Klage over afslag på udlevering af kopi af omfangsrig journal

har krav på aktindsigt i form af en kopi af sin journal for perioden 1995 og fremefter hos praktiserende læge i henhold til anmodning herom af 27. januar 1999.

Sagsnummer:

9910809

Offentliggørelsesdato:

21. april 2002

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

<****> har krav på aktindsigt i form af en kopi af sin journal for perioden 1995 og fremefter hos praktiserende læge <****> i henhold til anmodning herom af 27. januar 1999.

rettede telefonisk henvendelse til praktiserende læge s praksis den 21. december 1998 og 15. januar 1999 med anmodning om aktindsigt i sin journal. Det blev ved den første telefonsamtale aftalt med sekretæren, at han kunne komme og gennemse sin journal. Ved den anden telefonsamtale blev ifølge det oplyste tilbudt, at han kunne få en kopi af journalkontinuationerne, og at han måtte gennemse resten af journalen, hvilken han var utilfreds med og afbrød samtalen.

Herefter anmodede ved brev af 27. januar 1999 om aktindsigt i sin journal hos læge , herunder undersøgelsesresultater fra diverse hospitalsafdelinger og speciallæger.
Læge har oplyst, at han ikke besvarede denne anmodning, da to gange tidligere var blevet tilbudt at gennemse journalen. Læge har endvidere oplyst, at s journal er meget omfattende, idet den består af flere hundrede sider.

har til Patientklagenævnet oplyst, at han alene er interesseret i at få en kopi af journalen fra 1995 og fremefter. Læge har ved brev af 20. marts 1999 tilstillet Patientklagenævnet en kopi af journalkontinuationerne for perioden 15. juni 1992 og frem til 18. marts 1999 og oplyst, at han er af den opfattelse, at må indhente alle andre journalnotater ved kilderne. Endvidere har læge oplyst, at sideantallet for udskrivningsbreve m.v. for perioden fra 1995 og frem udgør 65 sider.

Der er klaget over, at læge ikke har efterkommet s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det af vejledning af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger fremgår, at retten til aktindsigt omfatter hele journalen. Omfattet af journalen er også materiale såsom lægeerklæringer og røntgenbilleder/beskrivelser samt resultatet af undersøgelses- og behandlingsforløb, i det omfang de har betydning for diagnose, behandling, observationer m.v. Retten til aktindsigt omfatter også ikke-optegnelsespligtige oplysninger, som måtte indgå i journalen, samt eventuel brevveksling med f.eks. andre myndigheder eller pårørende, som er tilført journalen som bilag. Det er på denne baggrund nævnets opfattelse, at den omstændighed, at patienten har mulighed for tillige at få aktindsigt andetsteds, ikke medfører, at lægen kan afstå fra selv at effektuere aktindsigten.

Nævnet kan endvidere oplyse, at det fremgår af samme vejledning, at hvis patienten anmoder om fotokopi af journalen, eventuelt i uddrag, skal anmodningen normalt imødekommes, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Helt særlige forhold kan f.eks. være dokumenternes antal, karakter eller form. Afslag på udlevering af kopi på grund af antallet af dokumenter vil dog normalt kun kunne gives, hvis antallet er overordentligt stort. Det er herefter nævnets opfattelse, at der ikke kan stilles krav om personligt gennemsyn af journalen på stedet, hvis der ikke gør sig helt særlige forhold gældende, og det i øvrigt er uden betænkeligheder at udlevere en fotokopi af journalen til patienten.

Nævnet har lagt vægt på, at s journal ifølge det oplyste er på 65 sider for perioden 1995 og fremefter, hvilket efter nævnets opfattelse ikke giver grundlag for afslag på aktindsigt i form af en kopi.

Nævnet finder herefter, at har krav på fuld aktindsigt i form af en kopi af sin journal for perioden 1995 og fremefter hos læge , herunder aktindsigt i udskrivningsbreve m.v.

Læge har i modsætning til sit brev af 20. marts 1999 nu oplyst i brev af 18. maj 1999, at situationen havde været anderledes, hvis fra begyndelsen havde oplyst, at han kun var interesseret i journalnotater fra 1995 og fremefter. På denne baggrund finder nævnet at må lægge til grund, at læge ikke har indvendinger imod at imødekomme s anmodning om aktindsigt af 27. januar 1999, der er præciseret overfor nævnet til at angå journalmateriale fra 1995 og fremefter.