Klage over afslag på aktindsigt i datters journal

Vagtlægechef <***> har ikke handlet i strid med lov om aktindsigt i helbredsoplysninger i forbindelse med afslag den 13. august 1998 på s anmodning om aktindsigt i lægevagtsjournalen vedrørende og .

Sagsnummer:

9908213

Offentliggørelsesdato:

12. december 2001

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlægechef <***> har ikke handlet i strid med lov om aktindsigt i helbredsoplysninger i forbindelse med afslag den 13. august 1998 på <****>s anmodning om aktindsigt i lægevagtsjournalen vedrørende <****> og <****>.

Den 7. juli 1998 sendte en telefax til vagtlægechef , Kommune, da han var utilfreds med en vagtlægekontakt ca. to uger tidligere. Det fremgår afslutningsvis af telefaxen, at anmodede om at få kopier af lægevagtsnotater vedrørende den pågældende vagtlægekontakt og vedrørende henvendelser indenfor det sidste år. Vagtlægechef besvarede ved brev af 7. juli 1998 s telefax modtaget samme dag.

Ved brev af 12. august 1998 sendte Social- og Sundhedsafdelingen, , brev til vagtlægechef med kopi af s brev af 30. juli 1998. Det fremgår af s brev af 30. juli 1998, at han anmoder om aktindsigt i lægevagtsjournalen vedrørende sig selv og sin husstand.

Der er klaget over, at ikke har fået aktindsigt i lægevagtsjournalen vedrørende sin hustru og sin datter . har oplyst, at han har forældremyndigheden over sin datter , og at familien bor på samme adresse.

Vagtlægechef har i udtalelse af 3. december 1998 oplyst, at han først ved brev af 12. august 1998 fra Social- og Sundhedsafdelingen, , bilagt kopi af s brev af 30. juli 1998, blev bekendt med, at havde anmodet om aktindsigt i lægevagtsjournalen vedrørende sin husstand.

Ved brev af 13. august 1998 til oplyste vagtlægechef , at han ikke kunne efterkomme s anmodning om aktindsigt i sin husstands sager, da der ikke var medsendt de nødvendige fuldmagter. I udtalelse af 3. december 1998 har vagtlægechef supplerende oplyst, at han ikke er bekendt med familiens juridiske forhold.

Patientklagenævnet finder at må lægge til grund, at vagtlægechef først ved brev af 12. august 1998 fra Social- og Sundhedsafdelingen, , modtog anmodning fra om aktindsigt i sin husstands journal. Nævnet har herved lagt vægt på, at det ikke af telefax af 7. juli 1998 fra fremgår, at han ønsker aktindsigt i lægevagtsnotater vedrørende andre end ham selv.

Nævnet kan oplyse, at det er patienten selv, der som udgangspunkt har ret til aktindsigt i sin journal.
En patient, der er i stand til at handle fornuftsmæssigt, har imidlertid ret til at lade sig repræsentere af andre i forbindelse med anmodning om aktindsigt i sin journal. En patient kan således give en anden person fuldmagt til at begære oplysningerne udleveret. Endvidere har forældremyndighedens indehaver som udgangspunkt ret til aktindsigt i journalen vedrørende et barn under 18 år.

Nævnet finder, at vagtlægechef ikke har handlet i strid med lov om aktindsigt i helbredsoplysninger ved sit afslag til den 13. august 1998 vedrørende .

Nævnet har herved lagt vægt på, at vagtlægechef ikke var forpligtet til at give aktindsigt i vagtlægenotaterne vedrørende uden hendes samtykke, hvilket vagtlægechef meddelte ved brev af 13. august 1998.

Efter nævnets opfattelse kunne der have været givet aktindsigt i lægevagtsnotaterne vedrørende hans datter . Nævnet har lagt vægt på, at datteren og moderen har samme efternavn som faderen, samt at familien bor på samme adresse, og at det således ikke var nødvendigt, at vagtlægechef anmodede om en fuldmagt fra s mor, da det måtte anses for sandsynligt, at havde del i forældremyndigheden.

Nævnet finder dog ikke, at vagtlægechef har handlet i strid med lov om aktindsigt i helbredsoplysninger ved at anmode om en fuldmagt, inden imødekommelse af anmodningen om aktindsigt i lægevagtsnotaterne vedrørende . Nævnet kan oplyse, at en journal indeholder en række meget personlige oplysninger om en patients helbredstilstand, og at en uberettiget videregivelse af disse vil kunne indebære et brud på tavshedspligten. Den sundhedsperson, der skal træffe afgørelsen om aktindsigt, har derfor pligt til at påse, at den person, der anmoder om aktindsigt, er berettiget til at få indblik i patientens helbredsoplysninger.