×

Godtgørelse til indirekte asbestofre

Opdateret 5. januar 2021

Det har siden den 1. januar 2016 været muligt at ansøge om godtgørelse, hvis man som ægtefælle/samlever, tidligere ægtefælle/samlever eller forælder til en person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre, har været indirekte udsat for asbestfibre, f.eks. ved vask af asbestfyldt arbejdstøj. Det har hidtil været et krav, at ansøgeren var blevet diagnosticeret med lungehindekræft (malignt pleura mesotheliom). Derudover har ansøgeren skullet opfylde en række andre kriterier for at kunne få godtgørelse.

Med virkning fra den 6. oktober 2017 blev godtgørelsesordningen udvidet.

Målgruppen blev udvidet, sådan at muligheden for at søge om godtgørelse nu også omfatter andre personer, der er eller har været en del af husstanden til den person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre. Ordningen omfatter dermed ikke længere kun ægtefælle/samlever eller forældre, men også ansøgere med andre relationer til den person, der har arbejdet med asbestfibre. Det kan bl.a. være ansøgere med andre familiemæssige relationer (f.eks. børn af eller søskende til personen), hvis ansøgeren er eller har været en del af dennes husstand.

Ordningen blev desuden udvidet, sådan at den nu også omfatter ansøgere med asbestudløst bughindekræft (malignt mesotheliom i bughinden) og testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden).

Derudover er der en række andre kriterier, der skal være opfyldt for at kunne få godtgørelse. Se disse og læs mere om, hvordan sagsbehandlingen foregår nedenfor.

Med virkning fra 1. juni 2018 blev det vedtaget, at ordningen reguleres særskilt i lov nr. 552 af 29. maj 2018 om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre. Styrelsen for Patientklager modtager, oplyser og afgør sager efter loven.

Kriterier for godtgørelse

Vi afgør sagen ud fra følgende fastlagte kriterier, som alle skal være opfyldt:

 • Ansøgeren er diagnosticeret med
  • lungehindekræft (malignt pleura mesotheliom), eller
  • bughindekræft (malignt mesotheliom i bughinden) eller
  • testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden),
  • Diagnosen er bekræftet ved patologisk undersøgelse af vævsprøve,
 • Ansøgeren
  • er eller har været en del af husstanden til en person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre,
 • Ansøgeren har været indirekte udsat for asbestfibre,
 • Ansøgeren har haft en tidsmæssig relevant og tæt kontakt til den person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre, og
 • Det er overvejende sandsynligt, at der ikke er anden relevant egen-eksponering, der er årsag til sygdommens opståen, f.eks. at ansøgeren selv har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre.

Det er alene den, der har været indirekte udsat for asbestfibre, der kan ansøge om godtgørelse.

Der er ikke mulighed for godtgørelse, hvis ansøgeren selv har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre og som følge heraf har udviklet sygdommen. Er det tilfældet, kan ansøgeren i stedet anmelde sygdommen som en arbejdsskade. Der er heller ikke mulighed for at få godtgørelse, hvis ansøgeren allerede har fået anerkendt sygdommen som en arbejdsskade og derved er berettiget til erstatning eller godtgørelse efter reglerne om arbejdsskadesikring.

Nødvendige oplysninger

Lægelige oplysninger

Vi har brug for lægelige oplysninger, der dokumenterer, at ansøgeren er diagnosticeret med lungehindekræft (malignt pleura mesotheliom), bughindekræft (malignt mesotheliom i bughinden) eller testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden). Diagnosen skal være bekræftet ved undersøgelse af vævsprøve. Vi beder derfor ansøgeren om at vedlægge kopi af svaret på denne undersøgelse.

Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af svaret på undersøgelsen, vil vi indhente dette fra Patobanken, der er en landsdækkende databank, som indeholder data fra pato-anatomiske undersøgelser, udført af landets patologiafdelinger. Ansøgeren giver ved sin underskrift på ansøgningsskemaet samtykke til, at vi indhenter svar på undersøgelse af vævsprøve fra Patobanken.

Vi kan først træffe afgørelse i sagen, når vi har den lægelige dokumentation.

Personlige oplysninger

Dernæst skal vi vide, hvilken relation ansøgeren har til den person, der har arbejdet med asbest og derved været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre. Vi skal have at vide, om ansøgeren

 • er ægtefælle/samlever, eller
 • er tidligere ægtefælle/samlever, eller
 • er forælder til den person, der har arbejdet med asbest, eller
 • på anden måde er eller har været en del af husstanden til den person, der har arbejdet med asbest.
For ansøgere, der, af anden grund end ovenstående, er eller har været en del af hustanden, skal vi vide, hvilken relation ansøgeren har haft til personen, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre. F.eks. om ansøgeren er barn eller søskende til personen. 

Oplysning om, at ansøgeren er eller har været ægtefælle eller samlever, skal også gives, selvom den tidligere erhvervsmæssigt eksponerede person er afgået ved døden.

Oplysninger om hvornår og hvordan ansøgeren blev udsat for asbestfibre m.v.

Det er et krav, at ansøgeren har haft en tidsmæssig relevant og tæt kontakt med den, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre. Vi skal derfor vide, hvor og hvornår den person, der tidligere har arbejdet med asbest, har arbejdet/været ansat og derigennem har været direkte udsat for asbestfibre.

