Det Psykiatriske Ankenævn

Det Psykiatriske Ankenævn er ankeinstans for afgørelser, der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn om blandt andet tvangsbehandling og anvendelse af fysisk magt.

 

For dig, der vil klage

Et tvangsindgreb er et indgreb, som du ikke har givet samtykke til.

Du kan klage over en afgørelse fra Det Psykiatriske Patientklagenævn til Det Psykiatriske Ankenævn, hvis du er utilfreds med afgørelsen.

Det Psykiatriske Ankenævn kan afgøre din klage, når du klager over en afgørelse fra et psykiatrisk patientklagenævn om:

 • Tvangsbehandling
 • Fysisk magtanvendelse
 • Indgivelse af beroligende middel med magt
 • Personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse
 • Personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer
 • Aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland.

I Det Psykiatriske Ankenævn tager vi stilling til, om psykiatrilovens betingelserne for at udøve tvang var til stede på det tidspunkt, hvor tvangsindgrebet blev foretaget.

Det Psykiatriske Ankenævn sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Patientklager. Det betyder, at det er Styrelsen for Patientklagers jurister og sagkyndige, der forbereder sagerne til nævnet.

 

Vi skal have din klage senest tre måneder efter, at du har fået afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn,  hvis du vil klage til Det Psykiatriske Ankenævn. 

Alle, der har MitID, kan skrive og sende en klage elektronisk.

Løsningen har flere fordele. Dels slipper du for at sende klageskemaet med posten, og dels får du mulighed for at gemme en pdf-kopi af din klage, når du sender via MitID.

Du kan klage via MitID, hvis du:

 • er patient og vil klage over en afgørelse fra Det Psykiatriske Patientklagenævn
 • er forælder og på vegne af dit barn ønsker at klage over en afgørelse fra Det Psykiatriske Patientklagenævn
 • klager på vegne af et nu afdødt familiemedlems afgørelse fra Det Psykiatriske Patientklagenævn

MitID fungerer som underskrift på klagen. En fuldmagtshaver kan derfor ikke logge ind med sit MitID for at skrive klagen for en patient. Vi skal nemlig have patientens underskrift på, at fuldmagten af afgivet.

Klag over en afgørelse på borger.dk  

Du skal udfylde et klageskema, udskrive det og derefter underskrive klageskemaet, hvis du ikke har MitID.

Klageskemaet skal sendes til Styrelsen for Patientklagers postadresse, som du finder på skemaet

Download klageskema

Det Psykiatriske Ankenævn består af:

 • en dommer som formand
 • to medlemmer, der skal være psykiatere, beskikket efter indstilling fra Lægeforeningen
 • to medlemmer beskikket efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

Formanden og stedfortræder for formanden er udpeget af ministeren for sundhed og forebyggelse.  

Ankenævnet træffer afgørelse ved stemmeflerhed. Hvis der ikke er fuld enighed om afgørelsen, vil det stå direkte i den afgørelse, du modtager.

Medlemmer af Det Psykiatriske Ankenævn

 • Formand: Landsdommer Steen Mejer
 • Stedfortræder: Landsdommer Kåre Mønsted

 • Lisbeth Holmgaard
 • Lennart Frandsen
 • Suppleant: Irene Hjortshøj

 • Overlæge Lisbeth Uhrskov Sørensen
 • Speciallæge Lykke Pedersen
 • Suppleanter: Johannes Krogh og Lene Hoy Christensen