Sundhedspersoners tavshedsligt

Overlæge har ikke brudt sin tavshedspligt ved at videregive oplysninger om den 13. oktober 1998.

Sagsnummer:

9913704

Offentliggørelsesdato:

20. august 2003

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har ikke brudt sin tavshedspligt ved at videregive oplysninger om <****> den 13. oktober 1998.

kom til skade med sin højre fod den 17. september 1998. På blev der samme dag konstateret ledskred med en lille afsprængning af en af fodrodsknoglerne. Leddet blev sat på plads og blev indlagt med henblik på afhævning af foden og senere anlæggelse af gips. Ved en ambulant kontrol 4 uger efter udskrivelsen var der god opheling, hvorfor gipsen blev fjernet, og behandlingen afsluttedes med henblik på genoptræning hjemme.

er selvstændig erhvervsdrivende med landbrug, og han lod sig sygemelde fra den 17. september 1998. Han ansøgte Kommune om sygedagpenge. Ved brev af 12. oktober 1998 anmodede social – og sundhedsforvaltningen, Kommune, om relevante oplysninger om s helbredsforhold.

Social – og sundhedsforvaltningen modtog som svar på denne anmodning en kopi af hele s journal fra den 17. til den 20. september 1998.

Der er klaget over, at overlæge har overtrådt sin tavshedspligt ved uden s samtykke at have videregivet oplysninger til social – og sundhedsforvaltningen i Kommune i form af en kopi af hele indlæggelsesforløbet med stuegangsnotater m.m.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at , på en blanket af 20. september 1998 vedrørende anmodning om dagpenge, ved sin underskrift har givet samtykke til at kommunen indhenter helbredsmæssige oplysninger til brug ved behandlingen af anmodningen.

Det er nævnets opfattelse, at begrebet helbredsmæssige oplysninger til brug for behandlingen af en dagpengesag omfatter oplysninger om sygdommens/skadens opståen, alvor, udvikling, varighed og betydning for blandt andet arbejdsevne og funktionsniveau i øvrigt.

Nævnet finder ikke, at der i den af overlæge til Kommunes social – og sundhedsforvaltning fremsendte journal findes oplysninger, der er irrelevante for behandlingen af dagpengesagen, og som derfor burde have været undtaget i forbindelse med fremsendelsen.

Nævnet finder herefter ikke, at <overlæge ****> har overtrådt lægelovens bestemmelser om tavshedspligt ved at fremsende kopi af s journal til social – og sundhedsforvaltningen i Kommune.