Utilstrækkelig journalføring

Tandlæge <***> har overtrådt tandlægelovens § 12 og 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling og sin journalføring vedrørende <***> fra den 3. maj 1989 til den 7. september 1998.Det skal desuden indskærpes overfor tandlæge <***>, at hun viser større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

9913925

Offentliggørelsesdato:

20. november 1999

Juridisk tema:

Journalføring

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Tandlæge <***> har overtrådt tandlægelovens § 12 og 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling og sin journalføring vedrørende <***> fra den 3. maj 1989 til den 7. september 1998.

Det skal desuden indskærpes overfor tandlæge <***>, at hun viser større omhu i sit fremtidige virke.

 

<***> har gået til undersøgelse hos tandlæge <***> siden 1963. Der blev i dette tidsrum hvert halve år foretaget undersøgelser og almindelige fyldningsbehandlinger. Fra 1989 blev der imidlertid ikke udført tandrensninger. Der foreligger ikke journalnotater om mundhygiejne, hjemmetandpleje eller om parodontidis (rodbetændelse). Der blev endvidere ikke i perioden taget røntgenbilleder, ligesom der ikke blev noteret nogen om tandudtrækninger, selvom det fremgår, at nogle kindtænder er fjernet. Det fremgår af journalen, at <***> den 23. april 1997 var til rutineundersøgelse.

En undersøgelse den 7. oktober 1998 foretaget af en anden tandlæge viste, at <***> led af fremskreden parodontitis på mange tænder. Endvidere var der ubehandlet caries på 4+ (første lille kindtand i højre side af overkæben) og en meget dårligt udført fyldning på –7 (anden store kindtand i venstre side af underkæben).

Patientklagenævnet finder, at tandlæge <***> har udvist manglende omhu ved sin behandling af <***> i perioden indtil april 1997. Den parodontitis, der blev fundet i oktober 1998 må også have været til stede, da tandlæge <***> foretog sin undersøgelse 18 måneder forinden. Nævnet finder, at det ikke kan afvises, at cariesangrebet på 4+ kan have udviklet sig i den mellemliggende periode.

Nævnet kan oplyse, at parodontitis er en tandsygdom, der udvikler sig langsomt.

Nævnet kan endvidere oplyse, at formålet med at gå til regelmæssig undersøgelse og kontrol hos en tandlæge er at forebygge og behandle tandsygdomme så tidligt som muligt. Tandlægens patienter kan med rette forvente, at tandlægen undersøger omhyggeligt og informerer om de fund, der bliver gjort, og at mulige behandlinger bliver foreslået.

Nævnet har herved lagt vægt på, at <***> var blevet undersøgt af tandlæge <***> i perioden indtil april 1997, hvor der ikke var gjort notater om parodontitis. <***> blev herefter undersøgt af tandlæge <***> i oktober 1998, hvor der blev fundet et kariesangreb i 4+ og parodontitis.

Nævnet finder endvidere, at fyldningen af –7 (anden store kindtand i venstre side af underkæben), der blev udført den 17. september 1998, var mangelfuld.

Nævnet har herved lagt vægt på, at fyldningen har en forkert form, og at der et stort fyldningsoverskud i tandmellemrummet.

Nævnet finder videre, at tandlæge <***> ikke foretog tilstrækkelige undersøgelser, inden hun i september 1998 foreslog og påbegyndte behandling med henblik på at fremstille en delvis protese til overkæben.

Nævnet har herved lagt vægt på, at tandlæge <***> tog aftryk til protese, men ifølge journalen ikke forinden havde foretaget en undersøgelse af <***>s tænder.

Det fremgår af journalen, at tandlæge <***> gennem årene ikke har foretaget røntgenundersøgelser. Hun har oplyst, at baggrunden for at hun ikke har foretaget røntgenundersøgelser var, at brugen af røntgenstråler skal begrænses så meget som muligt.

Nævnet skal hertil bemærke, at røntgenbilleder i en lang række situationer er et nødvendigt supplement til yderligere belysning af kliniske fund, som det i høj grad var tilfældet med <***>

Nævnet finder endelig, at tandlæge <***>s journalføring var utilstrækkelig og mangelfuld.

Nævnet har herved lagt vægt på, at der ikke fremgår noget om tidligere og nuværende sygdomme, der er ikke angivet mængde og art af bedøvelsesmidler, ligesom det ikke fremgår, hvem der har udført undersøgelser og behandlinger. Endvidere er der på –7 udført en usædvanlig rodbehandling, uden at årsagen til dette er journalført.