Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Du kan som patient klage over en eller flere sundhedspersoners sundhedsfaglige behandling til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager, hvor en borger har ønsket at rette eventuel kritik mod en eller flere konkrete sundhedspersoner og den faglige virksomhed, der udøvet af dem inden for det danske sundhedsvæsen. 

Ved faglig virksomhed forstås ikke kun behandling og pleje, som udføres af sundhedspersonalet. Nævnet tager også stilling til klager vedrørende de mere konkrete pligter knyttet til behandlingen og plejen, såsom klager over information og indhentelse af samtykke, udfærdigelse af lægeerklæringer, journalføring, og overtrædelse af reglerne om tavshedspligt.

Nævnet behandler også indberetninger fra Styrelsen for Patientklager og Lægemiddelstyrelsen, hvis disse myndigheder finder, at der vil være grundlag for kritik eller anden sanktion.

Du skal klage samme sted, som hvis du vil klage over et behandlingssted. 

Klag over en sundhedsfaglig behandling

Om Sundhedsvæsenets Disciplinærnævnet

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn er oprettet i 2011, og nævnets virksomhed reguleres af bekendtgørelsen af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Disciplinærnævnet sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Patientklager, der er en institution under Sundheds- og ældreministeriet.

En uvildig myndighed

Disciplinærnævnet er en uvildig myndighed, der er uafhængigt af de myndigheder, der har ansvaret for sundhedsvæsenets drift. Når nævnet træffer afgørelser deltager to lægmænd, som repræsenterer sundhedsvæsenets brugere, og to sundhedsfagligt uddannede personer. Nævnet har en dommer som formand.

Medlemmer

Nævnet består for tiden af én formand, 2 næstformænd og 86 medlemmer. 

Sundheds- og Ældreministeren udpeger formand og næstformænd, som skal være dommere. Ministeren beskikker for hvert fagligt område et antal medlemmer, der alle er sundhedsfagligt uddannede.

Nævnets lægmandsrepræsentanter beskikkes af ministeren efter indstilling fra Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Forbrugerrådet.

Forvaltningslovens regler om inhabilitet gælder for alle nævnsmedlemmerne, ligesom de naturligvis også er underlagt tavshedspligt.

Nævnets sammensætning i en sag

Ved afgørelsen af den enkelte sag skal nævnet sammensættes af

 • formanden eller en næstformand
 • 2 lægmandsrepræsentanter
 • 2 repræsentanter for den gruppe af sundhedspersoner sagen vedrører. 

Hvis nævnets medlemmer undtagelsesvis ikke har kunnet give møde, gælder særlige regler om behandlingen af den enkelte sag.

Behandlingen skal som minimum bestå af tre medlemmer bestående af en formand eller en næstformand, en lægmandsrepræsentant og en faglig repræsentant. 

Disciplinærnævnets møder er ikke offentlige.

Nævnet træffer afgørelse ved stemmeflerhed. Eventuelle dissenser fremgår direkte af nævnets afgørelse.

Nævnet er i sin virksomhed uafhængig af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse. Nævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Sundhedsvæsenets disciplinærnævn behandler klager over den faglige virksomhed, der udøves af en række forskellige persongrupper inden for sundhedsvæsenet i Danmark: 

 • behandling og pleje 
 • information og indhentelse af samtykke
 • udfærdigelse af lægeerklæringer
 • journalføring
 • overtrædelse af reglerne om tavshedspligt
 • opslag i patientjournaler

Nævnet behandler også indberetninger fra Styrelsen for Patientklager og Lægemiddelstyrelsen, hvis det vurderes, at der er grundlag for kritik eller anden sanktion.

