Kritik for ikke at konferere med trombolysevagt

Vagtlæge får kritik for ikke at have konfereret en patients tilstand med en trombolysevagt. Patientens sygehistorik og symptomer gav anledning til at mistænke en blodprop, da patienten tidligere havde haft tre blodpropper.

Sagsnummer:

24DNU52

Offentliggørelsesdato:

17. maj 2024

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Vagtlæge P1 (aut. ID ████) fra Lægevagten i Region A får kritik for behandlingen den 24. september 2023.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling af vagtlæge P1 hos Lægevagten i Region A den 24. september 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • du ikke modtog en relevant og tilstrækkelig behandling for dine symptomer

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 24. september 2023 kl. 09:38, da du var 66 år gammel, blev du behandlet af vagtlæge P1 hos Lægevagten i Region A. Det fremgår, at du var dårlig og blev svimmel, når du stod op, samt at du tidligere havde haft tre blodpropper. Dit blodtryk og din puls var normale, og svimmelheden var værst, når du rejste dig fra sengen. Du følte dig svag i venstre arm, men kunne godt smile og lave grimasser.

Det fremgår af en lydfil fra den 24. september 2023 fra Lægevagten i Region A, at du blev dårlig, når du stod op, og at du før havde haft tre blodpropper. Du havde også taget flere blodtryksmålinger, og du gav tallene til vagtlæge P1, som sagde, at dit blodtryk var normalt. Vagtlægen spurgte herefter ind til din svimmelhed, herunder om det blev værre, når du vendte dig i sengen. Du sagde, at det gjorde det ikke, men at du synes, du fik kvalme. Vagtlægen spurgte herefter ind til øresten. Du fortalte, at du tidligere havde haft dette. Vagtlægen spurgte ind til, om du havde lammelser i arme og ben, hvilket du sagde, at du havde i venstre arm, men at du godt kunne smile og lave grimasser. Vagtlægen gav dig herefter en tid til en fysisk konsultation i ████ kl. 10:30.

Det fremgår af klagen, at vagtlægen fastholdte, at du havde øresten og at du burde se egen læge eller en ørelæge dagen efter, på trods af, at han ikke havde tilset dig fysisk, og på trods af, at du tidligere havde haft tre blodpropper. Det fremgår også, at du herefter blev tiltagende dårlig, utilpas og svimmel.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra vagtlæge P1, at det er normalt ved øresten, at kvalme forværres, når man vender sig i sengen, men at vagtlægen ikke konkret stillede diagnosen øresten. Det fremgår også, at dine symptomer, herunder at du havde svimmelhed og en følelse af svaghed i venstre arm, ikke gav anledning til at mistænke en blodprop i hjernen. Dette særligt idet, at du ikke havde forstyrrelser af talens brug eller forståelse af det talte sprog. Det fremgår videre, at vagtlægen alligevel gav dig en tid til en fysisk konsultation kort efter, for en sikkerheds skyld. Det fremgår endvidere, at vagtlægen mener, at det var forsvarligt at afvente denne fysiske konsultation. Dette på baggrund af dine symptomer, idet der var kort ventetid og idet du ikke var alene, da din mand var sammen med dig.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Afklaring af, hvorvidt det var dig eller din mand som talte med vagtlægen, og om hvorvidt, at vagtlægen bad dig opsøge egen læge eller en ørelæge dagen efter.

Du har oplyst, at det var din mand, som talte med vagtlægen i telefonen. Du har også oplyst, at vagtlægen bad dig opsøge egen læge eller en ørelæge dagen efter.

Det fremgår ikke af journalen eller lydfilen, at det var din mand, som talte med vagtlægen. Det fremgår i stedet, at det var dig som talte med vagtlægen. Det fremgår videre ikke af journalen eller af lydfilen, at vagtlægen bad dig opsøge egen læge eller en ørelæge dagen efter.

Vi har lagt vægt på, at:

  • oplysningerne i journalen og fra lydfiler generelt tillægges stor bevisværdi. Det skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen
  • vi ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da vi træffer afgørelse på skriftligt grundlag. Vi har således ikke mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med vores behandling af sagen, som tilfældet er ved domstolene
  • kritik af en sundhedsperson er en indgribende reaktion, og vi finder derfor, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.
  • Vi finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at din mand talte med vagtlægen, og at vagtlægen bad dig opsøge egen læge eller en ørelæge dagen efter.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlæge P1 for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • du ikke modtog en relevant og tilstrækkelig behandling for dine symptomer. Dette, da vagtlæge P1 burde have mistænkt en potentiel blodprop, og derfor burde have ringet og konfereret din tilstand med en trombolysevagt. Dette, da du oplyste, at din svimmelhed ikke blev forværret af at vende dig i sengen, hvilket burde have givet mistanke til en anden årsag til svimmelheden end øresten. Videre, idet du oplyste, at du havde svaghed i venstre arm, var det ikke relevant at mistænke øresten, herunder idet kraftnedsættelse i armen ses ved blodpropper, men ikke ved øresten. Endvidere havde du tidligere haft tre blodpropper, hvorfor du var i højrisiko for endnu en blodprop. Da det på baggrund heraf var relevant at mistænke en blodprop, burde vagtlægen derfor have konfereret din tilstand med en trombolysevagt, i stedet for at give dig en tid til en fysisk konsultation. Dette, da en blodprop er en akut behandlingskrævende tilstand, hvorfor en diagnose heraf ikke bør forsinkes.

Vagtlæge P1 har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af dig den 24. september 2023 hos Lægevagten i Region A.  

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

  • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed