Klage over at aktindsigten ikke blev imødekommet fuldt ud

Patientklagenævnet kan ikke tiltræde praktiserende læge s afgørelse om aktindsigt i forbindelse med s anmodning af 1. november 1996 om at besvare s anmodning om aktindsigt i sin journal.Patientklagenævnet finder, at praktiserende læge ikke har overtrådt lægeloven ved sin undladelse af at gemme en kopi af henvisningen af til psykolog den 21. marts 1996.

Sagsnummer:

9907314

Offentliggørelsesdato:

12. december 2001

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet kan ikke tiltræde praktiserende læge <****>s afgørelse om aktindsigt i forbindelse med <****>s anmodning af 1. november 1996 om at besvare <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Patientklagenævnet finder, at praktiserende læge <****> ikke har overtrådt lægeloven ved sin undladelse af at gemme en kopi af henvisningen af <****> til psykolog <****> den 21. marts 1996.

I forbindelse med s anmodning til Kommune om aktindsigt i sin journal, anmodede kommune den 1. november 1996 praktiserende læge om at besvare s anmodning om aktindsigt i patientjournaler.

Ved brev af 6. november 1996 skrev læge til og oplyste, at hun ikke var i besiddelse af lægeligt journalmateriale efter den 19. august 1996, hvor han havde fået tilsendt kopi af journalen.

har anført, at læge burde have tilsendt ham kopi af alle de akter, hun var i besiddelse af, idet aktindsigt ikke alene omfatter lægeligt materiale.

Læge s journal vedrørende består af journalkontinuationer for perioden 24. januar 1994 til 14. august 1996 samt diverse prøvesvar og udskrivningsbreve. fik aktindsigt heri ved brev fra læge dateret den 19. august 1996. Herudover er læge i besiddelse af diverse korrespondance med , Sygesikringen, Kommune, Den Almindelige Danske Lægeforening m.v.

Patientklagenævnet finder, at en anmodning om aktindsigt i journalen skal forstås som en anmodning om aktindsigt i alt foreliggende materiale i journalen.

Det fremgår af vejledning nr. 193 af 7. december 1993 til lov om aktindsigt i helbredsoplysninger, at retten til aktindsigt omfatter hele journalen, herunder ikke-optegnelsespligtige oplysninger, som måtte indgå i denne, samt eventuel brevveksling for eksempel med andre myndigheder eller pårørende, som er tilført journalen som bilag.

Patientklagenævnet finder, at når en sundhedsperson selv har anset det for relevant at tilføre patientjournalen diverse korrespondance som bilag og fysisk har lagt den pågældende korrespondance på patientjournalen, så bliver korrespondancen en del af journalen, som der kan opnås aktindsigt i. Dette gælder dog ikke, hvis det er en åbenbar fejl, at bilaget eller oplysningen er tilført patientjournalen som bilag.

Nævnet har lagt vægt på, at det af den af læge fremsendte bilagsoversigt fremgår, at den nævnte korrespondance er tilført journalen.

Patientklagenævnet finder herefter, at læge burde have sendt kopi af korrespondancen til eller have oplyst ham, at der i journalen tillige forelå en del korrespondance, som var til rådighed, og at kunne opnå aktindsigt heri, hvis han ønskede det.

Patientklagenævnet kan således ikke tiltræde læge s afgørelse om aktindsigt i forbindelse med s anmodning af 1. november 1996 om at besvare s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Vedrørende telefax af 21. marts 1996 til psykolog har læge oplyst, at der var tale om en henvisning på vanlig formular, hvoraf side 1 er beregnet til sygesikringen og side 2 til den behandlende psykolog. Der forekommer ingen blanketside til den henvisende læge. Læge er derfor ikke i besiddelse af henvisningen, men har forsøgt at rekonstruere denne. Det fremgår af den rekonstruerede henvisning, hvad årsagen til henvisningen var. Inden læge sendte henvisningen til psykolog , telefaxede hun den til ham.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at det fremgår af læge s journal vedrørende , at det ved konsultationen den 21. marts 1996 blev aftalt, at der skulle arrangeres samtale med en psykolog. Endvidere har nævnet lagt vægt på, at de oplysninger, som læge noterede på henvisningen til psykologen, fremgår af notater i journalen fra tidligere konsultationer.

Patientklagenævnet finder herefter, at læge ikke har overtrådt lægeloven ved sin undladelse af at opbevare en kopi af henvisningen til psykolog i journalen.