Klage over, at alment praktiserende læge antog, at en patient var rask, idet han ikke havde hørt fra patienten efter udløbet af en sygemelding

Praktiserende læge har ikke overtrådt lægeloven ved afgivelsen af sin statusattesten af 22. december 1998 vedrørende .

Sagsnummer:

99F022

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2003

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved afgivelsen af sin statusattesten af 22. december 1998 vedrørende <****>.

Den 22. september 1998 konsulterede praktiserende læge , idet han havde ondt i lænderyggen, angiveligt på grund af det hårde arbejde på en betonvarefabrik. havde tidligere fået diagnosticeret let skævhed i lænderyggen (scoliosis columna lumbalis levi gradu) samt forskellige muskelinfiltrationer (myosis variae).

Ved konsultationen fandt praktiserende læge , at der ikke var symptomer på alvorligere ryglidelse, men da han ikke kunne afvise sammenhæng mellem en øm ryg og arbejdet på en betonvarefabrik, fik sygemelding på 14 dage.

Den 8. december 1998 modtog praktiserende læge fra Kommune en an-modning om en statusattest til brug for social- og sundhedsforvaltningens sagsbehandling. Det blev fra Kommune oplyst, at havde været syge-meldt siden den 27. august 1998 på grund af rygproblemer, og man anmodede om en statu-sattest, hvori den aktuelle tilstand blev beskrevet, herunder varighed.

Praktiserende læge udfærdigede statusattesten, som blev sendt til Kom-mune den 22. december 1998. I statusattesten har praktiserende læge anført, at formentlig ikke var velegnet til meget tungt arbejde, og at der ikke var baggrund for yderli-gere sygemelding.

Der er klaget over, at praktiserende læge i statusattesten raskmeldte uden forudgående undersøgelse.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at praktiserende læge ved konsultationen den 22. september 1998 sygemeldte for en periode af 2 uger, samt at efterfølgende ikke henvendte sig til praktiserende læge .

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det ikke var på foranledning af praktiserende , at var sygemeldt på tidspunktet for udfærdigelsen af statusattesten.

Praktiserende læge har i udtalelse af 1. februar 1999 anført, at han ikke kan påtage sig ansvaret for, at havde været sygemeldt i 3 måneder.

Nævnet kan oplyse, at der ikke eksisterer formaliserede raskmeldninger fra lægelig side, men at en sygemelding udfærdiges for et givet tidsrum, samt at det er i overensstemmelse med almindelig praksis, at en læge antager, at den pågældende patient er rask, hvis lægen ikke hører fra patienten efter sygemeldingens udløb.

På denne baggrund finder nævnet ikke at kunne kritisere, at praktiserende læge i statusattest af 22. december 1998 vedrørende , vurderede, at formentlig ikke var velegnet til meget tungt arbejde, og at der ikke var baggrund for yderli-gere sygemelding, herunder at praktiserende læge ikke foretog yderligere undersøgelser af før udfærdigelsen af statusattesten.