Klage over mangelfuld information, journalføring og behandling i forbindelse med kosmetisk operation

Speciallæge <***> , <***>, har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld, da hun behandlede <***> i perioden fra den 20. august 1997 til den 3. november 1998.Speciallæge <***> , <***>, har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 244 af 26. juli 1937 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser, fordi hun ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført behandlingen af <***> .Patientklagenævnet skal desuden indskærpe overfor speciallæge <***> , at hun udviser større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

9914408

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2000

Speciale:

Kirurgi, Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <***> , <***>, har overtrådt lægelovens § 6, stk. 1, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld, da hun behandlede <***> i perioden fra den 20. august 1997 til den 3. november 1998.

Speciallæge <***> , <***>, har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 244 af 26. juli 1937 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser, fordi hun ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført behandlingen af <***> .

Patientklagenævnet skal desuden indskærpe overfor speciallæge <***> , at hun udviser større omhu i sit fremtidige virke.

 

<***> henvendte sig den 20. august 1997 i speciallæge <***> s konsultation på <***> med henblik på blandt andet fjernelse af rynket hud på brystet. Speciallæge <***> tilbød <***> en laseroperation herfor.

<***> har anført til sagen, at speciallæge <***> oplyste hende, at en sådan laseroperation var den eneste plastikkirurgiske operation, hvor man ikke fik ar. Af <***>s folder, som <***> samtidig fik udleveret, fremgik det ligeledes, at laserbehandlingen stort set var smertefri og ikke ville efterlade ar.

Ifølge journalnotaterne fra speciallæge <***> blev <***> informeret om lang helingstid og risiko for ardannelse.

Behandlingen fandt sted den 15. januar 1998. Der blev foretaget en CO2-laserpeeling af brystkassens forflade på et område, der var 20 x 20 cm stort. Behandlingen blev ifølge journalen udført med 1 pass Feather Touch 36 w / 9 mm. Ved kontrol dagen efter, den 16. januar 1998, fandtes forholde-ne ifølge journalen tilfredsstillende.

Den 18. januar 1998 oplyste <***> telefonisk, at hun havde svært ved at skylle området på grund af smerter. Ved kontrol den 26. januar 1998 konstateredes langsom heling.

Den 18. marts 1998 er det noteret, at huden på brystkassens forside fortsat var meget rød og kraftigt reagerende.

Ved kontrol på <***> den 4. maj 1998 er det noteret, at huden nu var bleget i forhold til tidligere. Der var imidlertid fortsat tydelig overgang til normal hud, og der blev fundet et stor uregelmæssigt ar på brystet. Speciallæge <***> fandt derfor indikation for behandling med Kenalog, som blev givet som indsprøjtning i det fortykkede arvæv. Dette blev gentaget den 16. og 30. juni, den 4. august, 8. september og 6. oktober 1998, hvor det er noteret, at der var langsom heling. Den 3. no-vember 1998 er det noteret, at der stadig var tydelig overgang mellem arvævet og normal hud.

Det fremgår af journalnotaterne fra <***> , at speciallæge <***> i november 1998 og i februar 1999 tilbød <***> en erstatning på i alt 41.500 kroner, hvilket hun imidlertid afslog.

Der er klaget over, at <***> er blevet fejlbehandlet af speciallæge <***> , <***>, idet behandlingen gav mange smerter og store ar på brystet.

Patientklagenævnet finder, at speciallæge <***> , har udvist manglende omhu ved at have behandlet <***> med CO2-laser skin resurfacing (peeling) på brystkassens forside.

Nævnet har herved lagt vægt på, at helingen ved anvendelse af CO2-laserbehandling i områder udenfor ansigtet ofte vil være meget langvarig, idet antallet af fine svedkirtler og hårsække på brystet, i modsætning til i ansigtet, er meget lavt. Når laseren har skrællet det øverste lag af huden, skal overhuden fornyes ved udvækst af overfladeepitel fra svedkirtler og hårsække, og når afstanden mellem disse er meget stor, vil der være en forsinket heling med meget stor risiko for ardannelse.

