Kritik af lægelig information efter præmedicinering

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med sin information af <***> forud for indgrebet den 1. september 1998 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.Overlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven under sin operation af <***> den 1. september 1998 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

Sagsnummer:

9912611

Offentliggørelsesdato:

20. september 1999

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med sin information af <***> forud for indgrebet den 1. september 1998 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

Overlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven under sin operation af <***> den 1. september 1998 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

<***> var tidligere blevet opereret for nedgroede, ømme negle. Da problemet opstod igen i 1998, blev hun henvist til ortopædkirurgisk afdeling, <***>, med henblik på fjernelse af negl og negleleje på venstre storetå. Indgrebet blev foretaget af overlæge <***> den 1. september 1998 og skete efter <***>s anmodning i fuld bedøvelse.

Overlæge <***> frilagde under operationen venstre storetås negleseng og fjernede negl, negleleje samt den yderste spids af storetåens yderstykke. Hudkanterne blev trimmet, hjørnerne skrabet med skarpske og stumpen blev syet sammen. Om aften blev <***> udskrevet med hælsko til trådfjernelse hos egen læge efter 14 dage.

Der er klaget over, at <***> ikke har modtaget tilstrækkelig information forud for operationen den 1. september 1998.

I den forbindelse er det oplyst, at <***> ikke forud for den 1. september 1998 havde været til forundersøgelse eller patientorientering på <***>. Hun mødte på operationsdagen fastende om morgen og fik klokken 8.00 afslappende medicin Apozepam tablet, 5 mg, som præmedicinering. Klokken 11.30 blev der givet yderligere 5 mg Apozepam. Omkring klokken 13.30, cirka en halv time før operationen og inden den egentlige bedøvelse, var <***> bragt i operationsleje. Hun blev på dette tidspunkt tilset af operatøren, overlæge <***>, som informerede nærmere om indgrebet, herunder at det var planen at fjerne negl, negleleje og en del af storetåens yderstykke.

<***> har oplyst, at hun på det tidspunkt, da informationen blev givet, følte sig meget sløvet af den afslappende medicin, og at hun ikke havde været klar over, at der skulle fjernes et stykke af knoglen.

Overlæge <***> har oplyst, at <***> under samtalen var vågen og klar, og at han ikke fandt tegn på en tydelig ændring eller reduktion i hendes opfattelsesevne som følge af præmedicineringen.

Patientklagenævnet finder, at overlæge <***> ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin information af <***> forud for indgrebet den 1. september 1998.

Nævnet har lagt vægt på, at <***> først umiddelbart forud for operationen blev informeret nærmere om indgrebets art og omfang. Operationsforberedelserne var kommet i gang, idet <***> var præmedicineret og befandt sig i operationsleje.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at <***> på det tidspunkt, da informationen blev givet, var under påvirkning af ikke ubetydelige mængder af beroligende medicin med angstdæmpende (anxiolytisk) og sløvende (sederende) virkning.

Nævnet finder således, at informationens tidspunktet og omstændigheder ikke var egnede til at give <***> mulighed for de fornødne overvejelser, inden hun bestemte sig for indgrebet.

Nævnet skal bemærke, at instruksbogen på kirurgisk afdeling, <***>, indeholdt en nærmere beskrivelse af fremgangsmåden ved behandling af ambulante kirurgiske patienter. Ifølge denne instruks skulle patientens information om planlagte indgreb foregå på afdelingen og inden et narkosetilsyn og en eventuel heraf følgende præmedicinering.

Der er endvidere klaget over, at overlæge <***> fandt grundlag for at fjerne en del af storetåens yderstykke, samt at indgrebet den 1. september 1997 resulterede i gener i form af blandt andet smerter og kosmetiske problemer.

Patientklagenævnet finder, at overlæge <***> ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed under indgrebet den 1. september 1998.

Nævnet har lagt vægt på, at <***> tidligere var blevet behandlet for nedgroet negl, og at den tidligere anvendte behandlingsform med fjernelse af neglevolden ikke havde haft vedvarende effekt. Der var således ikke udsigt til, at en gentagelse af denne behandling ville få gennemgribende virkning, hvorefter det var i overensstemmelse med almindelig praksis at fjerne negl og negleleje. Det fandtes endvidere nødvendigt at fjerne den yderste spids af storetåens yderstykke for at få tilstrækkelig bløddelsdække ved lukning af såret.

Nævnet finder, at den anvendte fremgangsmåde svarer til anerkendt praksis på området.

Det fremgår af journalen fra kirurgisk ambulatorium, <***>, at <***> ved en undersøgelse den 12. oktober 1998 havde afdøde vævsområder (nekroser) på venstre storetå, og at der fandtes en forøget vævsdannelse, som klemte 2. tå ved brug af almindelige sko. Ved en undersøgelse den 23. oktober 1998 på ortopædkirurgisk ambulatorium, <***>, var <***> fortsat øm på hele tåstumpen, hvilket blev tilskrevet mulige nerveoverskæringer. Der fandtes endvidere kosmetiske problemer, som medførte en henvisning til organkirurgisk afdeling, <***>.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at de senere konstaterede smerter, nekroser, kosmetiske gener og mulige nerveoverskæringer udgør kendte komplikationer til indgreb af den foreliggende type, og at efterforløbet således ikke kan anses som et udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed fra overlæge <***>s side.