Klager inden for neurokirurgi.

Overlæge , neurokirurgisk afdeling, , har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 15. maj 1996.

Sagsnummer:

9907705

Offentliggørelsesdato:

1. december 2004

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****>, neurokirurgisk afdeling, <****>, har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 15. maj 1996.

I august 1994 faldt ned fra en ladvogn og landede direkte med halen på en jernring. Hun fik straks svære smerter i lænd, ryg og haleben. fik kort tid efter ved en undersøgelse på ortopædkirurgisk afdeling, , konstateret brud på halebenet. I den følgende tid havde fortsat lændesmerter med udstråling til venstre fod og ben.

I december 1995 fik foretaget en MR-scanning på , som viste en udbuling af båndskiven mellem 5. lændehvirvel og korsbenet, overvejende på højre side, det vil sige modsat symptomerne. Der fandtes ikke overbevisende forandringer på venstre side. I februar 1996 blev undersøgt af speciallæge i neurokirurgi , som fandt, at der var tale om en diskusprolaps og på denne baggrund anbefalede operation, hvorefter blev henvist til nærmere undersøgelse for diskusprolaps på neurokirurgisk afdeling, .

Den 20. marts 1996 blev undersøgt af læge , neurokirurgisk ambulatorium, , der konkluderede, at der var symptomer på en diskusprolaps mellem 5. lændehvirvel og korsben, især på venstre side. Læge fandt herefter, at der kunne være grundlag for at overveje en rygstabiliserende operation (PLIFF-operation ), men fandt imidlertid størst indikation for at foretage en operation for diskusprolaps.

Den 15. maj 1996 blev opereret af læge , neurokirurgisk afdeling, . Læge foretog indgrebet fra højre side. Det fremgår af operationsbeskrivelsen, at lægen fjernede nederste højre lamina på 5. lændehvirvel, og at han fandt en moderat frembuling (protusion) af diskus. Diskus blev åbnet, og der udtømtes en del moderat nedbrudt væv. Der er intet anført om nerven (1. sacralrod).

Det fremgår af læge s udtalelse af 25. maj 1998, at han så dagen før operationen, og at han havde en samtale med hende om røntgenfund samt om operationen. Det fremgår endvidere, at han på det tidspunkt fuldt ud var klar over, at hendes symptomer var venstresidige, men at frembulingen havde størst udbredning mod højre, hvorfor han valgte en højresidig adgang i og med, at det også ville være muligt, at tømme en diskus fra den højresidige adgang, og at det således var fuldt bevidst, at indgrebet blev foretaget fra højre side.

Efter operationen svandt s symptomer, og hun kunne udskrives den 17. maj 1996. Ved kontrol den 12. juni 1996 i neurokirurgisk ambulatorium, , var symptomerne fra venstre ben imidlertid genopstået indenfor de sidste tre uger. På mistanke om ny prolaps (recidiv) foranledigede læge en CT-scanning af lændesøjlen. Scanningen, som blev foretaget den 5. juli 1996, viste ingen tegn på recidiv, men derimod ventelige følger efter operationen.

På denne baggrund overvejede man på ny en rygstabiliserende operation (PLIFF), hvorfor blev undersøgt af læge , neurokirurgisk afdeling, . Ved undersøgelsen, som blev foretaget den 7. august 1996, fandt lægen, at kunne være kandidat til en mulig PLIFF-operation, hvorfor han henviste hende til ny MR-scanning. Scanningen, som blev foretaget i oktober 1996 gav ikke mistanke om recidiv prolaps, men påviste som forventet arvæv efter operationen. Læge konkluderede på dette grundlag, at symptomerne ikke ville kunne afhjælpes med en PLIFF-operation. Han anbefalede i stedet aktiv fysiurgisk genoptræning samt rygskole på , hvilket ifølge senere måtte opgives, da hun følte store smerter.

I journalnotat af 9. juni 1997 ved overlæge , neurokirurgisk afdeling, , er noteret, at fortsat havde mange smerter i venstre ben. Det er endvidere noteret, at var blevet opereret på højre side, og at MR-scanning stadig viste prolaps i venstre side. Læge fandt herefter indikation for fornyet operation for diskusprolaps.

Den 8. september 1997 blev reopereret (ablatio prolapsus lumbalis L5/S1). Indgrebet blev foretaget af læge , som fandt en forholdsvis stor frembuling (protrusion) af 5. diskus. Nerven (1. sacralrod) blev frilagt, og efter operationen var der god plads i rodkanten. Indgrebet forløb ukompliceret, ligesom det postoperative forløb. Ved udskrivning den 12. september 1997 var smertefri. Ved kontrol i neurokirurgisk ambulatorium, , var fortsat smertefri, hvorfor behandlingen blev afsluttet fra ambulatoriet og henvist til videre behandling ved rygskolen, .

Der er klaget over, at læge , neurokirurgisk afdeling, , foretog en irrelevant operation af den 15. maj 1996, og at operationen ikke blev udført med den fornødne omhu. Klager har endvidere anført, at læge på kaution fra burde have foretaget en såkaldt PLIFF-operation.

Patientklagenævnet finder, at læge ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin operation af den 15. maj 1996.

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, at havde symptomer i form af smerter i ryggen med udstråling til venstre ben og en sovende fornemmelse på ydre fodrand på venstre side, samt svækket kraft ved nedadbøjning af foden, hvilket indikerede en påvirkning af 1. korsbensnerverod.

Patientklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at MR-scanningen, som blev foretaget på i december 1995, og som lå til grund for operationen den 15. maj 1996, ikke viste en klar påvirkning af venstre 1. korsbensnerverod på trods af symptomerne. Dette må betragtes som et eksplorativt indgreb i den hensigt at finde årsagen til s symptomer.

Patientklagenævnet finder herefter, at det havde været relevant at foretage operationen fra den side, hvorfra s smerter kom, således fra venstre side, med forsøg på at frilægge den nerverod, fra hvilken det måtte antages, at symptomerne stammede.

Nævnet kan oplyse, at dét at s symptomer svandt i tre uger efter operationen ikke kan tages til indtægt for indgrebets relevans, idet det er velkendt, at selv en operation på et galt niveau kan føre til symptomfrihed en kort periode.

For så vidt angår klagen over, at læge ikke foretog en såkaldt PLIFF-operation, finder Patientklagenævnet ikke at kunne kritisere dette.

Nævnet har herved lagt vægt på, at forinden operationen den 15. maj 1996 blev informeret om, at det eventuelt kunne blive relevant at foretage en rygstabiliserende operation, såfremt operationen ikke havde tilstrækkelig effekt, men at det efterfølgende på relevant grundlag konkluderedes, at symptomerne ikke ville kunne afhjælpes ved en PLIFF-operation.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at en kaution gives til en behandling under indlæggelse eller ambulant, men ikke til en bestemt type operation, idet det er den enkelte pågældende kirurg, der skønner, hvilket indgreb det findes relevant at foretage.

For så vidt angår klagen over, at læge ikke udførte operationen med den fornødne omhu, finder Patientklagenævnet ikke grundlag for kritik.

Nævnet har herved lagt vægt på, at læge ifølge operationsbeskrivelsen udførte den højresidige operation med den fornødne tekniske omhu.

Samlet finder Patientklagenævnet herefter, at det havde været relevant at foretage operationen af fra venstre side, og i den forbindelse foretage en frilægning af den venstresidige 1. korsbensnerverod.