Klage over, at helprotese til overkæben knækkede, og at der gik hul i den

Klinisk tandtekniker <***> har overtrådt tandteknikerlovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med behandlingen af <***> i perioden fra den 29. juli til den 2. november 1998.Patientklagenævnet skal indskærpe over for klinisk tandtekniker <***> at være mere omhyggelig og samvittighedsfuld i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

9914625

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2000

Faggruppe:

Kliniske tandteknikere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Klinisk tandtekniker <***> har overtrådt tandteknikerlovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med behandlingen af <***> i perioden fra den 29. juli til den 2. november 1998.

Patientklagenævnet skal indskærpe over for klinisk tandtekniker <***> at være mere omhyggelig og samvittighedsfuld i sit fremtidige virke.

 

Den 29. juli 1998 henvendte <***> sig til klinisk tandtekniker <***> for at få fremstillet ny helprotese til overkæben og en delprotese til underkæben. Der blev taget første aftryk og udarbejdet hen- og tilbagevisningsblanket til hans egen tandlæge med anmodning om udslibning på tænderne 5,3 - og - 2,4 til brug for underprotesen.

Den 3. september 1998 blev andet (endelige) aftryk taget til underprotesen.

Den 16. september 1998 blev metalstellet til underprotesen prøvet i munden, og der blev taget andet (endelige) aftryk til overprotesen.

Den 17. september 1998 blev der lavet sammenbid, og den 22. september 1998 blev opstilling af fortænderne på proteserne prøvet.

Den 1. oktober 1998 blev proteserne indsat.

Den 5. oktober 1998 blev der slebet på fortænderne på overprotesen, og klinisk tandtekniker <***> informerede om, at der snart ville blive slidt hul i overprotesen svarende til tænderne 5 - 4 i underkæben, da disse to tænder gik for hårdt på i sammenbiddet. Hun anbefalede derfor, at disse to tænder blev beslebet hos hans tandlæge.

Den 20. oktober 1998 knækkede overprotesen og blev derefter repareret.

Den 2. november 1998 var der slidt huller i overprotesen svarende til 5 - 4 i underkæben, og den blev repareret. Derefter kom <***> ikke mere hos klinisk tandtekniker <***>.

Der er klaget over, at biddet på proteserne ikke passede, at der blev snøvlet ved tale, og at udseendet var forkert. Desuden havde proteserne været i stykker flere gange.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at ifølge syn og skøn den 2. september 1999 havde overprotesen et overbid på 9 mm, således at fortænderne på overprotesen stod 9 mm længere fremme end de naturlige fortænder i underkæben.

Nævnet har tillige lagt vægt på, at klinisk tandtekniker <***> ifølge journalmaterialet ikke gav nogen begrundelse for, hvorfor hun fremstillede overprotesen med et væsentligt større overbid end på den gamle overprotese, hvor der ved syn og skøn blev målt et overbid på 5 mm.

Det er nævnets opfattelse, at der på det foreliggende grundlag ikke ses at være nogen begrundelse for, at overprotesen blev fremstillet med et overbid på 9 mm. Nævnet finder derfor, at klinisk tandtekniker <***> udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved at fremstille overprotesen med så stort et overbid.

Nævnet kan oplyse, at en helprotese med så stort et overbid almindeligvis vil fungere dårligt, idet protesen let vil gå løs under afbidning, tygning og tale. Desuden kan udtale af forskellige ord belastes med snøvl.

Nævnet kan desuden oplyse, at det almindeligvis må anses for en fejl at fremstille en overprotese med så stort et overbid, medmindre der er en speciel grund til dette.

Vedrørende klagen over, at proteserne flere gange gik i stykker, og at sammenbiddet ikke passede har nævnet lagt vægt på, at det fremgår af journalmaterialet, at overprotesen knækkede fjorten dage efter den var indsat, og yderligere fjorten dage senere gik der hul i den to steder.

Det fremgår af sagen, at klinisk tandtekniker <***> var af den opfattelse, at ovennævnte skader på overprotesen var forårsaget af, at de naturlige tænder i underkæben 5 - 4 gik for hårdt på overprotesen i sammenbid. Hun anmodede derfor <***> om at få disse tænder beslebet hos hans tandlæge, så sammenbiddet ikke var så hårdt på disse tænder.

Nævnet er enig i, at det sandsynligvis var 5 - 4 , der var årsagen til, at der to gange skete brud på overprotesen.

Nævnet kan desuden oplyse, at der ved syn og skøn fandtes et meget ustabilt sammenbid på proteserne med for hård kontakt i venstre side. Dette er i overensstemmelse med klinisk tandtekniker <***>s opfattelse, at der var for hård kontakt på - 4.

Det er nævnets opfattelse, at klinisk tandtekniker <***> burde have sikret sig, at 5 - 4 blev beslebet hos <***>s tandlæge inden proteserne blev fremstillet, for at få et sammenbid uden for hårde kontakter mellem overprotese og naturlige tænder i underkæben.

I forbindelse med sit høringssvar har klinisk tandtekniker <***> fremsendt de indklagede proteser til nævnet. Ved modtagelsen her var helprotesen til overkæben gået i stykker, i alt otte dele. Tykkelsen af protesens gane var udformet således, at den i næsten hele sin udstrækning var ca. 0.5 mm tyk.

Det er nævnets opfattelse, at klinisk tandtekniker <***> udformede overprotesens gane alt for spinkelt, således at dette var en medvirkende årsag til, at der to gange skete brud af protesen.

Nævnet finder det således kritisabelt, at klinisk tandtekniker <***> fremstillede både over- og underprotesen, uden at hun havde anmodet <***>s tandlæge om at beslibe 5 - 4, inden hun tog andet (endelige) aftryk af underkæben. Nævnet finder det desuden kritisabelt, at hun udformede overprotesens gane alt for spinkelt.

Samlet finder nævnet, at klinisk tandtekniker <***> udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved behandling af <***> med proteser i perioden fra den 29. juli til den 2. november 1998.

Patientklagenævnet skal desuden indskærpe over for klinisk tandtekniker <***> at være mere omhyggelig i sit fremtidige virke.

Nævnet har herved lagt vægt på, at overprotesens gane var udformet så spinkelt, at der med stor sandsynlighed før eller senere ville opstå brud af protesen, selv om sammenbiddet var uden for hårde kontakter mellem overprotese og naturlige tænder i underkæben.