Formænd og næstformænd indstillet af sundhedsministeren

 • Formand for nævnet

Landsdommer Steen Mejer

 

 • Næstformænd for nævnet

Dommer Lene Hjerrild

Dommer Bo Rasmussen

 • Medlemmer indstillet af Ansatte Tandlægers Organisation

Lars Høvenhoff

Birgit Susanne Jagt Klausen

Christa Buch

Henning Tønning

Rikke Svanterud Larsen

 

 • Medlemmer indstillet af Danmarks Apotekerforening

Inga Vilstrup

Per Wisbech

 

 • Medlemmer indstillet af Danske Bandagister

Andreas Pape

Kirsten Dyvig Jensen

 

 • Medlemmer indstillet af Danske Bioanalytikere

Lene Ørnstrup Christensen

Lene Bisgaard Christiansen

 

 • Medlemmer indstillet af Danske Fodterapeuter

Mette Bergmann

Pia Sølvsten Andersen

 

 • Medlemmer indstillet af Danske Fysioterapeuter

Brian Errebo-Jensen

Vibeke Laumann Hartlev

 

 • Medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer

Per Jacobsen

Janne Sander

Sven Gerner Nielsen

Tove Lehrmann

 

 • Medlemmer indstillet af Danske Patienter

Thorkil Kjær

Inger Duus Nielsen

Liselotte Wesley Andersen

Morten Lorenzen

 

 • Medlemmer indstillet af Dansk Kiropraktor Forening

Hanne Nøddeskou-Fink

Mikkel Brunsgaard Konner

 

 • Medlemmer indstillet af Dansk Psykolog Forening

Tine Wøbbe

Gunvor Brandt

 

 • Medlemmer indstillet af Dansk Sygeplejeråd

Anne Bondesen

Telse Hübertz

Merete Kjærsgaard Kristensen

Karsten Margon Madsen

Kirsten Damgaard Bisgaard

 

 • Medlemmer indstillet af Danske Tandplejere

Elisabeth Gregersen

Alice Ravnsbæk Kristensen

 • Medlemmer indstillet af Domstolsstyrelsen

Bo Rasmussen

Lene Hjerrild

Steen Mejer

 

 • Medlemmer indstillet af Ergoterapeutforeningen

Tina Nør Langager

Ulla Garbøl

 

 • Medlemmer indstillet af Farmakonomforeningen

Kim van Heech Hergot

Nikolaj Bøgeskov Schultz

 

 • Medlemmer indstillet af FOA - Fag Og Arbejde

Anders Jensenius Møller

Hans Enevoldsen

Vibeke Elise Jensen

Dorrit Knudsen

Annie Overmark Schacht

Marianne Brogaard Jensen

Vibeke Haumann Jensen

Vivi Lone Andersen

Jytte Andreasen

Jesper Priskorn

Kristian Stefansen

Jesper Friis Pedersen

 

 • Medlemmer indstillet af Forbrugerrådet Tænk

Anita Barbesgaard

Per Jensen

Sine Jensen

Inge Pallesen

 

 • Medlemmer indstillet af Foreningen af Kliniske Diætister

Randi Tobberup

Mette Pedersen

 

 • Medlemmer indstillet af Jordemoderforeningen

Alice Borgen

Ane Cecilie Nordentoft

Lise Jensen

Lone Egeberg Brettschneider

 

 • Medlemmer indstillet af Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere, LKT

Flemming Mogensen Finøen

Kim Rix

 

 • Medlemmer indstillet af Lægeforeningen

Anders Krog Vistisen

Gitte Anna Madsen

Hans Peter Henriksen

Holger Fausbøll Mosbech

Jakob Ravn

Jens-Ove Schmidt

Marius Stig Andersen

Mette Worsøe

Peter Haubjerg Asdahl

Stine Sloth

Thea Otto Mattsson

Wiebke Otten

 

 • Medlemmer indstillet af Optikerforeningen

Birger Borch Larsen

Peter Smaakjær

 

 • Medlemmer indstillet af Pharmadanmark

Linda Jeffery

Elias Chehaiber Mogensen

 

 • Medlemmer indstillet af Radiograf Rådet

Jakob Heise

Charlotte Graungaard Falkvard

 

 • Medlemmer indstillet af S.I.K (Grønland)

Ludvig Larsen

Hansine Thorin

 

 • Medlemmer indstillet af Tandlægeforeningen

Charlotte Lyngby

Claus Pedersen

Henrik Dam Hansen

John Orloff

Mette Marie Weinrich

Rikke Freitag

 

 • Medlemmer indstillet af Tandteknikerforeningen

Maria-Angelica Heidemann

 

 • Medlemmer indstillet af 3F - Fagligt Fælles Forbund

Karsten Bendix Jakobsen

Jacob Bonne Guldberg

Inhabilitet

Inhabilitetsreglerne er med til at sikre, at Styrelsen for Patientklager træffer korrekte afgørelser.

