Klage over opkrævning af maksimalt kopieringsgebyr forud for fremsendelse af få journalkopier

Speciallæge har ikke overholdt § 1 i bekendtgørelse om betaling for aktindsigt, jf. lov om aktindsigt i helbredsoplysninger § 4.Speciallæge har overholdt 10-dages fristen i lov om aktindsigt i helbredsoplysninger i forbindelse med s Retshjælps anmodning af 24. juni 1998 på vegne om aktindsigt i hendes journal.

Sagsnummer:

9912418

Offentliggørelsesdato:

12. december 2001

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <****> har ikke overholdt § 1 i bekendtgørelse om betaling for aktindsigt, jf. lov om aktindsigt i helbredsoplysninger § 4.

Speciallæge <****> har overholdt 10-dages fristen i lov om aktindsigt i helbredsoplysninger i forbindelse med <****>s Retshjælps anmodning af 24. juni 1998 på vegne <****> om aktindsigt i hendes journal.

Ved brev af 24. juni 1998 anmodede s Retshjælp på vegne om aktindsigt i hendes journal hos speciallæge .

Speciallæge fremsendte den 2. juli 1998 en regning til omfattende to konsultationshonorarer på i alt kr. 300,00 samt udgifter til kopiering og tilsendelse af journalnotater på kr. 200,00.

Herefter skrev s Retshjælp på ny til speciallæge og meddelte, at hverken de eller havde modtaget kopi af journalen, hvorfor de bad om at få tilsendt denne.

Speciallæge skrev herefter den 11. juli 1998 til s Retshjælp og oplyste, at der ville blive fremsendt en kopi af journalen, når regningen dateret den 2. juli 1998 var betalt.

Ved brev modtaget af den 5. august 1998 har speciallæge oplyst, at patienter, der ønsker aktindsigt, først skal betale skyldigt konsultationshonorar og udgifter i forbindelse med kopiering af journalen. Speciallæge har endvidere oplyst, at han altid opkræver et gebyr på kr. 200,00 for kopiering af journalnotater, idet han ikke på forhånd ved, hvor mange sider der vil være tale om. Betalingskravet reguleres, når journalen kopieres.

s advokat har efterfølgende betalt for udgifterne til kopiering, i alt kr. 120, og har modtaget en kopi af journalen, som er på 12 sider.

Speciallæge har oplyst, at han ikke havde mulighed for fotokopiering på sin klinik.

Der er klaget over, at speciallæge ikke overholdt 10-dages fristen i forbindelse med anmodningen om aktindsigt af 24. juni 1998, og at han har opkrævet 200 kr. i gebyr for kopiering af journalen.

Patientklagenævnet kan oplyse, at hvis en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal myndigheden, institutionen eller sundhedspersonen underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

Nævnet finder, at speciallæge har overholdt lov om aktindsigt i helbredsoplysninger. Nævnet har herved lagt vægt på, at speciallæge reagerede på anmodningen ved inden 10 dage at sende en regning til med opgørelse af udgifter ved kopiering og tilsendelse af journalnotater. Dette må forstås på den måde, at speciallæge imødekom anmodningen om aktindsigt på den betingelse, at udgifterne herved blev betalt forud. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om speciallæge i forbindelse med fremsendelsen af regningen havde præciseret, at det var en betingelse for udlevering af journalkopi, at udgifterne til kopiering m.v. blev betalt forud eller samtidig med udleveringen.

For så vidt angår spørgsmålet om betaling, finder Patientklagenævnet, at der som betaling for aktindsigten kunne kræves kr. 120,00, hvilket er det beløb, som s advokat har betalt.

Nævnet har herved lagt vægt på, at s journal består af 12 sider, og at der er hjemmel til at opkræve 10 kr. pr. påbegyndt side, og højst kr. 200 i alt. Endvidere har nævnet lagt vægt på, at speciallæge ifølge det oplyste ikke havde mulighed for at fotokopiere på sin klinik.

Nævnet finder, at speciallæge ikke var berettiget til at forlange betaling for andre ydelser, herunder konsultationshonorarer, forud for udlevering af journalkopi. Nævnet har lagt vægt på, at der ikke er hjemmel herfor i bekendtgørelsen om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter lov om aktindsigt i helbredsoplysninger.

Endvidere finder nævnet, at der alene bør opkræves det beløb, der svarer til antal sider i journalen, således at patienten har et reelt grundlag for at vurdere, om vedkommende ønsker at fastholde ønsket om aktindsigt på trods af gebyrets størrelse. Det er således nævnets opfattelse, at speciallæge ved opkrævning af beløb forud for imødekommelsen af anmodningen om aktindsigt burde have talt, hvor mange sider journalen udgjorde den pågældende dag og have opkrævet et beløb, der svarede hertil. Derudover kunne det eventuelt oplyses overfor , at beløbet ville blive forhøjet med 10 kr. pr. side, dog i alt højst 200 kr., hvis der i perioden fra opkrævningen til kopieringen indgik flere sider i journalen.