Klage over tandlæges afvisning af anmodning om aktindsigt

Patientklagenævnet finder, at var berettiget til at få aktindsigt i form af en kopi af sin journal i henhold til hendes anmodninger herom af 26. februar 1998 og 25. marts 1998 til tandlæge .

Sagsnummer:

9907430

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at <****> var berettiget til at få aktindsigt i form af en kopi af sin journal i henhold til hendes anmodninger herom af 26. februar 1998 og 25. marts 1998 til tandlæge <****>.

var patient hos tandlæge .

har oplyst, at hun i januar 1998 telefonisk anmodede om en kopi af sin journal, hvilket blev afvist. Tandlæge har oplyst, at han ikke kan erindre en sådan henvendelse.

anmodede derpå i brev af 26. februar 1998 om at få tilsendt en kopi af sin journal.

Tandlæge svarede i brev af 3. marts 1998, at han ikke helt forstod, hvad hendes hensigt var, men at hun kunne kontakte ham eller aftale tid til en samtale.

orienterede i brev af 25. marts 1998 tandlæge om, at hans besvarelse ikke var tilfredsstillende, og at hun ville blive nødt til at klage til Patientklagenævnet, såfremt hun ikke fik tilsendt en kopi af sin journal.

Tandlæge svarede i brev af 2. april 1998, at han ikke forstod, hvad hun ville med en kopi af journalen, og at han ikke udleverede materiale, så længe patienten skyldte ham penge. I stedet opfordrede han på ny til at ringe op og tale med ham.

Patientklagenævnet finder det ikke godtgjort, at i januar 1998 telefonisk fik afslag på at få en kopi af sin journal af tandlæge , idet han ikke kan erindre en sådan henvendelse.

På det foreliggende grundlag kan det efter Patientklagenævnets opfattelse derfor ikke anses for godtgjort, at tandlæge i januar 1998 traf en afgørelse om aktindsigt, og Patientklagenævnet kan således ikke tage stilling til denne del af klagen.

Det kan oplyses, at Patientklagenævnet ifølge § 3, stk. 4, i lov om aktindsigt i helbredsoplysninger, alene er kompetent til at behandle klager over afgørelser om aktindsigt i henhold til nævnte lov.

Patientklagenævnet finder imidlertid, at tandlæge burde have imødekommet s anmodninger af 26. februar 1998 og 25. marts 1998 om at få tilsendt en kopi af sin journal.

Patientklagenævnet finder, at en anmodning om kopi af journalen normalt skal imødekommes, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Efter Patientklagenævnets opfattelse findes
eventuelle økonomiske mellemværender mellem patient og tandlæge ikke at kunne betegnes som et særligt forhold.

Patientklagenævnet kan oplyse, at sådanne særlige forhold kan være dokumenternes antal, karakter eller form.

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, at tandlæge ikke har dokumenteret, at der forelå sådanne helt særlige forhold, der kunne begrunde et afslag på aktindsigt.