Der er en lang latenstid (op til 30-40 år mellem påvirkning og sygdomsudvikling). Derfor er det vigtigt, at ansøgeren så præcist som muligt oplyser den nøjagtige tidsperiode. Dette inkluderer både årstal, fra hvornår den direkte udsatte person og ansøgeren blev udsat for asbestfibre. Hvis der er tale om flere perioder, skal alle perioder oplyses. Vi har i den forbindelse brug for at vide hvilke arbejdsopgaver, den direkte udsatte person udførte, og på hvilken måde den indirekte udsatte person har været eksponeret.

Hvis ansøgeren selv har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre og har fået lungehindekræft (malignt pleura mesotheliom), bughindekræft (malignt mesotheliom i bughinden) eller testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden), skal vi vide, om sagen er anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen), og om der er truffet afgørelse.

Hvis ansøgeren er blevet undersøgt med røntgenkontrastmidlet thorium dioxid (Thorotrast) kan det i sjældne tilfælde være årsag til lungehindekræft (malignt pleura mesotheliom), bughindekræft (malignt mesotheliom i bughinden) og testikelhindekræft (malignt mesotheliom i testikelhinden), og vi har derfor brug for at vide, om ansøgeren er blevet undersøgt med dette røntgenkontrastmiddel, og hvornår (årstal).

Yderligere oplysninger

Hvis ansøgeren har flere bemærkninger eller oplysninger, der skal indgå i sagen, er det vigtigt, at de bliver sendt hurtigst muligt.

Ansøgning

Er du eller har du været ægtefælle/samlever eller forælder eller har du på anden måde været en del af husstanden til en person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre, og er du diagnosticeret med lungehindekræft, bughindekræft eller testikelhindekræft, skal din ansøgning indgives senest den 31. december 2025.

Ansøgningsskemaet skal udskrives og sendes til Styrelsen for Patientklager. Hvis der er brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, kan vejledningen hjælpe hermed.

Ansøgningen kan enten sendes med almindelig post, eller scannes ind og sendes med e-mail til Styrelsen for Patientklager. Husk at underskrive.

Postadresse:
Styrelsen for Patientklager 
Att.: Erstatning
Olof Palmes Allé 18 H, 8200 Aarhus N

E-mail:
stpk@stpk.dk
Husk at skrive Att.: Erstatning i emnefeltet.

Underskrift på tro og love

Ansøgeren erklærer ved sin underskrift på ansøgningen, at alle oplysningerne i ansøgningen er korrekte, og at ansøgeren er indforstået med, at vi kan genoptage sagen, og at godtgørelsen vil kunne kræves tilbagebetalt, hvis ansøgeren har afgivet urigtige oplysninger.

Samtykke til indhentelse af oplysninger

Ansøgeren giver ved sin underskrift samtykke til, at Styrelsen for Patientklager har ret til at indhente de oplysninger fra læger, sygehuse, offentlige myndigheder, arbejdsgivere, dataregistre, herunder Patobanken m.v., der er nødvendige for at behandle ansøgningen.

Sagsbehandling

Det er Styrelsen for Patientklager, der behandler sagen og træffer afgørelse. Når vi modtager ansøgningen, opretter vi en sag og foretager en individuel vurdering primært på baggrund af de lægelige oplysninger, som sendes sammen med de personlige oplysninger i ansøgningen.

Vi behandler ansøgningen med det samme og træffer afgørelse inden for en måned efter, at vi har fået de oplysninger, der er nødvendige for at kunne afgøre sagen. Det er derfor vigtigt, at ansøgningen bliver udfyldt så præcist som muligt, og at den nødvendige dokumentation bliver vedlagt.

Det påhviler ansøgeren at fremsende de fornødne oplysninger og den fornødne dokumentation. Hvis ansøgeren ikke kan fremskaffe oplysningerne, eller har spørgsmål, kan Styrelsen for Patientklager kontaktes på telefonnummer 72 33 07 40.

Behandling af følsomme personoplysninger

Ved behandlingen af ansøgningen registrerer vi oplysninger om dig til brug for styrelsens behandling. Ifølge persondataloven har du følgende rettigheder:

 • Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger til brug for behandling
 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen

Godtgørelsens størrelse

Godtgørelsen udbetales per kulance og udgør et fast beløb på 170.000 kr. pr. ansøger. Der kan kun ansøges om godtgørelse én gang.

Spørgsmål og svar

Hvad sker der, hvis ansøgeren dør, mens vi behandler ansøgningen?

Det er alene den, der har været indirekte udsat for asbestfibre, der kan ansøge om godtgørelse. Hvis ansøgeren dør, mens ansøgningen behandles, træder eventuelle arveberettigede efterladte i ansøgerens sted. Vi vil i så fald kontakte den person, som er anført i ansøgningsskemaets punkt 8 (kontaktperson) for at få oplyst, om der er arveberettigede efterladte.

Kan ansøgeren bede en anden om at repræsentere sig i forbindelse med sagen?

Ansøgeren kan give fuldmagt til, at en anden skal repræsentere ansøgeren i forbindelse med sagens behandling. Det kan f.eks. være en pårørende, advokat, fagforening eller en interesseorganisation. Afgørelsen vil herefter blive sendt til den, der har fået fuldmagt. Hvis vi under sagens behandling har spørgsmål eller har brug for yderligere oplysninger, vil vi også kontakte den, der har fået fuldmagt.

Hvad sker der, hvis ansøgeren får afslag på godtgørelse?

Styrelsen for Patientklager træffer den administrative afgørelse. Hvis der er givet afslag på ansøgningen følger det af den almindelige administrative rekurs, at der er mulighed for at klage til Sundheds- og Ældreministeriet.