Nævnet finder på denne baggrund, at CO2-laserbehandling i områder udenfor ansigtet er kontraindiceret, og en sådan behandling er, udover i ganske ekstraordinære tilfælde, udtryk for en fejlbehandling.

Speciallæge <***> har anført til sagen, at <***> er blevet behandlet med den mest skånsomme CO2-laser, og at hun har tålt behandlingen dårligt, samt at hun har haft større tendens til keloiddannelse (godartet hudsvulst, som ofte opstår i gamle ar) end normalt.

Patientklagenævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at speciallæge <***> ved behandlingen af <***> anvendte en såkaldt 'Feather Touch' CO2-laser, hvilket imidlertid ikke er den mest skån-somme CO2-laser. Nævnet har herunder lagt vægt på, at der fra samme firma findes en bedre og mere skånsom model, ligesom der fra andre laserfirmaer findes apparater med betydeligt større akkuratesse.

Patientklagenævnet har videre lagt vægt på, at <***> ganske rigtigt tålte behandlingen med CO2-laser dårligt, idet en sådan behandling uden for ansigtet som nævnt, udover i ganske ekstraordinære tilfælde, er udtryk for en fejlbehandling.

Nævnet har endelig lagt vægt på, at der for <***> s vedkommende ikke var tale om keloiddannelse, men derimod om hypertrofisk ardannelse (overdreven udvikling af væv i et organ eller en legemsdel) med en tydelig overgangszone til den normale hud, hvilket er en forventelig reaktion ved en fejlagtig behandling som den aktuelle.

Nævnet finder på denne baggrund, at den af speciallæge <***> anvendte teknik ved behandlingen af <***> ikke er acceptabel i relation til indikationen rynket hud på brystkassens forside.

For så vidt angår spørgsmålet om speciallæge <***> s information af <***> i forbindelse med laserbehandlingen på brystet, har <***> anført til sagen, at speciallæge <***> ved forundersøgel-sen den 20. august 1997 oplyste hende, at dette er den eneste plastikoperation, hvor man ikke fik ar.

I den udleverede folder fra speciallæge <***> angives, at laserbehandlingen ikke er forbundet med særlig megen smerte, og at behandlingen ikke efterlader ar.

Speciallæge <***> har i sin udtalelse til sagen anført, at hun forud for behandlingen informerede <***> om, at hun kunne forvente en lang helingstid, samt at der var risiko for ardannelse, specielt på dette område af kroppen.

Nævnet finder, at idet der blev udleveret en folder hvis oplysninger ikke var relevante for den konkrete behandling, burde det udtrykkeligt være angivet i journalen, såfremt der var givet individuel information, der fraveg folderens oplysninger.

Nævnet finder således, at der ikke blev givet relevant information vedrørende helingstid og risiko for ardannelse.

Patientklagenævnet finder endelig, at speciallæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin journalføring af behandlingen af <***> i perioden fra den 20. august 1997 til den 3. november 1998.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det ikke af journalen fremgår, hvor lang tid det ved hver enkelt konsultation tog speciallæge <***> at udføre hver spiralbevægelse med laserstrålen.

Nævnet har videre lagt vægt på, at der ikke i journalen er angivet den totale dosis (joule), som er anvendt på brystkassens forflade. Den totale dosis er således en indikator for, hvor mange gange der er kørt over samme hudområde.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at laserplettens størrelse på huden ligeledes ikke fremgår af journalen. Plettens størrelse er således en indikator for, hvor kraftig en behandling, der er givet.

Nævnet har endelig lagt vægt på, at det ikke af journalen fremgår, hvilken styrke <***> anvendte, da hun i efterforløbet i 7 tilfælde behandlede <***> med Kenalog indsprøjtninger, svarende til de hypertrofiske områder på brystet.