løsning end at konvertere til et akut kejsersnit. Når barnet allerede er trukket langt ned i fødselskanalen, så vil et akut kejsersnit være vanskeligt at udføre og forbundet med øget risiko for komplikationer. Således kan ét ekstra træk med sugekoppen være en bedre løsning. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at såfremt der sker afvigelser fra normalen med maksimalt tre til fire træk, så følger der en forpligtigelse hos lægen til at orientere den fødende om afvigelsen. Herunder hvad afvigelsen består i og hvorfor. I en anspændt situation er der ikke meget tid til at orientere en fødende og hendes partner, men en orientering kan finde sted med få ord, som er afpasset efter situationen. I den konkrete sag blev der foretaget syv træk, hvilket må siges at være en betydelige afvigelse fra normalen, som du burde have været orienteret om
 • antallet af træk med sugekoppen kunne måske have været reduceret og fødselsforløbet kunne dermed have været afsluttet tidligere, såfremt der var blevet foretaget et klip på et tidligere tidspunkt. Vi kan hertil oplyse, at der er god evidens for, at et klip i mellemkødet både beskytter mod læsioner i endetarmsmusklerne og også fremmer forløsningen i forbindelse med en kopanlæggelse. Der kunne således med fordel have været foretaget et klip af mellemkødet på et tidligere tidspunkt end det var tilfældet.

Overlæge Person1 har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig den 31. juli 2021 på Afdeling A, Hospital A.

2. klagepunkt

Der er klaget over, at overlæge Person1 ikke har indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for behandlingen af dig på Afdeling A, Hospital A, den 31. juli 2021.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • der ikke var samtykke til at trække i sugekoppen mere end tre gange

Sagsfremstilling

Se sagsfremstilling under 1. klagepunkt.

Begrundelse

Ingen behandling må som udgangspunkt indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne. Patienten har også ret til at få information om risiko for komplikationer og bivirkninger ved en behandling. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger.

Vurderingen af, hvornår der skal gives information, beror derfor på sundhedspersonens skøn. En sundhedsperson skal som udgangspunkt give information om alvorlige og ofte forekommende komplikationer. Der kan derimod som udgangspunkt ikke stilles krav om, at sundhedspersonen informerer om bagatelagtige og sjældent forekommende komplikationer.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere overlæge Person1 for indhentelse af informeret samtykke.

Vi har lagt vægt på, at:

 • det i en guideline (”Instrumental vaginal forløsning” fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi) vedrørende patientinformation i forbindelse med anlæggelse af sugekop ikke nævnes et maksimalt antal træk med sugekoppen, som kan bruges i forbindelse med forløsning. Vi kan oplyse, at der i daglig klinisk praksis foregår en tilpasset informering, som afhænger af den enkelte kliniske situation. Patienten giver med sit samtykke ikke samtykke til et forud defineret antal træk, men til selve brugen af en sugekop. Du havde således givet samtykke til brug af selve proceduren og således ikke til et nærmere bestemt antal træk.

Overlæge Person1 har derfor indhentet et informeret samtykke forud for den behandling, som du fik den 31. juli 2021.

Det betyder, at indhentelse af informeret samtykke var i overensstemmelse med sundhedsloven.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven

 • 15 om informeret samtykke
 • 16 om informeret samtykke

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.:

 • Punkt 2.3 om samtykkets indhold
 • Punkt 3.3. om risiko for komplikationer og bivirkninger