Vagtlæges afvisning af at behandle patient med morfin

Vagtlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 14. marts 1999 på <***> Sygehus.

Sagsnummer:

99F007

Offentliggørelsesdato:

20. december 1999

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 14. marts 1999 på <***> Sygehus.

 

Den 14. marts 1999 kontaktede <***> telefonisk lægevagten på <***> Sygehus og oplyste, at hun havde mange smerter, da hun havde et nyrestensanfald.

Det fremgår af journalen fra Centralsygehuset i <***>, at <***> igennem en årrække havde lidt af smerter i maveregionen, og at hun senest i januar 1999 havde været indlagt. Lægerne mente, at hun havde nyresten kombineret med periodiske bakterieangreb og/eller udposninger i venstre del af tyktarmen. <***> var endvidere tilknyttet smerteklinikken på Centralsygehuset i <***>.

<***> har anført, at hun over for lægevagten oplyste om sin sygehistorie, ligesom hun forklarede, at hun ikke kunne tåle medicin i tabletform mod smerter, da hun tillige havde været i behandling for helicobacter pylori (bakterier i mavesækken). <***> oplyste endvidere om, at hun hverken kunne tåle præpararerne Kodein, Fortemol, Ketogan og Voltarenstikpiller eller Confortid.

<***> blev herefter tilbudt at komme til lægevagten.

<***> blev undersøgt af læge<***>. <***> anmodede om at måtte få en morfinsprøjte mod smerterne, hvilket læge <***> afslog.

Der er klaget over, at læge<***> afviste at give <***> en morfinindsprøjtning, til trods for at hun havde stærke smerter som følge af et nyrestensanfald.

Patientklagenævnet finder, at læge<***> ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved at afvise at give <***> en morfinindsprøjtning.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at læge<***> ved sin undersøgelse af <***> fandt, at hun var rolig og upåvirket, og at hun ikke havde den for nyrestenspatienter karakteristiske fysiske uro.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at <***> havde en kompliceret sygehistorie med smerter af mange årsager, og at der havde været betydelige vanskeligheder med at finde en egnet smertestillende behandling. Smerterne kunne ikke antages at være akutte, men måtte være af mere kronisk karakter.

Nævnet har videre lagt vægt på, at <***> oplyste over for læge<***>, at hun ikke havde haft blod i urinen denne dag.

Nævnet finder således, at vagtlæge<***> sikrede sig tilstrækkelige oplysninger om <***> og på grundlag heraf og sin undersøgelse korrekt afviste at <***> en morfinindsprøjtning.

Nævnet skal bemærke, at det af Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 184 af 12. december 1995 vedrørende ordination af afhængighedsskabende lægemidler fremgår, at en læge, herunder især en vagtlæge, bør være tilbageholdende med at ordinere afhængighedsskabende medicin, såsom morfin.