Utilstrækkelig behandling af patient med hovedtraume

Overlæge <***>, ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus, har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin telefonkonference vedrørende <***> den 4. og 5. februar 1998.Afdelingslæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 4. og 5. februar 1998 på intensiv afdeling, <***> Sygehus.Afdelingslæge <***> har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin journalføring af behandlingen af <***> den 4. februar 1998 på skadestuen, <***> Sygehus.

Sagsnummer:

9912806

Offentliggørelsesdato:

20. september 1999

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv, Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***>, ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus, har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin telefonkonference vedrørende <***> den 4. og 5. februar 1998.

Afdelingslæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 4. og 5. februar 1998 på intensiv afdeling, <***> Sygehus.

Afdelingslæge <***> har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin journalføring af behandlingen af <***> den 4. februar 1998 på skadestuen, <***> Sygehus.

<***> havde haft et mangeårigt alkoholforbrug, og havde tidligere været indlagt på <***> Sygehus med abstinenstilstand. <***> blev den 4. februar 1998 indbragt til <***> Sygehus efter at være blevet fundet bevidstløs for enden af en trappe. Ved indlæggelsen var han ukontaktbar, men reagerede på smerte. Der var fire læsioner i nakkeregionen og et ved øjet, som blev syet. <***> blev fra skadestuen direkte indlagt på intensiv afdeling.

Ved indlæggelsen var der en alkoholpromille på 4,1. Fra kl. 20.50 blev der ført kranietraumeskema (Glasgow) med observation af puls, blodtryk, pupilreaktion og motorisk respons. Glasgow scale score var på skadestuen kl. 20.50 7, kl. 21 på intensiv afdeling faldt den til 3.

Reservelæge <***> fandt ved sin undersøgelse på intensiv afdeling ingen lammelser, højre pupil var lidt sammentrukket og venstre pupil lidt udvidet. Han kontaktede ifølge journalen overlæge <***> og forelagde ham sygehistorien samt undersøgelsesresultaterne. Overlæge <***> ordinerede fortsat observation på intensiv afdeling.

Afdelingslæge <***> undersøgte på anmodning af reservelæge <***> kl. ca. 21.00. Hun tilrådede fortsat observation, samtidig med at hun ordinerede ilt via næsekateter.

Omkring kl. 00.00 kontaktede reservelæge <***> på ny overlæge <***> på grund af en forværring af tilstanden, idet der nu var tilkommet lysstive pupiller. Overlægen fandt ikke, at der var behov for yderligere tiltag, men at der skulle foretages en CT-scanning den følgende dag ved fortsat bevidsthedssvækkelse.

På grund af opkastninger, pulsstigning og faldende iltindhold i blodet kontaktede <***> kl. ca. 5.00 afdelingslæge <***>, som nedlagde et rør i luftrøret, hvor der blev givet ilttilskud.

Om morgenen blev der foretaget en CT-scanning af hjernen, der viste en stor blødning på venstre side, lokaliseret over og under både den bløde og hårde hjernehinde. <***> blev på den baggrund overflyttet til neurokirurgisk afdeling, <***>, hvor han ankom kl. 12.50. Det blev her skønnet, at <***> havde en svær hjerneskade, og at neurokirurgisk behandling ikke var mulig. Døden indtrådte senere samme dag.

Patientklagenævnet finder, at overlæge <***> ved reservelæge <***> henvendelse både kl. 21.00 og kl. 00.00 burde have foranstaltet en akut CT-scanning.

Nævnet kan oplyse, at patienter med et alkoholmisbrug har en øget risiko for at pådrage sig en intrakraniel blødning i forbindelse med et kranietraume. Hvis patienten som i det konkrete tilfælde, er svært alkoholpåvirket, vil det være vanskeligere at observere symptomer, som kunne tyde på intrakraniel blødning.

Nævnet har herved lagt vægt på, at <***>s tilstand klart var forværret fra modtagelsen i skadestuen til ankomsten på intensiv afdeling, hvor <***> kun scorede 3 på Glasgow Coma Scale, hvilket svarer til en dyb komatøs patient. <***> fik forelagt sygehistorie og de objektive undersøgelser, og skønnede på den baggrund, at <***> fortsat kunne observeres på intensiv afdeling. Da <***> på ny blev kontaktet, da <***>s tilstand blev forværret, da der nu var lysstive pupiller, skønnede han fortsat, at der ikke var behov for yderligere tiltag, men at en CT-scanning kunne finde sted den følgende dag.

Patientklagenævnet finder, at afdelingslæge <***> ved undersøgelsen af <***> kl. 21.00 burde have foreslået intensiv afdeling, at der blev foretaget en CT-scanning. Nævnet finder videre, at afdelingslæge <***> ved sin undersøgelse kl. 5.00 burde have fundet grundlag for en akut CT-scanning, og at hun efter intubationen burde have hyperventileret <***>, indtil CT-scanning kunne foretages.

Nævnet har herved lagt vægt på, at afdelingslæge <***> ved undersøgelsen kl 21.00 havde kendskab til sygehistorien og de objektive undersøgelser, ligesom hun selv foretog en undersøgelse af <***>. Nævnet har lagt vægt på, at afdelingslæge <***> ved undersøgelsen kl. 5.00 var vidende om den indtrådte forandring i pupilforholdene, der måtte tolkes som en forværring af <***>s tilstand.

Patientklagenævnet finder endelig, at afdelingslæge <***> burde have journalført sin undersøgelse kl. 21.00 samt forslag til den videre diagnosticering og behandlingsindsats.

Nævnet har herved lagt vægt på, at afdelingslæge <***> var den første speciallæge, der så <***>, og at det ikke af journalen fremgår, at hun tilså <***>.

Nævnet finder således, at man hos en alkoholpåvirket patient med et kendt alkoholmisbrug, som udsættes for et kranietraume, nøje bør overveje og eventuelt udelukke differentialdiagnostiske muligheder til alkoholforgiftning herunder intrakraniel blødning.