Ikke kritik for udredning af hævelse i lyske

Praktiserende læger får ikke kritik for manglende mistanke om og for ikke at opdage en kræftknude (et bløddelssarkom), samt for at henvise til udredning ved speciallæge i ortopædkirurgi.

Sagsnummer:

24DNU49

Offentliggørelsesdato:

8. maj 2024

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Ikke kritik

Praktiserende læge Person1 (aut. ID ████) fra Behandlingssted 1 får ikke kritik for behandlingen.

Praktiserende læge Person2 (aut. ID ████) fra Behandlingssted 1 får ikke kritik for behandlingen.

Praktiserende læge Person3 (aut. ID ████) fra Behandlingssted 1 får ikke kritik for behandlingen.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling af praktiserende læge Person1, praktiserende læge Person2 og praktiserende læge Person3 hos Behandlingssted 1, i perioden fra den 17. januar 2022 til den 23. december 2022.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • du ikke blev tilstrækkeligt undersøgt og udredt for dine mavesmerter og bule i den ene lyske.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Du blev i perioden fra den 17. januar 2022 til den 13. januar 2023 tilset hos Behandlingssted 1. Du var 54 år og oplevede mavesmerter, der strålede til ryggen samt det ene ben. Du oplevede derudover en bule i din ene lyske. Du var kendt med forhøjet blodtryk og tidligere tendens til forstoppelse.

Du blev i perioden fra den 13. januar til den 14. oktober 2022 tilset flere gange af praktiserende læge Person1. Hun foretog blandt andet objektive undersøgelser, spurgte til din sygehistorie, undersøgte for blærebetændelse, samt iværksatte behandling for forstoppelse.

Du blev i perioden 31. januar 2022 til 13. januar 2023 tilset flere gange af praktiserende læge Person2. Han tilpassede behandling for mistænkt forstoppelse og henviste dig til gastroskopi. Han undersøgte en bule i din lyske og henviste til fysioterapi, vurderede blodprøver, der var foretaget. Du blev den 23. december 2022 henvist til ortopædkirurg med henblik på vurdering og diagnosticering af bulen i din venstre lyske.

Du blev den 22. december 2022 tilset af praktiserende læge Person3. Fysioterapeuten havde anbefalet, at du blev yderligere udredt for bulen i lysken. Du fik foretaget en objektiv undersøgelse og taget blodprøver.

Du var den 13. januar 2023 til en kontrol for et kendt forhøjet blodtryk ved en sygeplejerske i klinikken, hvor du blandt andet oplyste, at du skulle MR-scannes samme dag.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har modtaget partshøringssvar fra dig og de indklagede. Partshøringssvarene er indgået i den samlede vurdering af sagen.

Klageperioden er ændret

Vi har tidligere angivet klageperioden til at være fra den 17. januar 2022 til den 13. januar 2023. Vi har i forbindelse med afgørelsen kunne konstatere, at du efter den 23. december 2022 ikke ses af de tre indklagede parter. Vi har derfor afgrænset klageperioden til at slutte den 23. december 2022.

Generelt om sarkomer

Sarkomer er en relativt sjælden type kræftknude, og symptomerne er ukarakteristiske i det tidlige stadium. De kan derfor være vanskelige at diagnosticere og symptomer opfattes ofte som godartede lidelser. Diagnostik er derfor ofte besværlig og forsinket i forhold til det optimale. Sarkomer findes som knoglesarkomer og bløddelssarkomer, ved knoglesarkomer kan der forekomme endda meget forhøjet basiske fosfatase. Bløddelssarkomer giver ikke forhøjet basiske fosfatase.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere praktiserende læge Person1 for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • praktiserende læge Person1 undersøgte dig på relevant vis den 17. januar 2022, da hun spurgte til din sygehistorie, sikrede at du ikke havde alarmsymptomer og foretog en relevant objektiv undersøgelse. Hun supplerende undersøgelsen med blodprøver, urinprøve og ultralydsscanning af maven.
 • du blev behandlet på relevant vis, da der ikke var grundlag for at foretage eller henvise til yderligere undersøgelser. Du var kendt med forhøjet blodtryk og tendens til forstoppelse. Ultralydsundersøgelsen viste fyldte tarme, hvorfor det var relevant at mistænke og behandle for forstoppelse. Praktiserende læge Person1 havde taget blodprøver, som dækkede et bredt område for at afsløre eventuelle sygdomsmarkører.
 • praktiserende læge Person1 handlede relevant ved konsultationen den 3. marts 2022, da hun foretog relevant objektiv undersøgelse og på relevant vis iværksatte behandling for skedekatar. Der var ikke på baggrund af dine symptomer, undersøgelsen, tidligere undersøgelser eller blodprøvesvar, grundlag for at mistænke andet end fortsat forstoppelse eller irritabel tyktarm. Din blodprøve fra den 17. januar var normal, bortset fra basiske fosfatase, der var lettere forhøjet. Basiske fosfatase er ikke i sig selv en markør, og en let forhøjelse vil normalvis ikke føre til yderligere undersøgelser, hvis der ikke er andre forhold, der indikerer dette, hvilket der ikke var.
 • praktiserende læge Person1 ikke havde grundlag for at mistænke alvorlig sygdom ved de efterfølgende konsultationer. Konsultationerne omhandlede ikke mavesmerter, og du blev beskrevet som velbefindende.