Sagkyndige konsulenter er i forbindelse med arbejdet for styrelsen omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Styrelsen har som supplement til forvaltningslovens regler fastsat særlige retningslinjer for de sagkyndiges arbejde for styrelsen. Du kan læse disse nedenfor.

Inhabilitet og særlige retningslinjer

En sagkyndig konsulent må som udgangspunkt ikke medvirke ved behandlingen af en konkret sag i følgende situationer:

 • Hvis klager på noget tidspunkt er blevet undersøgt eller behandlet af den sagkyndige konsulent, eller hvis klager i forbindelse med det påklagede hændelsesforløb er blevet undersøgt eller behandlet på den sagkyndiges sygehus, klinik m.v.
 • Hvis den indklagede sundhedsperson er ansat på den sagkyndige konsulents sygehus, klinik m.v.
 • Hvis den sagkyndige konsulent under det påklagede hændelsesforløb har været ansat på den indklagede sundhedspersons sygehus, klinik m.v.
 • Hvis den sagkyndige konsulent har deltaget i sagsbehandlingen af samme sag i en anden institution, eksempelvis Retslægerådet.
 • Hvis den sagkyndige konsulent har nære personlige relationer til en af sagens parter.
 • Hvis den sagkyndige i øvrigt finder, at der foreligger konkrete omstændigheder, som kan være egnet til at vække tvivl om den sagkyndiges uvildighed.

I tvivlstilfælde skal spørgsmålet drøftes med sekretariatet.

Hvervet som sagkyndig konsulent i styrelsen er ikke foreneligt med:

 • medlemskab af faglige organisationers bestyrelser, udvalg, frivillige netværksordninger m.v., der har til opgave at bistå medlemmer i forbindelse med klageprocessen.

Den sagkyndige konsulent skal til enhver tid orientere Styrelsen for Patientklageri forbindelse med:

 • valg til faglige tillidsposter, der indebærer bistand til medlemmer i forbindelse med klageprocessen, jfr. punkt 2 ovenfor.
 • udførelse af tilsvarende konsulentopgaver for andre offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, og lignende.
 • valg/udnævnelse til andre poster, som kan tænkes at have indflydelse på den sagkyndige konsulents uvildighed.

Der skal derefter konkret kan tages stilling til, om opgaven er forenelig med hvervet som sagkyndig.

Forvaltningslovens regler om inhabilitet følger af kapitel 2, i lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, som senest ændret ved lov nr. 503 af 12. juni 2009:

§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

 • vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
 • vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
 • vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
 • sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
 • der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

§ 4. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke, hvis det ville være umuligt eller forbundet med væsentlige vanskeligheder eller betænkelighed at lade en anden træde i den pågældendes sted under sagens behandling.

Stk. 2. For medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gælder bestemmelserne i § 3, selv om en stedfortræder ikke kan indkaldes. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis myndigheden ville miste sin beslutningsdygtighed, eller hvis det af hensyn til myndighedernes sammensætning ville give anledning til væsentlig betænkelighed, hvis medlemmet ikke kunne deltage i sagens behandling, og behandlingen ikke kan udsættes uden væsentlig skade for offentlige eller private interesser.

Stk. 3. Ved kollegiale forvaltningsmyndigheders valg af medlemmer til hverv kan et medlem uanset bestemmelserne i § 3 deltage, selv om medlemmet er bragt i forslag. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke for regionsråds eller kommunalbestyrelsers beslutninger om vederlag m.v. til medlemmer.

§ 5. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren for bestemte områder fastsætte regler, der fastlægger den nærmere rækkevidde af bestemmelserne i §§ 3 og 4.

§ 6. Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som er nævnt i § 3, stk. 1, skal snarest underrette sin foresatte inden for myndigheden herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. For så vidt angår medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gives underretningen til myndigheden.

Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil, afgøres af den i stk. 1 nævnte myndighed.

Stk. 3. Vedkommende må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet, jfr. dog § 4, stk. 1 og 2. Dette gælder dog ikke på områder, hvor andet er fastsat i henhold til lov.