Klage over utilstrækkelig information og behandling ved underarmsbrud

Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 21. april 1999 på skadestuen, <***> Sygehus.Reservelæge <***> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <***> den 21. april 1999 på skadestuen, <***> Sygehus.

Sagsnummer:

9915016

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2000

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 21. april 1999 på skadestuen, <***> Sygehus.

Reservelæge <***> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <***> den 21. april 1999 på skadestuen, <***> Sygehus.

 

<***> væltede den 21. april 1999 på sin cykel og opsøgte samme dag skadestuen, <***> Sygehus, idet han efterfølgende havde smerter i venstre arm. <***> blev på skadestuen undersøgt af reservelæge <***>, som efter undersøgelse og røntgenoptagelser af armen fandt, at der var brud på spolebenet (radius). <***> fik herefter armen lagt i gips og blev informeret om at henvende sig til egen læge efter 4 til 5 uger med henblik på at få gipsen fjernet.

Der er klaget over, at <***>s forældre ikke fra skadestuen blev informeret om deres søns tilstand, herunder hvordan de skulle forholde sig med hensyn til eventuel fremtidig undersøgelse og behandling. <***>s forældre har i denne forbindelse oplyst, at deres søn ikke fik skadejournalen med fra sygehuset med henblik på orientering af dem.

Der er endvidere klaget over, at bruddet blev fejlbehandlet, herunder at der ikke blev taget kontrolrøntgenbillede, idet resultatet af gipsbehandlingen er blevet dårligt på trods af, at der var tale om et ukompliceret brud.

Der er desuden klaget over, at der ikke blev taget et kontrolrøntgenbillede af armen.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere den information, der blev givet af reservelæge <***> den 21. april 1999 på skadestuen, <***> Sygehus.

Nævnet har lagt vægt på, at <***> blev informeret om bruddets karakter, ligesom han blev informeret om, at gipsen skulle fjernes ved egen læge efter 4 til 5 uger.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at reservelæge <***> ved røntgenundersøgelse fandt bruddet på plads (udisloceret) og med en vinkling på 10 grader.

Nævnet finder på denne baggrund, at det var tilstrækkeligt at informere <***> mundtligt.

Nævnet har lagt vægt på, at skadestuejournalen blev sendt til egen læge.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for kritisere den behandling <***> modtog i forbindelse med bruddet på venstre arm.

Nævnet har lagt vægt på, at reservelæge <***> ved sin undersøgelse af armen på skadestuen, <***> Sygehus den 21. april 1999 fandt, at der var let hævelse og ømhed af underarmen uden misfarvning, og at der var normal følesans (sensibilitet) og karforsyning (gode håndpulse). Endvidere henviste reservelæge <***> til røntgenundersøgelse og vurderede efterfølgende, at bruddet ikke var forskudt.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det af skadejournalen fremgår, at røntgenoptagelserne, den objektive undersøgelse og sygehistorien ved røntgenkonference den 22. april 1999 atter blev gennemgået, og at dette ikke gav anledning til at ændre behandlingen.

Nævnet finder på denne baggrund, at bruddet var at anse for ukompliceret, og at det derfor ikke var nødvendigt at kontrollere forløbet af bruddets heling.

Patientklagenævnet kan oplyse, at når det drejer sig om ufuldstændigt brud i knogler hos børn, forventes det normalt ikke, at der tilkommer yderligere fejlvinkling, og der er derfor sædvanligvis ikke behov for yderligere røntgenkontrol, når der ikke er fundet grund til at foretage påpladssætning. Umiddelbart efter gipsfjernelsen, hvor der er svind af muskulatur på underarmen på grund af immobilitet, synes der ofte at foreligge en betydelig fejlstilling, som dels vil korrigeres spontant i forbindelse med væksten og dels blive mindre synlig, når muskelmassen atter er blevet normal.