Praktiserende læge overså kræft

Praktiserende læge får kritik for at have overset, at en 83-årig mand havde leverkræft. Lægerne reagerede ikke relevant på patientens tiltagende smerter og utilsigtede vægttab, og burde have undersøgt årsagen til symptomer nærmere fx ved CT-scanning.

Sagsnummer:

24DNU65

Offentliggørelsesdato:

7. juni 2024

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

praktiserende læge Person1 (aut. ID ████) fra Behandlingssted 1 får kritik for behandlingen den 3. august 2023.

Klagen

Du har klaget over, at din far ikke fik en korrekt behandling af praktiserende læge Person1 hos Behandlingssted 1, i perioden fra den 17. august 2022 til den 11. august 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • din far ikke blev relevant og tilstrækkeligt behandlet, idet det ikke blev opdaget, at han havde kræft.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

I perioden fra den 17. august 2022 til den 11. august 2023 blev din far som 83-årig behandlet af praktiserende læge Person1 hos Behandlingssted 1. Din far var kendt med forhøjet blodtryk (hypertension).

Den 17. august 2022 var din far til årskontrol for hypertension ved lægen. Han havde ingen brystsmerter, åndenød, besvimelse eller nærbesvimelse. Lægen vurderede, at hans behandlingsniveau skulle fastholdes.

Den 22. marts 2023 skrev din far til lægen, at han ønskede en akuttid, fordi han havde besvær med at gå. Lægen bad din far om at ringe i telefontiden dagen efter, hvor der kunne findes en dag til konsultation.

Den 23. marts 2023 blev din far set af en anden sundhedsperson til akut tid i lægeklinikken, hvor der blev oprettet en behandlingsplan for de uspecifikke smerter i hoften, herunder smerter ved indadrotation. Der blev henvist til røntgenscanning af hoften og ordineret smertestillende medicin med Tramadol.

Den 31. marts 2023 blev din far tilset af lægen grundet fortsatte smerter i højre hofte og udtalt ømhed over lårknoglens øverste del på ydersiden. Der var intet forudgående traume. Lægen mistænkte, at der kunne være tale om en betændt slimsæk. Din far var meget påvirket af smerterne, hvorfor lægen gav ham en blokade, som bestod af 40 mg Depo-Medrol (binyrebarkhormon) og 4 ml Xylocain (lokalbedøvende middel). Lægen ordinerede smertestillende medicin til fast brug og en enkelt dosis binyrebarkhormon mod betændelsestilstand.

Den 12. april 2023 var der svar på røntgen af bækkenet, som viste uændrede degenerative forandringer i lænderyggen.

Den 17. april 2023 var der svar på røntgen af begge hofter, der viste lette slidforandringer i begge sider.

Den 25. april 2023 skrev din far, at han var bekymret for, om han kunne have kræft grundet de hastigt tiltagende smerter.

Den 26. april 2023 gav lægen din far en binyrebarkhormonblokade nederst i lænden i højre side.

Den 29. juni 2023 blev din far set af lægen, da han havde tiltagende kraftige smerter i ryggen, som sad i nedre del af lænden og lidt ud i siderne. Der var sket forværring af smerterne, herunder stærke smerter i den nederste del af ryggen, som strålede ud i begge hofter. Smerterne var taget til de seneste 14 dage, men var yderligere forværret de seneste par dage.

Lægen foretog en objektiv undersøgelse af din fars lænd, der ikke viste ømhed i knoglen, men ømhed i muskulaturen ved lænden. Lægen lagde en behandlingsplan, hvor din far blev henvist til akut røntgenundersøgelse af lænden grundet opblussende smerter og mistanke om sammenfald af rygsøjlens knogler.

Den 4. juli 2023 var der svar på røntgen, der viste svær slidgigt i lænderyggen, som var uforandret i forhold til tidligere.

Den 13. juli 2023 blev din far set af lægen, fordi den smertestillende medicin, som han fik mod længerevarende rygsmerter, havde medført maveproblemer. Han havde ikke spist i fire dage, og drak kun lidt. Din far var opgivende, og kunne ikke møde fysisk op i klinikken. Der blev planlagt en tid dagen efter og givet råd om at begynde på Lactocare (mælkesyreproducerende bakterier).

Den 14. juli 2023 blev der noteret, at din far følte sig medicinforgiftet, og at han havde haft et vægttab på 10 kg. Der blev bestilt blodprøver.

Den 18. juli 2023 fik din far taget blodprøver.

Den 20. juli 2023 blev din far henvist til kikkertundersøgelse af tyktarmen.

Den 28. juli 2023 var der svar på kikkertundersøgelsen af tyktarmen, der viste normale forhold.

Den 3. august 2023 skrev lægen til din far, at der var svar fra de seneste blodprøver, som viste stabil nyrefunktion og blodprocent. Der var desuden ikke fundet noget alvorligt ved undersøgelsen af tyktarmen. Lægen vurderede derfor, at der skulle laves en kontrol af blodprøverne om fire uger.

