Det Psykiatriske Patientklagenævn

Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager om tvangsindgreb eller tvangsbehandling, der er sket under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til.

 

Klag til Det Psykiatriske Patientklagenævn

 

Klageblanket til patientrådgivere

For dig, der vil klage

Du kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis du:

 • er patient og har været udsat for et tvangsindgreb eller -behandling.
 • er patientrådgiver/bistandsværge og skal klage på din patiens vegne
 • er ansat på et psykiatrisk hospital/center og formidler klagen på din patients vegne

Der er ingen krav til, hvordan klagen skal se ud. Den kan være både mundtlig og skriftlig.

Klagen afleveres - eventuelt via din patientrådgiver - til hospitalet eller det psykiatriske center, der har pligt til at sørge for, at din klage sendes videre til Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det er ingen frister for at klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn er der følgende frister:

 • Byretten skal have din klage senest fire uger efter nævnets afgørelse, hvis din klage har handlet om frihedsberøvelse - send derfor klagen til Det Psykiatriske Patientklagenævn i god tid.
 • Det Psykiatriske Ankenævn skal have din klage senest tre måneder efter afgørelsen fra Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis din klage har handlet om tvangsindgreb/-behandling.

Hvis du bliver udsat for et tvangsindgreb, får du beskikket en patientrådgiver af den psykiatriske afdeling, hvor du er indlagt.

Patientrådgiveren skal besøge dig senest 24 timer efter, at vedkommende er blevet beskikket. Så længe tvangsindgrebet består, skal patientrådgiveren besøge dig mindst én gang om ugen og i øvrigt efter behov.

Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive dig om alle forhold i forbindelse med indlæggelsen, opholdet og behandlingen på den psykiatriske afdeling.

Patientrådgiveren skal også hjælpe dig med eventuelle klager.

Du kan finde yderligere information i bekendtgørelsen om patientrådgivere.

Klageblanket til patientrådgivere finder du via den blå knap ovenfor.

Hvis du bliver udsat for et tvangsindgreb/-behandling eller frihedsberøvelse, og er tiltalt eller dømt for en strafbar handling, men på grund af din psykiske tilstand ikke kan idømmes almindelig straf, får du beskikket en bistandsværge.

Nævnet træffer afgørelse på baggrund af et møde, som vi holder på det psykiatriske hospital/center, hvor du er indlagt.

Normalt vil overlægen/den behandlende læge på afdelingen, dig som patient og din patientrådgiver samt andre relevante medarbejdere fra afdelingen, deltage i mødet.

Efter mødet træffer Det Psykiatriske Patientklagenævn sin afgørelse.

Din klage kan blive tillagt opsættende virkning. Opsættende virkning betyder, at beslutningen om tvangsbehandling ikke kan iværksættes, før Det Psykiatriske Patientklagenævn har taget stilling til klagen. Ved opsættende virkning skal nævnet træffe afgørelse inden syv hverdage efter, at sekretariatet for Det Psykiatriske Patientklagenævn har modtaget klagen.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her.

Klag over afgørelse

Det Psykiatriske Ankenævn og domstolene behandler klager over Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser. Hvilken af de to instanser, som du skal klage til, afhænger af, hvilket tvangsindgreb du har været udsat for.

Domstolene kan tage stilling til, om betingelserne for administrativt bestemt frihedsberøvelse er opfyldt. Der kan navnlig være tale om frihedsberøvelse eller tvangsfiksering over for psykisk syge i henhold til psykiatriloven.

Det Psykiatriske Ankenævn kan behandle klager over blandt andet tvangsbehandling og anvendelse af fysisk magt.

Sådan indbringer du en afgørelse for domstolene
Hvis den frihedsberøvede beder om det, skal den myndighed, som har besluttet at frihedsberøve, inden 5 dage forelægge sagen for byretten. Hvis du vil have retten til at tage stilling til en frihedsberøvelse, skal du derfor bede det psykiatriske sygehus, afdeling eller myndighed om at indbringe sagen for retten. Du kan ikke selv anlægge sagen. En anmodning om domstolsprøvelse skal normalt være fremsat senest 4 uger efter, frihedsberøvelsen eller indgrebet er ophørt.

Sådan sender du en klage til Det Psykiatriske Ankenævn
Hvis du vil klage over Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse, skal du sende din klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Nævnet sørger for, at sende klagen enten til byretten eller Det Psykiatriske Ankenævn.

Du skal være opmærksom på, at klagen skal være modtaget i byretten senest fire uger efter nævnets afgørelse - send derfor klagen til Det Psykiatriske Patientklagenævn i god tid.

Du kan klage til Det Psykiatriske Ankenævn senest tre måneder efter, at du har fået meddelelse om Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse.

Særligt om sager ved domstolene
Sagen ved domstolene skal behandles der, hvor den frihedsberøvede bor, eller hvor det psykiatriske sygehus eller afdeling ligger. Retten vil beskikke en advokat for den frihedsberøvede og indkalde sagens parter og eventuelle vidner til et retsmøde. Retten kan bestemme, at der skal indhentes en udtalelse fra en sagkyndig.

Du kan finde sagens dokumenter på domstolenes sagsportal. Hvis du ikke kan bruge domstolenes sagsportal, kan du bede retten om fritagelse.

Efter retsmødet vil retten i en dom tage stilling til, om frihedsberøvelsen var lovlig og om den skal opretholdes eller ophæves. Se vejledning her

Særligt om sager ved Det Psykiatriske Ankenævn

Det Psykiatriske Ankenævn

Om nævnet

Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager vedrørende tvangsindgreb eller -behandling, som du, som patient har været udsat for, mens du var indlagt på en psykiatrisk afdeling.

Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til. Du kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis du har været udsat for tvang under din indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager over beslutninger om tvangsforanstaltninger i form af:

 • tvangsindlæggelse,
 • tvangstilbageholdelse,
 • tilbageførsel,
 • tvangsfiksering,
 • aflåsning af døre i afdelingen,
 • tvangsbehandling,
 • fysisk magtanvendelse,
 • beroligende medicin,
 • personlig skærmning,
 • tvungen opfølgning efter udskrivning,
 • aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland,

 

når disse indgreb sker i forbindelse med indlæggelser på de psykiatriske hospitaler/centre i landets fem regioner.

I Det Psykiatriske Patientklagenævn foregår nævnsmøderne primært virtuelt. Måden, de virtuelle nævnsmøder bliver afholdt på, er i løbet af år 2020 blevet evalueret. Du kan læse en rapport med evalueringen af de virtuelle nævnsmøder via dette link.

Årsberetningerne fra Det Psykiatriske Patientklagenævn har flere formål:

 • Gennemgang af den generelle diskussion om praksis vedrørende tvang i psykiatrien
 • Oplysninger om statistik over tvangsindgreb
 • Videnformidling om nævnets arbejde til såvel befolkningen som fagfolk

 

Årsberetningen er opdelt i tre hovedafsnit:

 • Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn: om Nævnets virksomhed
 • Afsnit II: Principielle problemstillinger
 • Afsnit III: Principielle afgørelser fra Det Psykiatriske Patientklagenævn og Det Psykiatriske Ankenævn.

 

Du kan læse årsberetninger fra Det Psykiatriske Patientklagenævn her.

Vi gør opmærksom på, at Det Psykiatriske Patientklagenævn først er overflyttet til Styrelsen for Patientklager pr. 1 dec. 2023. Alle årsberetninger forud for denne dato er derfor udarbejdet af Nævnenes Hus, hvor Det Psykiatriske Patientklagenævn tidligere var tilknyttet.

Relevant lovgivning