Lægers udskrivning af for store mængder medicin.

Læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin ordination af medicin til <***> den 23. juli 1998.Læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved ordination af medicin til <***> den 25. juli 1998.

Sagsnummer:

9912613

Offentliggørelsesdato:

20. september 1999

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin ordination af medicin til <***> den 23. juli 1998.

Læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved ordination af medicin til <***> den 25. juli 1998.

Sundhedsstyrelsen har med brev af 26. februar 1999 indbragt en sag for Patientklagenævnet om læge <***> og læge <***> behandling af <***> med Fenemal.

<***> blev fundet død den 26. juli 1998 efter en overdosis Fenemal.

Læge <***> blev den 23. juli 1998 kontaktet af <***> og anmodet om at udskrive Fenemal til denne. Det fremgår af sagen, at læge <***> har oplyst, at dette skete med henblik på at mindske abstinensbesvær, idet <***> angav, at han tidligere med succes havde anvendt Fenemal ved afgiftning efter en periode med overforbrug af alkohol, i hvilken forbindelse han havde haft kramper.

Det fremgår endvidere af sagen, at læge <***> har oplyst, at patienten ikke var påvirket, men angav at have drukket alkohol om morgenen. Han fandt ingen tegn på depressiv stemning og fik heller ikke nogen mistanke om risiko for selvmord. Han begrundede sin udskrivning af l00 stk. tabletter med, at <***> ønskede at have nogle til overs til næste gang, det blev aktuelt med en afgiftning. Læge <***> var ikke afdødes sædvanlige læge.

Læge <***> har til sagen oplyst, at <***> kontaktede ham den 25. juli 1998 og anmodede om at få ordineret l00 tabletter Fenemal l00 mg, som han indtog imod krampe, idet han ikke havde kunnet få forbindelse med sin egen læge.

<***> havde tidligere været i kontakt med læge <***>, som til sagen har oplyst, at <***> denne dag lød helt normal i modsætning til de tidligere lejligheder, hvor han ikke havde lydt tilnærmelsesvis præcis eller normal. Han påpegede overfor <***>, at det var meget han bad om, men da <***> oplyste, at det var det, han plejede at få fra sin egen læge, ordinerede læge <***> som ønsket. Han havde tidligere også været i kontakt med <***> på grund af dennes alkoholmisbrug.

Patientklagenævnet finder anledning til kritik af læge <***>s ordination af medicin til <***> den 23. juli 1998 og af læge <***> ordination af medicin til <***> den 25. juli 1998.

Nævnet har lagt vægt på, at ordination af l00 stk. Fenemal af 00 mg til brug ved forebyggelse af abstinenskramper i forbindelse med nedtrapning for alkoholmisbrug er en unødvendig stor mængde. Det uhensigtsmæssige i en sådan ordination forstærkes ved, at lægen ikke er patientens sædvanlige læge og således ikke kan formodes at have et særligt indgående kendskab til patienten, herunder om denne er en selvmordstruet eller psykisk syg person, eller om patienten har problemer med at styre sin medicin og alkoholindtagelse.

Patientklagenævnet finder, at læge <***> og læge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med ordination af Fenemal til <***> henholdsvis den 23. og 25. juli 1997.