Klage over afslag på udlevering af journalkopi

Patientklagenævnet finder, at lægerne på psykiatrisk afdeling, , ikke har overtrådt læge-loven ved deres medikamentelle behandling af i tidsrummet fra den 31. juli 1997 til januar 1998.Patientklagenævnet finder, at ikke havde krav på aktindsigt i journalmateriale på psykiatrisk afdeling, , da hun anmodede herom i tidsrummet mellem den 14. juli 1997 og den 3. februar 1998.

Sagsnummer:

9806728

Offentliggørelsesdato:

1. december 2001

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at lægerne på psykiatrisk afdeling, <****>, ikke har overtrådt læge-loven ved deres medikamentelle behandling af <****> i tidsrummet fra den 31. juli 1997 til januar 1998.

Patientklagenævnet finder, at <****> ikke havde krav på aktindsigt i journalmateriale på psykiatrisk afdeling, <****>, da hun anmodede herom i tidsrummet mellem den 14. juli 1997 og den 3. februar 1998.

 

lider af en svær stemningssindssygdom (manio-depression) med både maniske og depressive episoder. Fra august 1979 og frem til klagetidspunktet havde talrige gange været indlagt på psykiatrisk afdeling, og på .

Efter at være blevet udskrevet aftenen forinden blev den 31. juli 1997 for 32. gang indlagt på psykiatrisk afdeling, . Hun led af en svær psykotisk tilstand og kom i frivillig behandling med blandt andet nervemedicin (neuroleptika) af typen Serenase, Rivotril og Nozinan samt stemningsstabiliserende medicin Deprakine. blev udskrevet den 25. august 1997 til fortsat ambulant behandling, men hun fortsatte trods anbefaling ikke den igangværende medikamentelle behandling, ligesom hun i tidligere år ikke havde gennemført en langsigtet forebyggende behandling for sin sindslidelse. Under den 33. indlæggelse på psykiatrisk afdeling, , i perioden fra den 10. september 1997 til den 21. oktober 1997, blev blandt andet behandlet med stemningsstabiliserende medicin Deprakine samt nervemedicin Nozinan, Zyprexa og Rivotril på grund af en svær psykotisk tilstand. Efter udskrivelsen blev behandlet på psykiatrisk ambulatorium, . I januar 1998 blev behandlingen afsluttet indtil videre, efter at var udeblevet fra konsultationerne.

Patientklagenævnet finder, at lægerne på psykiatrisk afdeling, , ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved deres medikamentelle behandling af i perioden fra den 31. juli 1997 til januar 1998.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at led af en langvarig og svær sindssygdom, hvis effektive behandling forudsatte en behandling med nervemedicin. Nævnet vurderer, at en undladelse af den medicinske behandling på længere sigt ville have øget risikoen for en forværring af s helbredstilstand, ligesom der var fare for, at hun ville udvikle en alvorlig urotilstand.

Patientklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at i væsentlig omfang blev inddraget i beslutningerne vedrørende hendes behandling. Et forslag af 17. september 1997 om en stemningsstabiliserende behandling med Lithium blev således efter s eget ønske ikke realiseret.

var uden egentlig sygdomserkendelse og ofte ambivalent over for indlæggelse og behandling, men kunne under indlæggelserne motiveres til en frivillig medvirken ved en egnet medicinsk behandling af hendes sygdom.

I sin klage har påpeget, at den ordinerede medicin medførte væsentlige bivirkninger hos hende, blandt andet kramper og talebesvær.

Patientklagenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at ordinationerne blandt andet omfattede relevant bivirkningsmedicin, og at de anvendte doseringer jævnligt blev justeret i op- eller nedadgående retning under hensyntagen til aktuelle symptomer, herunder medicinens virkninger og bivirkninger.

Patientklagenævnet kan oplyse, at der ved behandling med neuroleptika ofte optræder væsentlige bivirkninger hos patienten, selv om ordinationerne justeres med omhu og samvittighedsfuldhed.

Patientklagenævnet finder sammenfattende, at den afvejning mellem ordinationernes fordele og ulemper, som lægerne på psykiatrisk afdeling, , har foretaget, ikke giver anledning til kritik.

har tillige klaget over, at psykiatrisk afdeling, , ved flere lejligheder har afvist at udlevere en kopi af journalen efter anmodning om aktindsigt.

Det fremgår af sagen, at en overlæge på psykiatrisk afdeling, , ved en tidligere lejlighed den 29. februar 1996 gav afslag på anmodning om udlevering af en journalkopi. Dette afslag blev med afgørelse af 14. juli 1997 tiltrådt af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Patientklagenævnet lægger på baggrund af overlæge s udtalelse af 11. marts 1998 til grund, at lægerne på psykiatrisk afdeling, , i mindst ét tilfælde efter den 14. juli 1997 har truffet en formløs afgørelse, hvori man har afvist s skriftlige anmodning om udlevering af en journalkopi, men hvor man i stedet har tilbød aktindsigt i form af en gennemlæsning af journalen på sygehuset. Afgørelsen blev meddelt mundtligt til under henvisning til Patientklagenævnets afgørelse af 14. juli 1997, idet man skønnede, at fortsat ikke ville være i stand til at håndtere journalkopien på en for hende selv rimelig måde.

Antal og dato for anmodning og afslag fremgår ikke af de foreliggende udtalelser, journalmateriale eller af sagen i øvrigt, og det er heller ikke oplyst, hvem der har truffet afgørelse.

Patientklagenævnet finder herefter, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte det udøvede skøn, hvorefter fortsat ikke ville være i stand til at håndtere kopien på en for hende selv rimelig måde og dermed kunne komme til at skade sig selv.

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, at s tilstand efter det oplyste havde været uændret dårlig på det tidspunkt, da hun anmodede om udlevering af en journalkopi. Der er endvidere ikke oplyst ekstraordinære forhold, der kunne begrunde, at s interesse i journalens indhold ikke kunne blive tilgodeset ved den tilbudte journalgennemgang på sygehuset.

Patientklagenævnet finder således, at ikke havde krav på at få udleveret en kopi af sin journal hos psykiatrisk afdeling, , idet afgørende hensyn til hende selv fortsat talte imod.