Den omstændighed, at du efterfølgende fik konstateret et bløddelssarkom, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var kritisabel. Det skyldes, at sarkomer er svære at diagnosticere, og der ikke på tidspunktet var symptomer, der burde have medført mistanke om et sarkom.

Praktiserende læge Person1 har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig i perioden fra den 17. januar 2022 til den 14. oktober 2022 hos Behandlingssted 1.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere praktiserende læge Person2 for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • praktiserende læge Person2 undersøgte og behandlede dig i overensstemmelse med praksis ved konsultationen den 31. januar 2022, da han optog en grundig sygehistorie og foretog en relevant objektiv undersøgelse. Du havde let ømhed nederst i venstre side af maven, men der var ikke mærkbare udfyldninger i din mave. Du var blevet grundigt undersøgt to uger tidligere, hvor der på baggrund af undersøgelser og blodprøver ikke var grundlag for at mistænke alvorlig sygdom. Du havde fortsat ikke daglig afføring, hvorfor det var relevant at mistænke fortsat forstoppelse og øge dosis af Movicol.
 • du blev tilstrækkeligt behandlet af praktiserende læge Person2 ved konsultationen den 12. december 2022, da der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvor der ikke blev fundet hævelse eller anden årsag til at mistænke alvorlig sygdom. Der var derfor ikke grundlag for at iværksætte yderligere undersøgelser ved denne konsultation.
 • praktiserende læge Person2 behandlede dig på relevant vis, da han henviste dig til fysioterapi ved konsultationen den 16. december 2022. Du havde opdaget en hævelse i din venstre lyske, som blev undersøgt. Lægen beskrev at der var hævelse og spændthed i området, men ikke mistanke om lyske- eller lårbrok. Hævelsens størrelse blev ikke beskrevet nærmere, men da den ikke havde været mærkbar fire dage tidligere, vurderer vi, at der ikke har været tale om en stor hævelse. Vi vurderer derfor, at det var relevant at mistænke en muskulær årsag, og på den baggrund henvise til fysioterapi.
 • der ikke var grundlag for at henvise dig til yderligere undersøgelse ved konsultationen den 16. december 2022, da hævelsen var beskrevet som en spændthed i området. Der er først grundlag for at henvise til yderligere udredning, når der er en sikker synlig og uafklaret hævelse, hvilket der ikke var den 16. december 2022.
 • praktiserende læge Person2 ikke havde grundlag for at mistænke alvorlig sygdom på baggrund af dine blodprøver. Det skyldes, at prøverne var normale, fraset basiske fosfatase, som var let forhøjet ved blodprøver taget den 17. januar og 14. oktober 2022, mens værdien var normal ved prøven taget den 3. juni 2022. Denne isolerede og lette forhøjelse af basiske fosfatase vil ikke normalt føre til yderligere undersøgelser.
 • du blev relevant behandlet ved telefonkonsultationen den 23. december 2022, da praktiserende læge Person2 på relevant vis kontaktede dig med svar på dine blodprøver, samt henviste dig til hurtig udredning hos en ortopædkirurg. Du var dagen før tilset af en anden læge i klinikken og havde fået taget blodprøver med henblik på, om der var tegn på infektion i forbindelse med hævelsen i din lyske. Du fik besked om, at der ikke var tegn på inflammation, samt at du derfor blev henvist til ortopædkirurgisk udredning.

Praktiserende læger fik den 1. juli 2022 udvidet mulighed for at henvise patienter til CT-scanning, hvilket kunne have været overvejet på baggrund af dine symptomer. Implementeringen har dog været langsom, og ikke alle praktiserende læger er opmærksomme på de nye udvidede muligheder for henvisning. Du blev dog på tilsvarende relevant vis henvist til hurtig udredning ved relevant speciallæge, hvilket vi vurderer var i overensstemmelse med almindelige praksis.

Den omstændighed, at hævelsen nogle dage efter den 16. december 2022 var vokset, og du efterfølgende fik konstateret et bløddelssarkom, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var kritisabel. Det skyldes, at når først svulsten, ved aggressiv type af sarkom, kan ses og føles, så kan væksten fra uge til uge opleves ret voldsom og dramatisk.

Praktiserende læge Person2 har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig i perioden fra den 31. januar 2022 til den 13. januar 2023 hos Behandlingssted 1.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere praktiserende læge Person3 for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • praktiserende læge Person3 reagerede på relevant vis ved konsultationen den 22. december 2022, da han sikrede en tilstrækkelig sygehistorie og foretog en relevant objektiv undersøgelse, inklusiv en vurdering af din let haltende gang. Han fik ved undersøgelsen et indtryk af hævelse af musklen i lyskeområdet og supplerede på relevant vis med blodprøver med henblik på, om der var inflammation.
 • Praktiserende læge Person3 planlagde relevant videre udredning i forbindelse med konsultationen, da han planlagde drøftelse eller henvisning til ortopædkirurg. Han sikrede sig, at du havde en sundhedsforsikring og derved kunne opnå hurtig udredning ved ortopædkirurg. Han kunne have overvejet CT-scanning, men det var en relativ ny mulighed for praktiserende læger at kunne henvise patienter, hvor lægen havde en mistanke om, at noget kunne være galt, men det var usikkert om og hvad, det kunne være. Det var derfor i overensstemmelse med praksis at henvise til hurtig udredning ved ortopædkirurg. Planen blev gennemført af hans kollega den 23. december 2022.

Praktiserende læge Person3 har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig den 22. december 2023 hos Behandlingssted 1.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

 • 5, stk. 2, om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd