Tvang

 

 

Du kan klage til Tvangsbehandlingsnævnet, hvis du eller din pårørende har været udsat for tvang i forbindelse med sundhedsfaglig behandling uden for psykiatrien.

Du har mulighed for at klage over beslutningen om anvendelse af tvang, hvis du mener, betingelserne for det ikke er blevet overholdt. 

For al tvang gælder:

  • at den skal stå i et rimeligt forhold til behovet for behandling
  • at man skal bruge de indgreb, der er mest skånsomme for patienten
  • at tvang ikke må erstatte andre beroligende og tryghedsskabende initiativer.

Det er Tvangsbehandlingsnævnet, der har til opgave at afgøre klagesagen.

Styrelsen for Patientklager bistår Tvangsbehandlingsnævnet med forberedelse af sagerne.

Om at klage

Du kan klage gennem lægen eller tandlægen over beslutningen om tvang.

Lægen eller tandlægen har pligt til at indbringe din klage for Tvangsbehandlingsnævnet.

Du kan også selv indgive en klage til nævnet via borger.dk

Gå til klageskemaet på borger.dk.

 

Du kan kun klage over behandling, der har fundet sted efter den 1. januar 2018.

Loven gælder dog ikke for patienter, der er omfattet af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Du skal kontakte Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis du vil klage over tvang i psykiatrien.

Kontakt Det Psykiatriske Patientklagenævn