Den 11. august 2023 skrev din far til lægen, at han ønskede medicin mod vand i benene. Lægen kunne ikke se, at han tidligere havde fået behandling for vand i benene, hvorfor han blev opfordret til at få en tid til konsultation.

Du har oplyst, at din far efterfølgende blev MR-scannet, hvor det viste sig, at han havde en tumor i leveren, som havde bredt sig til hofter, lunger og rygsøjle. Du har fået af vide af din fars nuværende praktiserende læge, at praktiserende læge Person1 begik fejl, da der burde være foretaget en MR-scanning tidligere i forløbet, så han kunne være kommet i kræftbehandling.

Du har videre oplyst, at din far døde den 16. januar 2024 som følge af den kræft, som praktiserende læge Person1 overså.

Begrundelse

Vi behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed. En autoriseret sundhedsperson skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit sundhedsfaglige virke.

Vi vurderer i vores afgørelse, om den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det betyder, at vi tager stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, sundhedspersonen har på behandlingstidspunktet.

Vi tager ikke stilling til, om en patient har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har modtaget partshøringssvar fra praktiserende læge Person1. Partshøringssvaret er indgået i den samlede vurdering af sagen.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere praktiserende læge Person1 for behandlingen den 3. august 2023.

Vi har lagt vægt på, at:

 • lægen burde have henvist din far til udredning i et pakkeforløb for kræft, da din far på dette tidspunkt i forløbet havde haft et vægttab på 10 kg af ukendt årsag, havde påvirket nyrefunktion, lav blodprocent, forhøjet PSA (prostata specifikt antigen) og forhøjede basisk fosfatase. Et levertal kan være forhøjet af flere årsager eksempelvis leversygdom eller kræft i knogler.
 • lægen reagerede derfor ikke relevant på din fars symptomer, da vægttabet, blodprøvesvarene og smerteproblematikken sammenlagt burde have givet lægen mistanke om, at der kunne være tale om kræft.

Symptomer på leverkræft er ofte nedsat appetit, utilsigtet vægttab, træthed, tendens til let feber og nogle gange lidt mere specifikt smerter i øverste del af maven, typisk i højre side.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere praktiserende læge Person1 for den øvrige del af behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • lægen foretog en relevant behandling af din far i forbindelse med konsultationen den 17. august 2022, hvor din far var til årskontrol for hypertension, da der var målt normale værdier og stabile blodprøver
 • lægen foretog en relevant behandling af din far den 31. marts 2023, da lægen gav ham en blokade som følge af fortsatte smerter i højre hofte og udtalt ømhed over lårknoglens øverste del på ydersiden, der gav mistanke om betændt slimsæk. Dertil kommer, at lægen var opmærksom på, at din far var henvist til røntgenscanning af hoften med henblik på at undersøge årsagen til hans smerter.
 • det var relevant, at lægen tilbød din far en konsultation den 26. april 2023 som følge af hans bekymring omkring hastigt tiltagende smerter, hvor lægen foretog en relevant vurdering og gav ham blokade med binyrebarkhormon nederst i lænden i højre side
 • lægen foretog en relevant behandling af din far den 29. juni 2023, da der blev foretaget en objektiv undersøgelse på baggrund af hans tiltagende kraftige smerter i ryggen
 • lægen ikke burde have fået mistanke om kræft i perioden fra den 17. august 2022 til den 29. juni 2023, da der ikke var beskrevet almene symptomer, der kunne tyde på en kræftsygdom, herunder hverken i lever eller som knoglemetastaser. Der var ikke beskrevet vægttab, mavesmerter eller andre tegn, der kunne give mistanke om kræftsygdom fra mave eller lever. Der var fx ikke beskrevet knogleømhed ved berøring i forbindelse med undersøgelsen den 29. juni 2023, der kunne være tegn på knoglemetastaser. Der var desuden ikke beskrevet lammelser eller problem med afføring eller vandladning, der kunne være tegn på cauda equina syndrom.

Ved forværring i eksisterende lændesmerter hos en ældre person uden almene symptomer vil den primære mistanke være forværring i eksisterende artrose, sammenfald og/eller begyndende spinalstenose sekundært til slidgigt.

 • det var relevant, at lægen den 29. juni 2023 henviste til en akut røntgenscanning af din fars lænd som følge af mistanke om sammenfald i ryggen
 • lægen ikke burde have mistænkt kræft i forbindelse med konsultationen den 29. juni 2023, da lægen havde foretaget en relevant vurdering af din fars symptomer og iværksat videre undersøgelse herfor. Dertil kommer, at røntgenscanningen viste svær slidgigt og svær facetledsartrose, hvilket gav en god forklaring på hans symptomer.
 • det var isoleret set relevant, at lægen den 13. juli 2023 iværksatte, at din far fik en konsultation hos en af sine kolleger i lægeklinikken den efterfølgende dag som følge af hans fortsatte rygsmerter og maveproblemer, da der var behov for en objektiv undersøgelse.

Praktiserende læge Person1 har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved en del af sin behandling af din far den 3. august 2023 hos Behandlingssted 1.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 2, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
 • 3, stk. 1, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

 • 17 om omhu og samvittighedsfuldhed