Klage over behandling med aftageligt apparatur, afbrydelse af behandling og anmodning om at genoptage behandling afvist

Patientklagenævnet finder, at specialtandlæge , Kommunale Tandpleje, ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af fra den 7. februar 1995 til oktober 1996.Patientklagenævnet finder, at klinikchef , Kommunale Tandpleje, ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sit afslag om behandling af den 8. november 1996.

Sagsnummer:

9803722

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at specialtandlæge <****>, <****> Kommunale Tandpleje, ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af <****> fra den 7. februar 1995 til oktober 1996.

Patientklagenævnet finder, at klinikchef <****>, <****> Kommunale Tandpleje, ikke har overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sit afslag om behandling af <****> den 8. november 1996.

 

Den 7. februar 1995 var til undersøgelse hos specialtandlæge , Kommunale Tandpleje, på grund af et behandlingskrævende dybt bid med påbidning af tandkødet (gingivapåbidning).

Den 30. maj 1995 blev sammen med sin far, , orienteret om en behandlingsplan, hvorefter den blev påbegyndt i august 1995 efter deres accept. Behandlingen fortsatte frem til oktober 1996.

Patientklagenævnet finder, at specialtandlæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af fra den 7. februar 1995 til oktober 1996.

Nævnet har lagt vægt på, at specialtandlæge valgte at behandle med aftageligt apparatur, idet han fandt, at s mundhygiejne ikke var i orden. Det fremgår af journalmaterialet, at gennem flere år havde en dårlig mundhygiejne. var 14 år gammel da behandlingen påbegyndtes, og ifølge røntgenmaterialet befandt han sig i en vækstperiode.

Nævnet har videre lagt vægt på, at der af journalen fra den 7. februar og den 30. maj 1995 fremgår, at og blev informeret om behandlingen. Behandlingen blev først iværksat efter at skriftlig information om selve behandlingen var givet, og efter at 6. juni 1995 havde underskrevet en accept af de generelle retningslinier for gennemførelsen af behandlingen.

Nævnet kan oplyse, at forudsætningen for anvendelse af fastsiddende apparatur er en god mundhygiejne. Aftageligt apparatur kan lettere end fastsiddende apparatur rengøres og giver ikke så let skader på tænderne. Behandling med aftageligt apparatur er en fysiologisk og velegnet standardbehandling for patienter i den pubertale vækstperiode.

Patientklagenævnet finder, at behandlingen med aftageligt apparatur var et korrekt metodevalg på grund af s dårlige mundhygiejne og fordi han befandt sig i en vækstperiode ved behandlingens begyndelse. og hans forældre var tilstrækkeligt informeret ved behandlingens begyndelse.

I oktober 1996 afbrød specialtandlæge behandlingen på grund af samarbejdsproblemer.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen fra den 29. september 1995, den 5. januar 1996, den 24. maj 1996 og den 21. juni 1996 fremgår, at kort efter udleveringen af sit første aftagelige apparatur og gennem hele forløbet udvist ringe interesse for anvendelsen af apparaturet, og dermed for at opnå det aftalte behandlingsmål. Der blev i påhør af forældrene givet flere varsler om afbrydelse af behandlingen.

Patientklagenævnet finder, at det var korrekt af specialtandlæge at afbryde en i øvrigt ukompliceret standardbehandling, idet effekten udeblev på grund af manglende anvendelse af apparaturerne.

Den 3. november 1996 rettede henvendelse til Kommunale Tandpleje, idet de ønskede behandlingen af deres søn genoptaget, men denne gang med fast apparatur. Den 8. november 1996 afslog klinikchef deres anmodning om genoptagelse af behandlingen.

Patientklagenævnet finder, at klinikchef ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sit afslag på behandling af den 8. november 1996.

Nævnet kan oplyse, at ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinier for den kommunale tandpleje fremsættes tilbud om tandreguleringsbehandling på det for behandlingens forløb gunstigste tidspunkt, og der ikke senere kan rejses krav om gennemførelsen af en behandling, som i mellemtiden kan have udviklet sig til en mere ressourcekrævende opgave. Behandling med et fastsiddende apparatur er en mere ressourcekrævende opgave end behandling med et aftageligt apparatur.

Nævnet har lagt vægt på, at den 6. juni 1995 accepterede skriftligt, at behandlingen med aftageligt apparatur kunne afbrydes, hvis retningslinierne for behandlingen ikke blev fulgt. viste ikke på tidspunktet for den foreslåede mindre ressourcekrævende behandling med aftageligt apparatur vilje til at opnå det aftalte behandlingsmål.

Patientklagenævnet finder, at det på det foreliggende grundlag ikke kan kritiseres, at klinikchef afslog at genoptage behandlingen.